Revelation of John 2

MeEpeso 'idi leta.

1Aneloseina totapwalolowedi Epeso 'oina 'i'ita'itayahidi 'ina leta 'ulele meEpesowedi weyahidi, ma 'ugwae: Tetela bewa 'itauyama tauna 'ipwalaedi sebeni nima 'ebeulanega 'i'abi yahidiya, ma mayale sebeni gamwagamwanidiya 'itautauya. Tauna bewa 'ina hepwaila 'oimiya, 'igwaeya,

2“Yasanapu pwaiya 'abehega 'imi paihowa madounega, ma 'imi 'alama'i'ita 'oidiyega wahewaiwaiya, ta togala geya nuwami, 'oinega 'agu tohepwaila 'abo'abowedi watohodiya ta 'idi 'abowedi walobediya ta wa'abi latuhediya. 3Ma wete 'alama'i'ita sanigu weyahina wasanapuya, eeta paihowa mwaudi ta madoudi 'oidiyega geya wada we'a.

4“Ma hesi ginaula 'aigeda 'oimiya ya'iteya geya bwebwe'ana, beno mwalo 'imi helau bwebwe'ana 'oiguwa walolaguwa. 5Mwalo bwebwe'ami, ma wanuwatuhu ta'eha 'oinega wabe'uwa, 'oinega wanuwabui hila ma wapaihowa bwebwe'ana, gide mwalo. Ma 'eguma 'abwa geya wanuwabui, nata yatauyawa 'oimiya ma 'imi mayale 'oimiyega ya'ewa yahule.

6“Ma yasanapuya 'abehega ginaula 'aigeda bwebwe'ana 'oimiya, beno Nikoleitanio mumugadi walogwahateya, taugu wete gide.

7“Ceguma taiya 'oimiyega matenana, 'ihesagohe Yaluyaluwa Tabuna 'ina gwae tohekalesiyao 'oidiya. Ma 'eguma taiya 'oimiyega 'ihewaiwai, 'oina yatagwala ma yawasida 'ana 'aiwe huwaina 'i'ai, 'aiweina Yehoba 'ina tanoha 'itotoholo.”

MeSimulina 'idi leta.

8Aneloseina totapwalolowedi Simulina 'oina 'i'ita'itayahidi 'ina leta 'ulele meSimulina weyahidi ma 'ugwae: Tetela bewa 'itauyama tauna 'ebe hegaina ta 'ebe losaloha 'oinega, tauna 'i'amasa pwaiya ta 'itoholo hila ta mayawasina 'imiyamiya. Tauna bewa 'ina hepwaila 'oimiya 'igwaeya,

9“Yasanapuya 'atemuyamuyaimi beno 'omi towewelohe, ma hesi wanuwatuhuyahi 'abehega 'omi ma'imi wasawasa ma wete yasanapu pwaiya 'abehega tupwadi Seitani 'ina bodao si'ahwa'ahwa galagalaegomi, ma sigwae 'abehega taudi meYudiya; ma geya. Taudi hesi tuwa Seitani 'ina bodao.

10“Ta geya'abwa wamatamatauta 'eguma to ginaula 'oina muya waloba. Wanuwatuhuyahi 'abehega 'abwa Seitani 'itohogomi, ma tupwami sipaigomi, ma deliya silagugami, ma hesi 'ami mwauwedi sabwelo nima luwaluwa weyahidi.

“Ma watoholo pa'ala 'ana siga 'amasa, ma 'oinega yawasimi miyamiya hatayaina ya'ebwaegomi.

11“Ceguma taiya 'oimiyega matenana Yaluyaluwa Tabuna 'ina gwae tohekalesiyao 'oidiya 'ihesagohe. Ma wete 'omi taiyawedi 'eguma Seitani wahewaiwai sineya, geya'abwa 'amasa heluwena 'igihegihe galegomi.”

MePeligamo 'idi leta.

12Aneloseina totapwalolowedi Peligamo 'oina 'i'ita'itayahidi 'ina leta 'ulele mePeligamowedi weyahidi, ma 'ugwae: Tetela bewa 'itauyama tauna ma'ina 'elepa 'aleha mamata tupwa luwaluwaina 'oinega. Tauna bewa 'ina hepwaila 'oimiya 'igwaeya,

13“Tupwaina 'oina wamiyamiya beno yasanapuya, beno Seitani 'ina 'ebeloina. Ma hesi wahemisa bwaibwainigau, weyahina geya wada uhalegauwa. Mwalo Seitani 'ina tupwaina 'oina 'aigeda 'agu tohepwaila moisa silohe'amasiya, sanina Anitipasa, ma tuwa wa'abiyahigauwa pa'alina.

14“Eema mumugami tupwana weyahina geya yayaliyaya, weyahina tupwami Balami* 'ina he'itao wamulimuliyedi. Ta 'ina he'itaowedi mwalo Balaki 'imuliyediya, ta meIsileli mumuga galana 'ihe'itediya, beno dimwa sihemisaeya, ta 'ana si'ebwaeya, ta to'eheleyedi 'e'ahaiina si'aiya, ta wete silogwaliya.

15“Ma wete 'aigeda ginaula geya bwebwe'ana, beno tupwami Nikoleitanio 'idi he'ita wamulimuliyedi. 16Coinega tuta bewa mumuga galadiyedi 'oidiyega wanuwabui. Ma 'eguma geya, tuta 'i'iuna 'oina ma yatauyawa, yalo'alehegomi 'elepa 'alehaina 'ahwaguwega 'ilatulatu 'oinega.

17“Ceguma taiya 'oimiyega matenana, Yaluyaluwa Tabuna 'ina gwae 'ihesagohe. Ma 'eguma 'omi taiyawedi Seitani wahewaiwai sineya 'e'ahai dahwadahwaina ya'ebwaegomi. Ta wete 'aigeda 'aigeda 'oina yaheguyai da'ule wa'ewa'e'edi, ta da'uleyedi 'oidiya sanimiyedi simiyamiya 'ehaudi, beno geya 'eta taiya sawasawahina ma 'isanapudi, beno namo tauna to'ewaina 'isanasanapu.”

MeTayataila 'idi leta.

18Aneloseina totapwalolowedi Tayataila 'oina 'i'ita'itayahidi 'ina leta 'ulele meTayataila weyahidi, ma 'ugwae: Tetela bewa 'itauyama Yehoba Natuna 'oinega, tauna matana 'adi 'ita gide tuwa 'aiwe 'ininininima, ma wete 'ahena namanamalidi gide pwawati hauhauna sigabuya. 19Tauna bewa 'ina hepwaila 'oimiya 'igwaeya,

“Cimi paihowao yasanapu pwaidiya, 'imi helau ta 'imi hemisa ta 'imi paihowa ta 'imi 'alama'i'ita, ma yasanasanapugomi tuta bewa 'imi paihowa bwebwe'ana hedade, ma mwalo tupwana.

20“Ma hesi bewa 'oina ginaula 'aigeda weyahina geya yayaliyaya, weyahina Yesibeli 'oina watagwala, tauna wahineina 'ihesaniyeya 'abehega tauna 'aigeda Yehoba 'ana tohepwaila; ma geya. Ma hesi wahineina 'igu topaihowao 'ilisidiya logwali ma da'ule 'oidiyega, weyahina da'uleina sihemiseya, ta 'ana si'ebwaeya, ta to'eheleyedi si'aiya. 21Ma wahineina 'ina tuta ya'ebwae pwaiya ma 'abehega 'ina puiyedi 'oidiyega 'ida nuwabui, ma hesi genuwana ma 'ina logwali 'ilogwahate.

22“Coinega 'abwa lohala ya'ebwae, ma 'eguma taiyawedi ma'iyanao silologwali, mwau madouna siloba, 'eguma 'idi paihowa galadiyedi geya 'oidiyega sinuwabui. 23Ma wete natunao yalohe'amasidi, ma 'oinega boda hekalesiyao mabwaiyadi sisanapu 'abehega taugu tomota mabwaiyadi 'idi nuwatuhu 'atediya mabwaiyana 'ana tosanapu, ma wete mabwaiyami 'oimiya yahemaisa to'aha gide 'imi paihowao, nuwana bwebwe'adi, bo galadi.

24“Ma 'omi meTayataila, 'eguma mumuga galana bewa geya wamuliyedi, ma Seitani 'ina nuwatuhu solasola geya wasanapudi, geya'abwa wete 'aha'ahala mwauna ya'ebwaegomi. 25Tuwa ma'imi hemisa watoholopa'ala 'ana siga yahilama.

26“Ma wete 'eguma taiyewedi 'omi Seitani wahewaiwai sineya, ta 'igu paihowaina tuwa wapaipaihowa ta 'ana siga 'ebelosaloha 'oina, loina ya'ebwaegomi ma tupwa mabwaiyadi waloinaedi, gidemusa Tamagu loina 'i'ebwaegauwa. Ma 'imi loinaina waiwaina 'oinega 'abwa waloina tomota 'oidiya, tuwa gide pwawatiyega walata ta'ahu'ahu pisalidi. 28Ma wete 'ipwala tomodaba* ya'ebwaegomi.

29“Ceguma taiya 'oimiyega matenana, Yaluyaluwa Tabuna 'ina gwae hekalesiyao 'oidiya 'ihesagohe.”

Copyright information for `BDD