1 Timothy 1

1Nani Poluita Hu'mau lubuto bilata bo, ai kaga'alo to Yesu Kilisitohi fifa ilata nohuta bomofihi kaga'alo nani Yesu Kilisitohi aposolo bo'a nohunamofita, 2Timotio mono kapogu kele'mo'ohuna pana'ni nohane luto nolube. Kai fayahi ya'ma koyoto nokumube, Hu'ma afotifu to Sipi Boti Yesu Kilisito lehe'mose'na hiti ginaga fi limise'na hiti to fuluna'a lele'mo huse'na yamofihi huto hu keteno.

Faga faga mono kamu'i kaba hilibe luto ekesa li'ehina

3Nani ya'ma Masetonia metoga bilube'mu nohuto kegekesa lito lu kimi'ohuna ana suhi hubo. Ya nohuto ya'ma Efeso hepatoga ya'ma aku'i molo emito minobo. Nohuto bona'i hapi fite faga faga mono kaga lu nepina yamofihi he'milo luto lu epibo. 4Moneuba kilihe kaga to enigiko enagako bona'magihi mineme bite mine'ahana kaga yamofihi hapa'a lilago ya'mu tila limila higo li muyalo li umalo ya hago ya'ma kaga'ani kenasabo bilata ka ni'ibe. Ya hago Hu'mamofi kumu keheli ule'ale hite kele kele'i hi etalana kapo'a ya'ma meni'ibe. Ya kaga he'milo luto lu epibo. 5To nani ya'ma henabe luto nolube? Enali kehelilete komopa'ani mone keheli sibina mehise komopa'ani fulu hinogo minete to Hu'mamofihi agoya hu emite minalabe. To ya hite minete, Hu'mamofitoga enemehi emilana'mu yabe luto nolube. 6To bona'i luga'amagi enali mono'mofihi kapo'a ya'ma bu go sepa ilete he'mite enemegesa emilete ya'ma fa'mene kaga legeya'a meni'ina yamofi kumu lu keheli fa keheli hilata nehabe. 7Ya hilete enali'ani'mu ya'ma lite lilata nehabe. Lali ya'ma Hu'mamofihi keya ka lu'ehina ya kagamofihi mege'i malalune lite amuya melelata nehanaya, kaga nelanamofihi hapa'a keheli bebe mesabe.

8To kai hiti nani hiti le'ali yamofihi Moseu keya ka lu'ehina kamu'i ya'ma hetofana yabe luto keheli'ohu'ibe. Ya'ma kagamofihi lamana'a ni'inaya keya ka lu laga huto lu'ehina ka'a to fato fato ka li'ahanamofihi nasana moneko kumuko huto nohibe luto keheliluta bati hilina'mu yabe. 9Le'ali ya'ma keheli'ohu'ibe. Keheli'ohu'ibe luto lu'ohunaya to ya'ma keya ka foipana mehise bebe sete neminana bona kumu huto hu'ehina meni'ibe luto nolune. Ka keheli he'mite nehana bona'i, to kegeiyo hilata nehana, to Hu'mamofitoga agoya hu meemise nehana, foipana hilata nehana, mono kamofihi kapo'a mebilata nehana, mono'i laga mehina bona'i, ito'anigihi afo'anigihi to fato bona'i enoho fililata nehana bona'i, 10to moko hilata nehana, to bomagi lalu'afitoga buto i ke'molata nehana, bona'magihi yagapana'i gumina lilata nehana, to faga fagalo bo fakupa ka li epilata nehana, to ana'ina luga'a yamofihi mono kagagu faga fono ka nasana'a lilata suhi lite nehana. Ya'ma bona'magihi keya ka enali nasana ni'ibe. Enali kumu huto hu'ehina ni'ibe. 11Ana hetofa mono kaga'a Hu'mau ka lamana'a molo neto'ehina yagu nohuto Hu'ma fana meha'a hiti bo, ana bebe sose to hetofa bouba ai lu huto hulata hu'ehinagi yana'mu nani lu yege holata nohube.

Hu'mau ginaga fi limi'ehina'mu fokehi li'ohuna

12Sipi Boti Yesu Kilisitou nele'mo amuya moloto lufusa'ni molo netoto nele'mo hetofa hu'ehina ya'mu negelo bilata nohube. Ai nani kumu keheli nimigo bati nohigo kele kele'i hu netalane luto nele'mo eto hu'ehibe. 13Kohe toto yamofihi le'mo sibi saba huto kalana'i molo etoto kaga'a le'mo mumusopa i'ohunamo ni'inaya nani ya'ma mono ka'a mekeheli'ohutaya to katiya'i mino'ohuna, ya huna'mu Hu'mau osahi nimilube'mu nohuto ginaga fi nimi'ehina. 14Ya hu'ehigo Sipi Botiuba mehi nimito to nehe'mose'na'a babu luto nimito keheli nele'mo amuya moloto to Yesu Kilisitou buto i ke'moto yabe luto komopa'ni emi'ohuna yana'mu nele'mo ule'ale hu neto'ehibe. 15Yesu Kilisito aiya bona'i foipana'aniloti enubuto bilube luto melugu limi'ehina yanamofihi legeya'a lamana'a ni'ibe. Asaga'i kehelilata nasana'a ni'ibe. Ana'ina foipa lilata nehana bona'magihi nani enebe ligi'ohuna bo nohube. 16To Hu'mau osahi nimilube'mu huto komopa'a li gelehe huto ginaga fi nimi'ehina'mu henabe lutobe? Yesu Kilisitou ai komopa'a fitu fo netoto buba buba hu'ehina, ya hu'ehinamofihi hapa'a lenelepilube luto Hu'mau nani'i ya'ma foipa bona'i enebe ligi'ohuna bo nohunamofita ai komopa'a nimi'ehina yamofihi fa'mene meni'ibe. Bona'magi aliha'a Hu'mau nele'mo'ehinamofihi hapa'a bu gelete keheli bati hite Hu'mamofitoga keheli amuya malana Hu'mau mino kosaba huse'na epilina yamofihi kapo'agu tite mineba mineba hilabe. 17Yana'mu amuya gihiti Bo, mefililatanamofihi bu megolatanamofihi Hu'mamofihi moneko'i ai gi'a li saga hinogo ai fana meha'auba minoloto mino lito tito minalibe. Ma'naka.

18Oho pana'ni, Timotio, koyapa'i kohe toto kaga lu huto huto bomofihi ka'a kai kumu huto hu'ehina yamofihi keheliloto ma luto lu molo neketobe. Ana kaga keheliloto nohutoka luba hilata nehana ya suhi huto foya amuya moloto lilatagihe. 19Ya huloto keheli amuya moloto minoto komopakagu ya suhi ma supofihi ka'a foipa'a meminenogo mono foya lilane. Bona'i luga'a enali komopa'ani besa lenogo minalanamofihi ka'a ya'ma keheli he'mite to keheli amuya mololatana he'milete fenene hilune'mu hanaguti, 20moneuba Himenaiyu mone'iya Alekasata etali ya'ma neha'ibe. To Hu'mamofihi ka'a le'mo sibina sabana hila'ibe neha'ina he'mila'ibe luto Sataha yanugu etoho lifi nomalago etali Hu'mamofihi gi'a le'mo sibina hi'aha'ina'mu kehelite ya'ma foipana'atiti he'mila'ibe.

Copyright information for `BEF