Colossians 3

1Lenali Kilisito hiti ho ti'ahana bona'i nehafiye? Ai nohina kapomu'i sa sa hite lenegekesa yigilo. Anagu Kilisitou Hu'mamofihi yahi lamaga'aga nominabe. 2To lenali ma melugu ni'ina nasana'mu lenegekesa meyigise kokuluma kapogu ni'ina nasana'muko lenegekesa malalo. 3Lenali fili'ahana bona tegi hite nehite ma melugu ni'ina nasana'a he'mitetini Kilisito hiti Hu'mamofitoga lenemehatini mele'ahana yabe. 4To alihi Kilisitou lali minose bihati nohina bouba fana meha'a hiti aku oto nehetilenogo lenali ana hite fana meha'agu nehetilabe.

Bona'mamgihi tafa hapa'a hiti to kosaba hapa'a ni'ina

5Lenali ma melugu bona'magihi hapa'ani li he'milo. Moko lise'na yagi, ana'i gumina folose'na yagi, kolotananamofihi hapa'a yagi, lenipagu keheli sibina huse'na yagi, to foipanamofihi hapa'a asaga'i komopatiniguti li he'milo. To ma me'mofihi nasana asaga'i laga lepesise'na yana'mu lu laga hite he'milo. Ya'ma melugu nasana laga lepesise'namoya lugefa suhi huto ni'ina melugu bona'magi Hu'mamofihi le'mo laba hilata nehana ana'ina melugu nasana'a liyafa hite kanihi filata nehana. Lenali ya'ma hapa'aya mege'i memalalo. 6To ya'ma suhi lite neminana bona kumu Hu'mau sipi ka epekilina'mu yabe.

7Lenali koyapa'i ma melugu bona'i minete ana suhi lite mine'ahanaya to yatai ana hapa'a li he'milo. Kolo tose kata li he'mite hulata nehana supo hite foipa hapatini li he'milo. Kele'na ka luse'na yagi huli ka luse'na yagi to fato bona le'mo buya huse ka hiti li he'milo. 9To ai bahane hanogo ai bahane hanogo hite meminalo. Ya'ma tafa hapatini mino'ehinaya lenali ananamo li gololo tite li he'mi'ehite yatai yuhufa bona'i lolo hite neminabe. 10Hu'mau lenele'mo kosaba higo asaga kanagu ai'a meha'a legita minalabe luto lenele'mo bati bati nohuto kehelise'natini hokolo nohigo yuhufa bona'i lolo nehabe. 11To Hu'mau ya nohu lepalago fato fato bona'i meminese moneko bona'i nehabe. Mone Yuta bona'i to mone fegutoga bona'i meni'ina. Ana huto enugufa laga hise bona'i to laga mehise bona'i meni'ina. To naga'i emite koko hise bona'i to naga'i melise bona'i meni'ina. Bona'i hapa'ani fato fato'na ni'inaya ya'mana fa'menena ni'ibe. Kilisitou ai lali fato fato bona'i asaga'i lele'mo moneko babeyafa hu'ehina. Ai bona'i yege yege'na lele'mo moneka hu'ehina. To ana huto ai yege yege bonatoga minalibe.

12Lenali Hu'mamofihi bona'a nehabe. Ai keke'i nolu lepoloto lenele'mo'ehibe. Ya hu'ehinagi lenali fato bona kumu leniginaga fi epelete fulu hite enehe'mete agoya hite minalo. 13Foipanatini ai li he'metenogo ai li he'metenogo hite minalo. To lenali folagahatinigu mone bouba kele'mo sibina nohinogomo kai kipagu fulu hinogo nohuto le'mo bati hubo. Sipi Botiuba lenali sibina nohuto le'mo bati hubo. Sipi Botiuba lenali sibina hi'ahanana ali he'mi lepoloto lenele'mo bati hu'ehinagihe. Ai hapa'a mege'i malalo. 14To amuya melete asaga bona kumu leniginaga filo. Ya hilete lenali asaga'i bati hite koguna ite moneko'na hite minalabe. 15Hu'mau folagahatinigu Kilisitohi fuluna'a minalibe luto lenele'mo moneko'na hu'ehinagi fuluna'auba lenipagu kaba hinogo fulu hite minalo. To Hu'mamofihi fokehi lilo. 16Kilisitohi hetofa hetofa kaga'a komopatinigu mineno. Keheli bati hite ai ka lepinogo ai ka lepinogo hite minalo. To Hu'mamofihi gepohi lite yege fise nama litetini to Sikalafu'i komopatinigu lepi'ehina nama litetini laga hina nama ya'ma lite Hu'mamofitoga ana nama asaga'i lilo. 17To asaga'na hilana'a to kaga lilana'a Sipi Boti Yesuhi gi'a liyafa nehite minalo. To ai kumu Hu'mamofihi fokehi lilo.

Lalamehi minose hapa'a

18Lenali ana'magita bahatinimagihi keheli epilo. Ya'ma Yesu Kilisitohi naga'i neminana ana'magi ana suhi lite nehana yabe. 19To lenali bomagita lihatinimagihi leniginaga fi epite lenipagu logo mebino. 20To lenali yagapana'magita itotinigihi afotinigihi agoya hu epilo. Ya nehinogo Hu'mau lenofokehi lilibe. 21To lenali afo'anigita yagapanatini kele'na ka lu epiba epiba hite meminalo. Fa'mene kele'na ka lu epilata nehinogo enali kosele'i enohoto enipagu keta hilana'mu yabe.

22To lenali lili'nalo bona'magita sipi botiniloga agoya hu emilo. Asaga lepi'ahana lili'na li bati hilo. Asaga yupahi bu lenagana kana hiti bu melenagana kana hiti lili'na amuya melete nehinogo Hu'mau kehelito lenofokehi lilibe. Ya'ma kehelite lili'na babahi hite alilo. 23To asaga lili'namo fato fato'na amuya melete lilata minalo. Melugu neminana bona'mofihi lili'na'anisigo meni'ina yagi Sipi Bomofi kumu lili'na liluta nohune lite kehelite amuya melete lilo. 24To ya nehinogo Sipi Botiuba hetofa nona'a babu luto lepilina'mu yabe. Ai'a molo lepolo'ehinamofihi mina'a fuku luto lepilina'mu yabe. Lenali sipi botini ma melugu bona'mo menohigo, Kilisitou ai Sipi Botini lili'na kaba huse botini nohinagihe. 25To Hu'mau kegeiyo nehana bona'magihi ana huto sibi nona'a epilina'mu yabe. Ai bu'alo yege yege bona'i moneko'na nehabe luto nokehelibe. Ai keheli fotogo huto epilina'mu yabe.

Copyright information for `BEF