2 Corinthians 5

1Lali ma luto kehelilata nohune. Ya'ma me lugufamo fulupa ilina nohi legita ni'ina to tele bilenogo Hu'mau kokulumagu minoba minoba nohi mone li huto huto molo leto'ehina yamofihi bona'magi enayatu megi'ahana fa'mene Hu'mau ai amuya moloto minalina nohi hepa'a gi'ehinamo ni'ibe. 2To lali ya'ma ya hu'ehina'mu kokulumagu nohi li huto huto lelepilibe luto laga'a keheli'ohuto amuya nomolo fa'mene lugufamo hiti minolata nohuta'mu yabe luto kiligi ito minolata nohune. 3Lali lemehati yupa'i mino lalibe luto yamofihi kokulumagu kosaba lugufati nohi suhi huto lito li hepinogoti bati hilibe. 4Lali ma metoga nonugu nohuto yanamofihi keke'i luse'na keta keta nolebesigo kiligi ito nohune. Lali ya'ma me lugufati, nohi tafa'a legi huto ni'inana ya'ma mone'na heti he'milune luto menokehelune. Tafa'a gukete fa'mene ni'inogo kosaba gukete lito li hepito minalune ago kehelilata nohune. Ya nohuto filise'namofihi nasana lolo hu'ohuta ya'ma amuya moloto minoba minoba hilutanauba mikili halibe luto lulata nohune. 5Ananamofihi lamana'a ya'ma huto hu limilibe luto le'mo babahi hu leto'ehina ya'ma Hu'ma ai'asigo nohibe. Ai ya huto lele'mo hetofa hilina nasanamofihi babeyafa'a ya'ma ai Hu'mamofihi Sikalafu'iya molo leto'ehibe.

6Lali yamofi kumu keheli eminogo komopati le'mo hetofa hu letelenogo koli mehuse minalune. Ya nohutoti ya suhi huto yamofihi kehelilune. Me lugufa hiti minolata nohuta kana'a ya'ma Sipi Bomo sa huloto kame hepato nominone. 7Yatai kana ya'ma komopatitu Hu'mamofihi ka'amo'mu kehelutogo amuya moloto nominana ya huto ni'ibe. Legeya'a ya'ma mele'isi bu mego'ohune. 8Ya nohutoti sibi komopati le'mo hetofa huto nohinogoti lugufatu kame hepato nominotamofihi ya'ma he'mito koto hepatoga Sipi Bo hiti minolata'a yamofihi laga'a kehelilata nohune. 9Minolatana yamofihi ya'ma metoga kame lugufa hiti minolata nohuta'afi to ifoga koto hepatoga minaluta'afi ya'ma Sipi Bouba bu legenogo bati hilibe luto fana hoto minoto lito hulata nohune. 10Yamofi kumu ya'ma luto ma keheli'ohune. Mega lugufa hiti nohuto ana'ina lito moloto hu'ohuta bati huto ni'ifi to sibina huto ni'ibe yamofihi mone kegi'a ai eto eto huto kaga loko huto pa sose'na limilibe luto minoto lali asagatoga Kilisitohi ka foya kefa hisalo ho tiloto kululu tito nehetilune.

Hu'mau lele'mo bati hulenogo ai hiti hepito minalutamofihi ka'a

11Sipi Bomo lelesa nolinogo nohuta ni'ibe. Yamofihi keheli'ohutoti bona'magihi enegekesa lito ka lamana'a keheli emilo lu epilata nohune. Hu'mau ai hapati asaga'i bu golata nohibe. To lenali ana suhi hite hapa'ni ya'ma komopatinitu kehelilata nehafihe luto nokehelube. 12Lali ya luto linogoti keheli'ehinogo lali ya'ma ligiti le'mo ho tilune luto lu noleputa'a meni'ibe. Lenali fa'mene lali kumu keheli bati hinogo netinogo lenali bona'i luga'amagihi komopa'ani topa mehanogo minete enugufamofihi nasana'muko kehelite enigi'ani li ho tite minelata nehana'a yamofihi nani hapa'ni lu epinogo keheli bati hilabe luto nolune. 13Lali kumu negi bona'i yabe lite li'ahanamo ni'ifihe? Ya'ma Hu'mamofihi foya'amu yabe luto ni'ibe nohune. To legekesa yigise'na bati huto ni'ibe lite li'ahanamo ni'ifihe? Yamofihi lenali kumu ni'ibe nohune. 14Ya hu'ehina'mu Kilisitou ai meha'a limilata nohinauba lele'mo hetofa higo lalitigo lugufati lelito tiluta'a meni'ibe. Lali ya'ma luto keheli emilata nohune. Ai bo moneuba lali bona'i asaga kumu yabe luto fili'ehinamo ni'inagihe. To lali asaga'i ana suhi huto tafa hapatimo'mu fili'ohuta'a ya'ma keheli'ohune. 15To bona'i asaga kumu yabe luto fili'ehinamofihi ya hu'ehina'mu lubu hiti nohuto yamofihi lalitisigo minoto lito mehuse ai kumu luto minoto lito hilune.

16Yamofihi lali melugu bona'magi kehelise'na mege'i mololoto hapa hapa'ani lu su meho epalalune'mu hune. To lali koyapa'i ya huto Kilisitohi ana huto gufa'amofihi hapa'a bu go'ohuta, ana babeyafalo yata'isi ya'ma aku'i mone bu megone. 17Ya hu'ehina'mu bona'i moneuba Kilisitotoga hepiloto molo emi'ehilina ai yuhufana lolo nohilibe. Tafa hapa'a su ho etolago kosaba hapa'a ahuto hu'ehilina yabe. 18Ana nasanamofihi legeya'a ya'ma Hu'mamofihi nasanago ni'ibe. Lali koyapa'i ai fatehe bona'a mino'ohutaya ai'a ya'ma Kilisito kumu luto lele'mo fulu hulago ai'a bona'a nominone. To ya huto lali bona'i luga'a ya'ma ana huto enele'mo fulu hilina ka'a lu epilabe luto lu limi'ehinamo ni'ibe. 19Lu limi'ehina'mu Hu'mau ai'a Kilisitohi ho lifigo oto minoto metoga bona'i asaga'i hiti ai'a hiti enele'mo ketipa ilube'mu huto mino'ehibe. Ya huloto foipana'ani li he'mi epololoto aku'i leka so su meho'ehina yana'mu ka foya melilina'mu yabe. To lele'mo ketipa iloto kaga'a ya'ma folagahatigu molo leto'ehinamo ni'ibe.

20Ya hu'ehina'mu lali Kilisitohi ka'a leli'ali bona'i Hu'mamofihi ka lamana'a lu lepilata nohuta keheliloto lenegekesa lito ya'ma Hu'mau lu lepilata nohina suhi huto nohune. Kilisito kumu Hu'mau lenele'mo fulu hinogo aitoga bite hepilo. 21Kilisito ai foipana'a meni'ina bo ya'ma Hu'mau lali kumu luto lali foipanati ai gupisa'alo molo eto'ehina. Hena'mube? Ya'ma lali Kilisito hiti i hepiloto Hu'mamofihi bulo fotogo huto minalune luto yamofihi lolo hu'ehina.

Copyright information for `BEF