Matthew 4

Satau Yesuhi mi'i molo'ehina

Mk 1:12-13; Lk 4:1-13

Ya hulago Hu'mamofihi Sikalafu'auba Yesuhi le'moto ka melugu Satau fi taga hu etalibe luto bu'ehina. Yesu yege 40 to 40 sinihi nose'na menose anaga mino'ehina. Ya huloto alihi sipi kau'na ho'ehina. Ya higo Satau aitoga henetiloto ma luto lu emi'ehina: Kai Hu'mamofihi pana'mo nohutomo ka'ma ni'ina efahi lu epitogo nose'na lolo hino. Yesu ka'alo nona'a ma luto lu emi'ehina: Monolugu ma luto ni'ibe:Bona'mofihi komopa'a nose'nauba li buto mebilina ai asaga kaga Hu'mau molo'ehinaubagoko le'mo buto bito hetofa kapolo malalina'mu yabe.

Ya luto ligo aku'i he'mito Satau Yesuhi le'moto mone hepato buloto mono nohi lataha'a kosa kosa hu'ehinalo le'moto tito he'mi etoloto ma luto lu emi'ehina: Kai Hu'mamofihi pana'a nohutomo maloti heleko lago uma melugu limibo. Mono kauba ma luto lulata nohibe:

 • Hu'mau kai kumu luto
 • agelo'a enoho lifinogo limite nehinogo
 • enali enayanugu limito ketogo
 • kele'mo saga hilana'mu yabe.
 • Ya hinogo efahuba kigika noto
 • ya huto mehilina'mu yabe.
Ya noligo Yesu ka'alo ma luto nona'a lu emi'ehina: Monolugu mone'a hiti ma luto ni'ibe:Kai Sipi Bomofihi fi taga mehu etobo, ai Hu'makafu nohibe.

To yaloti he'mito Satau Yesuhi le'moto yatama kosa mone ninalo le'moto tiloto asagako kapo lepito anana anana hetofana ninamofihi lepi'ehina. Ya huloto ma luto Yesuhi lu emi'ehina: Kai kolohupa nohi filoto nunumu lu netoto nigi li saga huto nofokehi halata asaga'na kaigo kimi su halube. 10 Ya ligo Yesu Satahi ho lifito ma lu'ehina: Satao, abufa hubo. Mono kauba:Hu'mamofihi Sipi Bo aisigo gi'a li saga huto fokehi hoto agoya hu emibo, luto lulata nohibe.

11 Ya ligo Satau he'mi etoto abufa nohigo agelomagi ete analo Yesuhi he'me'ahana yabe.

Yesu Galili melugu lili'na hapi fi'ehina

Mk 1:14-15; Lk 4:14-15

12 Yonihi naga foyagu le'mo malabe lite lana'a Yesu akeheliloto ai Galili melugu bufa hu'ehina. 13 Ya huloto ai Nasalete hepato memino'ehina ai he'mito buto Kapaneami hepato mino'ehina. Kapaneami ai Galili Hefuhi beleha'alo Sebuluni to Nafatali melugu mino'ehina yabe. 14 Ya hu'ehigo Hu'mau kaga mone lu huto huto bo Aisaiyaha bagalo molo'ehinauba legeya'a huto nohibe. Ai ma luto noli:

15 
 • Sebuluni me'i to Nafatali me'i
 • nagami hefutoga nina,
 • to hepa'i Yotani Nagami beletoga
 • mino bego bego hu'ehina,
 • to Galili ifo'aga
 • fegutoga bona'i neminana kegi'a yabe.
16 
 • Bona'i enali metepunagu neminana
 • enali sipi logo fana mehena'a abu ge'ahabe.
 • Enali bona'i metepu ito
 • filisemofihi hepa'i ninalo neminana
 • enalitoga fana mehena
 • ahuto hu epolo baga i'ehibe.
 • 17 Ya'mana kanaloti hapi fito Yesu mono ka ma luto lu epi'ehina: Foipanatiniguti komopatini i gelehe hilo. Kokulumamofihi kapo'a anasi a'o leba to'ehibe.

  Loegi loegi bo Yesu kehe igo mege'i mele'ahana

  Mk 1:16-20

  18 Yesu Galili nagami Hefuhi beleha'aga kapo moloto notubuto loe kogunale bu etogo'ehina. Simoni, enali Pita lite gi'a helata nehana hiti to gona'a Atulu, etali hefunugu faya gutalafa melete neha'igo bu etogo'ehina. 19 Ya huloto Yesu ma luto lu etimi'ehina: Nani nemege'i mele'inogo nani letelepinogo'ni bona'i enele'mo kefefe hite lila'ibe. 20 Ya ligo etali hololu lite faya gutalafa'atiti nehe'mite Yesuhi mege'i mele'aha'ina yabe.

  21 Bu foto'alo mololoto ana huto kogunale Yemesi to Yoni, etali Sepetihi pana'a neha'igo bu etogo'ehina. Etali boti'atitigu afo'atitifi hiti faya gutalafa li loloba hite neha'igo Yesu kehe i etimi'ehina. 22 Ya higo hololu lite afo'atitifi hiti to boti hiti nehe'mite Yesuhi mege'i mele'aha'ina yabe.

  Yesu babu boana'i enele'mo bati huto mono ka lu yege ho epi'ehina

  Lk 6:17-19

  23 Yesu Galili kegi'a minomofa'na huto mono noha'anigu tiloto boana'i mono ka lu epila to Hu'mamofihi Kapo'a kumu kaga lu epila nohuto to boana'i enebesi'ehinana li he'mi epolola to enigi enayahi sibina hula ya hula hu'ehina bona'i enele'mo bati hu'ehina yabe. 24 Ai kaga'a Silia kegi'a bu baga ilago kehelilete enali bona'i anaga enebesinafi to foipa li'ahana bona'ifi to fato fato'na epesi'ehina bona'i enele'mete Yesu nohinalo e'ahana. Ya hago Yesu asaga bona'i enele'mo bati nohuto enele'mo ye ko su ho'ehina yabe. 25 Babu boana'i Galiliti Tekapoli kegi'ati to Yelusale hepatoti, Yutia kegi'ati to Yotani beletoga neminana boana'i asaga'i babu lite li nupa hite, Yesuhi mege'i molomofa'na hi'ahana yabe.

  Copyright information for `BEF