Revelation of John 21

Galewa hauhauna ma bale'u hauhauna

1Coinega galewa ma bale'u hauhaudi ya'itediya silatuwa, ta geya hola, ma hesi galewa nugenugetaina ma bale'u nugenugetaina si'waiha.

2Ma 'asa 'asi'asilalana ya'iteya tauna Yelusalema hauhauna galewega 'isulusuluma Yehoba 'oinega, 'ihepaseya gide tohai mewahinena 'ipasa ma mwanena ba'idana sihelobaloba.

3Ma wagahata wasawasa 'oinega 'enana madouna yahesagoheya, 'igwaeya, “Cu'ita, Yehoba ma'ina tomotaiyao ba'idanao 'abwa simiyamiya, weyahina tauna ba'idadiu, ma taudi 'ina tomota. Moisa Yehoba tauna ba'idadiu, 4Yehobaina mataneudi 'ilo'i'ilidi, weyahina geya'abwa wete 'amasa, nuwana muyamuya, bo dou 'oidiya 'ilatulatu. Weyahina tupwa miyamiyana 'igumwala pwaiya.”

5Eeta wagahata wasawasa 'ana tomiyaina 'igwaeya, “Ginaula mabwaiyana yagihe'ehaudi,” ma wete 'igwaeya, “Gwae bewa 'uleledi, weyahina gwae moisa ma dumwaluna.”

6Ta wete 'ihegwaegauwa, 'igwaeya, “Cigumwala pwaiya. Taugu tuwa 'ebe hegaina ma 'ebe losaloha, ma 'eguma taiyewedi taudi tani'odi 'iyahala, nata we'aha bidalega ya'ebwae tuwa, yawasidi weyahina. 7Ma 'eguma taiya 'ihewaiwai Seitani 'oinega, nata yaliyaya yatagwala 'oina ma 'i'ahwa tamanegau, ma tauna ya'ahwa natune. 8Ma hesi taudi 'atewe'awe'adi, ma taudi geya sihemisa, ma tohemata ganawalao, ma tolohe'amasao, ma tologwaliyao, ma Tomudulele ma'iyanao, ma dimwa 'adi tohemisao, ma to'e'abo'abowao, taudi bewa 'idi tupwa 'asa 'ala'alataina, beno 'amasa heluwena.”

Yelusalema hauhauna

9Coinega aneloseyedi sebeni, mwalo muya biyodi sebeni 'adi to'ahalao, 'aigeda 'oidiyega 'inaoma, ma 'ihegwaegauwa, 'igwaeya, “Cunaoma ma Lami mwanena yahe'itago.”

10Ta Yaluyaluwa Tabuna 'itoegauwa 'oya saliyana tabwanina, ma 'asa 'ausalana 'ihe'itegauwa, sanina Yelusalema, galewega 'isulusuluma Yehoba 'oinega. 11Ma Yehoba 'ina wasawasa 'asilalana 'asaina 'oina 'isaesaehane, ta 'asaina 'i'asilala, gide tuwa dimwa wasawasa, ta 'inamanamala gide gelasi.

12Ma 'asaina 'ana 'ali madouna ma saliyana, ma 'ana 'ahwa'eda 'adi baibaiwa tuwelo, ta 'ahwa'edaedi 'adi to'itayahinao anelose tuwelo, ta wete 'ahwa'edaedi 'oidiya susu tuwelowedi Isileli 'oinega sanidiyao silelediya. 13Caliina 'ana tupwaedi 'ehata. Caigeda tupwa bolimana 'oinega, 'ana 'ahwa'edao 'etoi, tupwa bomatu 'oinega 'ahwa'eda 'etoi, tupwa yalasiyega 'ahwa'eda 'etoi, ma tupwa bwauli 'oinega 'ahwa'eda 'etoi.

14Casaina madouna si'abiya wahuwahu 'aigeda bwebwe'ana 'oina, beno dimwa tuwelo pa'alidi tabwadiya, ma dimwaedi 'oidiya Lami 'ana tohepwaila tuwelowedi sanidiyao silelediya. 15Ma aneloseina ba'idagu 'agwaegwae, nimana 'ebelihe goula, ta 'abehega 'oinega 'asaina namanamalina ma 'ana 'ahwa'edao ma 'ana 'ali wete 'ilihedi.

16Casaina 'ana saliya ta 'ana tabataba tupwa 'ehataedi mahemahetena. Eeta aneloseina 'ina 'ebelihe 'oinega 'asaina 'iliheya, ta 'ana saliya ma 'ana tabataba ma 'ana hane mabwaiyana mahemahetena, gide tu tausani powa handeledi (2400) kilomita. 17Ma 'ali 'ana bado nimanega 'iliheya, ta 'ilobeya teti sikisi (36) lihe, beno handeledi poti powa (144) kiubiti. Aneloseina nimana gide loheya nimana 'ana saliya gide.

18Casaina 'ana 'ali dimwa wasawasa ma namanamalidi 'oidiyega si'abiya, ta 'asa 'alona goula 'oinega si'abiya, ta 'inamanamala gide tuwa gelasi. 19Casaina 'ana wahuwahu dimwanao, dimwa wasawasao ma namanamalidi 'oidiyega sihepaseya. 20Wahuwahu 'aigeda 'ana pasa dimwa wasawasa wa'ewa'e'ena, heluwena 'ana pasa dimwa 'ana 'ita ni'u dubadubana gide, hetoina hebwehebwelina, 'ehatana 'ala'alawana, henimana hebwehebwelina, wa'ewa'e'ena ma dubadubana, hesikisina bwehabwehalina, hesebenina yogeyogena, ma he'eitina 'ala'alawana, henaenina wete yogeyogena, nima luwaluwaina 'ala'alawana, helebenina wete ni'u dubadubana gide, ma hetuwelona dubadubana, nabu'a gide.

21Ta 'asaina 'ana 'ahwa'edao tuwelowedi giniuba tuwelo madoudi tuwelo 'oidiyega sipaihowediya, ma 'ahwa'eda 'aigeda giniuba 'aigeda 'oinega sipaihoweya. Ta 'asaina 'ana 'eda mabwaiyana goula daisinamo, 'inamanamala gide gelasi.

22Casaina 'oina geya Hada He'asisi ya'ita, weyahina Bada Yehoba Tohewaiwai hedada ma Lami, taudi tuwa Hada He'asisiyedi. 23Sinala ma wai'ena geya sida saehaneya 'asaina 'oina, weyahina Yehoba 'ina wasawasega 'i'atuhe 'asilaleya mabwaiyana, ma wete Lami 'ihemayaleya 'asaina 'oina.

24Ta 'asilalaina 'oinega mebale'u 'abwa siyawala dadana, ma bale'u 'ana kiniyao 'adi hepwatu si'eweyama 'asaina 'oina. 25Ta 'asaina 'ana 'ahwa'edao sabwelowa geya sida gududiya, ma wete geya guguyou, ma geya nihuwana.

26Ma 'ebeloinao mabwaiyana 'idi he'asisi ma 'idi hepwatu si'ewedima 'asaina 'alona. 27Ta geya'abwa ginaula bi'ibi'idi 'asaina 'oina siluhuluhu, nuwana topaihowa galadi bo to'e'abo'abowao. Beno tuwa taudi sanidi silele pwaiya Lamiina 'ina bukiya, beno yawasida bukina 'oina.

Copyright information for `BDD