Matthew 2

Keheli bati huse bomagi Yesutoga e'ahana

Yesuhi Betelehe hepato Yutia melugu Heloti sipi bo minana kanagu Maliau keto'ehina. Ya hulago alihi keheli bati huse bo luga'a enali yege notinagati sonofi'i kene ite Yelusale hepato neheti'ahana. To enali ma lite enoloka he'ahana: Yuhufa pana'i huto hu'ehina ai Yuta bona'magi sipi bo'ani lolo hilina hiya'a nohibe? Ai sonofi'a yege notinagati ti'ehigo bu golototi lali fokehi halune luto noone lite li'ahana yabe. Sipi bo Heloti ya'mana kaga keheliloto topa holoto lesa'a noligo ana huto asaga Yelusale boana'i enelesa lu baga i'ehina yabe. Helotiu asaga keya ka tisa bona'i to mono noto kaba bona'i kehe i nupa iloto ma luto enoloka ho'ehina: Mesia hiya'alo huto nohilina ni'ibe? Enali lu emi'ahana: Betelehe hepato Yutia melugu yabe. Lu huto huto bouba ya luto fayanugu go molo'ehina yabe:

 • Kai Betelehe Yuta melugu,
 • kai sipi bo Yuta me'i kaba hi'ahana bo
 • enali enemege'i olata mehubo.
 • Kailuguti sipi bo mone huto huloto
 • to ai Isilaeli naga'nimagi
 • kaba hu epalalina'mu yabe.

Ya higo Helotiu Yesuhi bu galune lite yege tinagati ana bona'i kehe iloto ma luto suguna'i enoloka ho'ehina: Hena kana'alo ana sonofi'i huto hu'ehifi luto enoloka ho'ehina yabe. To ai ana bona'i he'mi epalago nebago ma luto kaga lu epolo'ehina: Bite ana pana'i sa hu bati hilete to bu getetinimo lenali ete lu nimilo, ya hinogo nani ana huto buto ai kumu fokehi halube. Enali Helotihi kaga'a akehelilete abi'ahana. To enali ana sonofi'i koyapa'i yege notinagati bu gelete lifite e'ahana kohe to epoloto buto ana pana'i nohina noto lataha'alo mino'ehina yabe. 10 Enali sonofi'i bu gelete komopa bati higo sipi enegelo bi'ahana yabe. 11 Enali ana nonuga tilete ana pana'i ito'afihi Malia hiti neha'igo enali enalapusa fi emilete mono ka li etete hilete sisaku gu'aniguti hetofa hatofana hefite emi'ahana.

12 To bamulugu Hu'mau hu enubulo mololoto Heloti nohinaga mebilo luto lu epigo enali fato kapoga bite hepa'aniga neheti'ahana yabe.

Iyipitoga bi'aha'ibe

13 Enali abilago Hu'mamofihi agelo'auba Yosefehi bamu'i hu bulo mololoto ma lu emi'ehina: Ho tito pana'i hiti ito'afi hiti etele'moto koli huto Iyipi melugu buto nohitogo alihi nani lu kiminogo'ni alane. Helotiu pana kumu sa huto halina'mu yabe. 14 Ya ligo ana folugu'i Yosefeu ho tiloto ana pana'i ito'afi hiti etele'moloto Iyipitoga bi'ahana.

15 Ya hite anaga nehago Helotiu fili'ehina yabe. Ya'mana kana Hu'mau lu yege hose bomagi enabagagu lu'ehina nose'na'a huto hilibe luto Iyipi meluguti aku'i kehe ugo o'ehina yabe.

Helotiu ligo babu yagapana'i enoho fili su he'ahana

16 Yege notinagati Yesuhi bu galune'mu ana bona'i enali Helotihi ya hite mi'i malana akeheliloto italuga logo bi'ehina. Ya higo ai bona'i luga'a enoho lifigo Betelehe hepato hiti to hepa'i luga'a ana lebato ninalo hiti asaga pana'i kufu'ani loemo bu'ehinafi to yuhufa huto nehana asaga'i enoho fili su he'ahana. To ai yege notinagati ana bomagihi enoloka nohago lu emina kaga ekesa yigiloto yabe.

17 Ya hu'ehigo kaga mone Hu'mau koyapa'i lu huto huto bo, Yelemaiyaha, bagalo molo'ehina'a huto nohibe luto lu'ehina:

18 
 • Enali Lama hepaluguti
 • bona nogo mone keheli'ahana.
 • Sipi eniginaga figo
 • yibi ahi ahi lite nehana
 • enali keheli'ahana
 • Laseliu ai yagapana'a asaga'i
 • afili su he'ahago
 • sipi yibi huto minago
 • bona'magi le'mo fulu mone mehi'ahana.

Yosefeu liha'a hiti to pana'a hiti aku'i e'ahana

19 Alihi Helotiu afililago Hu'mamofihi agelo'auba Yosefehi Iyipi melugu bamu'i hu bulo moloto ma luto lu emi'ehina: 20 Ho tito pana'i hiti ito'afi hiti etele'moto Isilaeli hepatoga aku'i bubo, enali pana'i halune'mu sa sa hi'ahana bona'i yatai afili'ahabe. 21 Ya ligo Yosefeu ho tiloto ana pana'i ito'afi hiti etele'moto Isilaeli hepatoga aku'i legete bi'ahana yabe.

22 Ya hu'ehina Akeleasiu afo'afihi Helotihi nona'a Yutia bona'magihi kaba bo'ani nohibe lana Yosefeu koli huto Hu'mau bamulugu kaga mone hiti lu emigo keheli'ehina. Ya huloto ai ana hepa he'mito Galili kegi'a bu molo'ehina yabe. 23 Ai buto Nasalete hepato nohi gito mino'ehina. Ya higo kaga lu huto huto bona'magi li'ahanauba legeya'a li huto nohibe lite li'ahana: Enali Nasalete bo yabe lite lilata hilana'mu yabe.

Copyright information for `BEF