Luke 7

Gimilo bomagihi kaba bo'animofihi koko pana'a Yesu le'mo bati hu'ehina

Mt 8:5-13

Yesu asaga kaga boana'magihi lu epi su holoto Kapaneami hepaluga bu'ehina yabe. To Lomu hepato gimi bomagihi kaba bo'animofihi koko pana'a mone mino'ehina. Ya higo ana gimi bo'auba ai hetofa pana'ni yabe luto le'mo bati hu'ehina yatai ana koko pana'a sipina besito afilise'na hu'ehinalo Yesu ana hepalugu heneti'ehina yabe. Ya higo gimi bomagihi sipi bo'aniuba Yesu noabe lite lana'a keheliloto Yuta mono bona'i luga'a Yesutoga koko pana'a oto lusa gi etenogo fa hu etalibe luto enoho lifigo bi'ahana yabe. To enali Yesutoga enoho lifigo bana bona'i Yesu nohinalo bilete enali amuya melete eniginaga fina ka lu emi'ahana: Ya'ma bo lalalutifube, ai hetofa bouba kai nehe'malane luto nolinaya bati huto he'malata ni'ifiye? To ai ya'mana bouba lali Yuta bona'i lele'mo bati nohuto ai'a mono nohati mone gi leto'ehibe.

Ya lago Yesu ka'ani keheli epito ana bona'i hiti moneka bi'ahana. To ana bomofihi nohi kasitoga lebatosi nebago lalu'agihi enoho lifigo bite Yesuhi le'mo melete ma lite lu emi'ahana: Sipi Bo kai kosele kahalibe. To nani bati bo menohunagi noha'nigu kai metilane luto nokehelube. To ana huto nani fa'mene bo nohunago kaitoga mebiluna'a huto ni'ibe. To kai fa'mene lusa ka'ago litogo koko pana'ni bati hilibe. To hena'mube? Nani ana huto napa li'ehina sipi bomofihi maha'aluga nohugo lili'na nonimina yabe. To nani'ni ana huto gimi bo'ni nehana nani namanuga ana hite nehabe. To nani mone kene'mofihi bubo luto nolugomo ai bulata nohibe. To mone fato'amofihi obo luto nolugomo a'olata nohibe. To koko pana'nimofihi ya lili'na libo luto nolu etogomo ana lili'na lilata nohibe. Ya'mu kai lusa ka'ago li molotogo koko pana'ni le'mo bati hilibe.

Ya luto ana bouba Yesuhi lu emilago Yesu ana ka'a keheliloto ekesa yigi babu lu emi'ehina. Ya huloto i gelehe huto boana'i mege'i lefeli'ali hana kaga ma luto lu epi'ehina: Kehelilo. Nani lu nolepube, Isilaeli bo moneuba ya'ma fegutoga bouba hina'a huto komopa'a li nimito keheli ule'ale hu'ehina'a ya'ma bu megolata nohube. 10 To gimi bomagihi kaba bo'aniuba Yesuhi bite kapogu le'motaga hite lu eminogo ka'asigo bagaguti lilibe ligo bana bona'i aku'i notoga ete bu gana ana koko pana'a bati huto ye ko'ehigo bu ge'ahana yabe.

Yesu keto'amofihi pana'a fili'ehinaguti aku'i le'mo ho ti'ehina

11 Yesu nesi'asi minoloto aku'i he'mito Naini hepalugu bu'ehina. To ai koko panana'a yagi to babu boana'i hiti bi'ahana. 12 Ya hite ana hepa'mofihi sipi gegisa he mele'ahanalo buho netigo bo mone fili'ehina yafa bite neete kene mala mala hepalugu bilune'mu nehabe. To ana fili'ehina pana'i ya keto a'i mone baha'a koyapa'i afililago mone'isi nohina pana'a fili'ehigo yafa bite neago babu boana'i ana hepaluguti yibi nama hite enemege'i e'ahana yabe. 13 Ya nehago Yesu ana pana'mofihi ito'afihi komopa'agu pana'amu luto sipi yibi huto hepuhi nolago ma luto lu emi'ehina: Yibi mehubo. 14 Ya luloto Yesu i mobuto ana fili'ehina pana'i ko'ehina sipa'alo bu leba toto yahi li'ehina. Ya nohigo enali filise bo ko'ehina sipa li'ahana bona'i analo ho tite lilete nehago Yesu lu'ehina: Pana'ise, nani lu nokumube, kai ho tibo. 15 Ya luto ligo, mele'isi ana baga hiti ana pana'i ho tito sipa'alo minoloto kaga hapi fito baga li aka huto lu'ehina. Ya nohigo ana pana'i ito'afihi emi'ehina. 16 Ya higo asaga boana'i anana bu gelete enelesa'ani gofa ligo Hu'mamofihi gi'a li saga hite fokehi hete ma lite li'ahana: Mono ka lu yege hose bo sipi mone folagahatigu huto nohibe. To Hu'mau boana'a enehe'moto enubuto bilibe luto a'noabe. 17 Ya nelite Yesu hinanamofihi ka'a leli'ali Yutia hepaluga nehago tili tele huto kapo beletoga bula ola hu'ehina yabe.

Yoniu koko pana'a loemo Yesu nohinalo etoho lifi'ehina

Mt 11:2-19

18 Yonihi koko pana'amagi ya'ma kaga Yesu huto hu'ehina'amu'i kehelite Yonitoga bite lu emi'ahana. 19 Ai kehelito koko pana'a loemo kehe i bufalo mololoto etoho lifigo kaga mone lite bite Yesuhi loka halu'ibe'mu bi'aha'ina. Kaiba Yoniu kaitoga alube'mu nohina bomomu'i luto lu'ehinana nohapi to fato bona kumu geba hilune?

20 To etali ana bole Yesutoga henetilete lu emi'aha'ina. Le'ali Yoniu nagami folo epolose bouba kai'i ka mone ma lite loka haliyo ligo noo'ibe. Kaiba alane luto lu'ehina'a kegeba nohuta bomofi to fato bo geba hilune? 21 To ya'mana yupahi Yesu babu boana'i fato'na epesi'ehina enele'mo bati hu'ehina. To foipa fele babu lito komopa'anigu mino'ehinana li he'mi epolo su ho'ehina. To enubu mone kegi'a sipina hu'ehina bona'i babu lito enubu'ani aku'i li gili hu epolo'ehina yabe. 22 To Yonihi koko pana'amale'i ete loka hana kalo Yesu ma luto lu etimi'ehina: Letali he'mite bite Yonihi letali bu negago lolo nohunana to letekesatu keheli'aha'inana lu emiliyo. To enubu sibina hina bona'i i gili habe. To enigi enayahi foipa lana bona'i kapo malabe. To hehe bona'i enele'mo gololo tugo babe. To negi bona'i enekesa hokolo higo kaga kehelibe. To fili'ahana bona'i aku'i ya ho ti kosaba habe. To ana huto Hu'mamofihi hetofa ka'a enumuhi menina bona'magi nekehelibe. 23 To bona'i enali nani kumu enekesa keheli loe lae menehana bati hite enofokehi lite neminabe.

24 Ya luto Yesu kaga lu su holago Yonihi koko pana'a abila'igo Yesu Yoni kumu kaga babu boana'i lu epi'ehina: Koyapa'i lenali bona'i menehanalo ka melugu bi'ahana henana bu galune lite bi'ahanabe? To lenali akepa mone'mofihi habahuba li pisi hu'ehina bu galune litefiye? 25 To henana bu galune lite bi'ahanabe? To lenali bo moneuba hetofa gukete li hekoloto nohigo bu galune lite bi'ahanafiye? Nani lu nolepube. Enali bona'i hetofa gukete li hekelete to hetofa enugufalo li melete neminana bona'i ya enali gihiti bomofihi noha'agu minelata nehabe. 26 To ya hu'ehina lu nimilo, lenali henanaya meyaga bu galune lite bi'ahana? To mono ka lu yege hose bofi? O'yo, nani ma'naka luto lu nolepube. Ai lu yege hose bo nohibe. To ai asaga luga'a mono bona'i enohoto yabe. 27 To bo mone Yoni kumu mono kagu ma luto lulatamo ni'ibe:Mono ka'ni leli'ali bo'ni ya'ma nohibe, luto Hu'mau luloto, to nani yata'a ale'mo he'minogo'ni ai kohe toto buto kapo li hokolo hu ketalibe. 28 Yesu kaga molo emito lu'ehina: Nani lu nolepube. Yoniu ai asaga bona'i melugu nehana enohoto nohibe. Ya hu'ehina bo mone Hu'mamofihi bulo lagaso huto nohinauba ai Hu'mamofihi kapo'alugu Yonihi be ligito nohibe, Yesu ya luto lu epi'ehina yabe.

29 To asaga boana'i to takisi nelina bo enali asaga'i Yesu lina kaga kehelilete ma lite li'ahana. O'yo, Hu'mamofihi hapa'a bati huto ni'ibe li'ahana. To enali ya hite Hu'mamofihi mege'i malago koyapa'i Yoni yanuga mone nagami'i fele'ahana. 30 To ya hu'ehina enali Felosi bona'i to keya kaga babafi bona'i enali Yonihi yanuga nagami'i mefele'ahana. Yamomu'i lite enali Hu'mamofihi kapo hetofa'a noenelepinamo enali enemegesa hu emite mine'ahana yabe.

31 To Yesu lu'ehina: Nani yatai ma nehana boana'i henanalo enele'mo ho tilube? To enali hena huse bo nehabe? 32 To enali yagapana'magi suhi hite hepa'i folagaha'agu nehite fato yagapana'i kehe ilete ma lite lu neepina'a hite nehabe. Lali ufehi fi lepi'ohutamo lenali kehe mei'ahabe. To lali ana huto eniginaga fise yibi nama hutamo lenali yibi hilana'a hite memine'ahabe. 33 To Yoni o'ehina nose'na nola to bai nagami'i nola mehu'ehina yabe. Ya nohigo lenali ma lite lu ete'ahana yabe: Foipa fele ai komopa'agu ni'ibe lite li'ahana yabe. 34 To yatai Kokulumaguti limi'ehina Bo ai oloto nose'na noto nagami'i noto nohigo to lenali ma lite neli etabe: Bu galo. Ai nose'na babu lito noba noba bo yabe nelabe. To bai nagami'i ana huto babu lito noba noba bo yabe lite nelabe. To ai takisi nelina bo to foipa bona'magihi enalalu'anifu yabe lite lilata nehabe. 35 To bona'magi komopa'anigu kehelise'na hetofana ni'ifi sibina ni'ifi, luto hapa'ani huto hulenogo bu galabe.

Yesu Felosi bo mone'mofihi noha'agu ti'ehina

36 To Felosi bo moneuba gi'a Simoni yabe, ai Yesu noha'aluga buto nose'na nalu'ibe luto kehe i'ehina. To Yesu ai ana Felosi bomofihi noha'aluga buto minoloto nose'na nalu'ibe'mu hi'aha'ina. 37 Ya neha'igo ana hepato foipa a'i mone nominanati Yesu ya huto Felosi bomofihi nonugu nose'na nena'ibe lana'a ka'a keheli'ehina. Ya huloto ana a'uba efaha kohi mone hetofa'a liloto o'ehina. 38 To ai buto Yesuhi megesaga ho tiloto gigusaluga minoto yibi huto mino'ehina. Yibi nohigo bu nogoyauba Yesuhi gigusa'alo bili bili nohigo soso hu etoto lataha'alo yatama oka'atu li sepa i eto'ehina yabe. Ya nohuto ai efaha konugu tu mesebe nina li'ehinamo Yesuhi gigusa'alo hoto nonoto ana tu mesebe folo eto'ehina yabe. 39 To ai Felosi bouba Yesuhi nose'na nalu'ibe luto kehe i'ehina bouba ana a'uba hinana bu goloto ma huto ekesa yigi'ehina yabe. Ya'ma bo ai mana ka luto mono bomo nohutomo ya'ma a'uba gufa'alo meko nohina hena huse a'i nohifi luto bu galibe lu'ehina yabe. To hena huse foipana lito nominafi luto ai lilibe. 40 Yesu kaga lu saga huto lu'ehina: Simonio, nani kaga mone ya li'ohuna lu kimilube. Simoniu lu'ehina: Babafio, kai alubo.

41 Ya ligo Yesu ma lu'ehina: Loe bomale'i bo mone'mofitogati efahi hite li'aha'ina yabe. Mone bouba loe yagi loe yagi mone yagi bona'magi enigi enayahi su hago kina moni li'ehina yabe. To mone bouba nayahi luga luga su hago kina mone'isi li'ehina yabe. 42 To ana bomale'i tinau moni'atiti mehe'mila'ina'a ha'igo moni afo'afu ana moni'amu ekesa meyigise ana'a hilibe luto he'mi'ehina yabe. To ya'mana bo loemale'i kuyu'afu ipa'a ana moni etimina bomofihi fokehi hoto le'mo bati hilinabe lu'ehina. 43 To Simoniu Yesuhi ka'alo ma luto lu emi'ehina: Nani nekesa noyuguna moni efahi sipi'a emi'ehina bouba yabe luto lu'ehina. Ya ligo Yesu ma luto lu emi'ehina: Kai bati huto lusiga lane. 44 To Yesu i behe huto ana a'i bu goloto Simonihi lu emi'ehina: Ma a'i kai bu nogapiye? Nani kai nohakagu oto tugo nigi'nimofihi okala huse nagami'i meniminogo ai ya'ma a'uba bu nogoya'atu nigigusa'ni okala huloto oka'atu'i li sepa noi netabe. 45 To kai nebe metigi'ahata a'noane luto soso mehu neto'ahane. Ya hu'ahata bu gobo, ai ya'ma a'uba yuhufa nonugu notugo nigigusalo soso hu neto'ehina analo ya huba huba nohibe. 46 Kai tu mesebetu'i oka'nigu mefolo neto'ahata ai ya'ma a'uba tu mesebetu'i nigigusa'nilo nofalabe. 47 Yatai nani lu nokumube. Nani ya'ma a'mofihi babu foipana'a asaga'i li nohe'mi eto'ohunogo ai nani kumu sipina nobesibe. To bo mone'mofihi Hu'mau foipana'a nesi'asi li he'mi etalina aku'i ana bouba nani kumu'i nesi'asi nobesibe. 48 Yalo Yesu ana a'mo ma luto lu emibe: Kai foipanaka a li nohe'mi ketobe. 49 Ya ligo asaga bona'i ai hiti hitalo minete enali kaga ma lite li'ahana: Ya'ma bo kiyi'afu fato fato bona'magihi foipana'ani li he'mi noepalabe? ya lite li'ahana yabe. 50 To Yesu ana a'mofihi ma luto lu emi'ehina: Kai agoyanaka nanitoga malalata yauba kele'mo bati nohinagi komopaka fulu hinogo kofokehi hoto hepakaga bubo, luto Yesu lu'ehina yabe.

Copyright information for `BEF