Romans 2

Hu'mau kaga loko hu epolo'ehina hapa'a

1Nalalu'niga, kai ana bona'magihi foipana'ani samahi tito ni'inaya laga'ni menebesibe luto ya nolapiye? To kai henabe luto ana bona'i enifisa ilata nohane? Kai ana huto foipana hulata menohapiye? Kai foipana hulata nohataya kaga meni'ibe. Kai ana suhi luto minalataya ya'mu kubuyaka hino. 2Hu'mamofihi hetofa hapa'a akeheli'ohune. Bona'magi ana foipana hilenogo Hu'mau osahi epilina'mu akeheli'ohune. 3Kai kekesa yigito Hu'mau ya hite foipana huse bona'magihi enifisa iloto halube'mu nohuto nani kumu bu gofa'na fa'na huto mekehelilibe luto nolapiye? Kai hiti foipanaka nolita ni'igo henabe luto Hu'mau bu megalina'mu yabe? 4Hu'mau bona'magihi hetofa hu epalalina hiti eniginaga filata nohina hiti ni'ina'mu kai o'e luto kemegesa hu emito nominane ya huto ni'ifihe? Hu'mau kai kumu keke'i nolu ketoto komopa'a i gelehe hilibe luto noluna yamofihi kegeba huba huba nohinaya menokehelipi? Komopaka i gelehe huse'naka yamofihi geba huto yatama kana nominabe. 5Kai komopaka ule'ale huto higo Hu'mamofihi kaga mekehelise nohatogo foipanaka munu munu suhi huto hilibe. Ya'mu'i Hu'mau ka foya malalina to kaga loko hilina yupahi noenogo ai bona'magihi sipi enipakafa enohoto to kai hiti osahi kimilina ya'ma huto hilinagi bu galune. 6Asaga bona'magi fato fato suhi hilata nehanamofihi Hu'ma guna ito mina'a epi eto eto hilibe. 7To bona'i luga'amagi Hu'mamofitoga agoya hu emite hetofana hiba hiba nehana to fana tose hepato bilune'mu nehite Hu'mau lele'mo ho tilibe lite nelana mino kosaba huse'namofihi kapogu bilune'mu nehana enali'i Hu'mau enele'mo kosaba hilibe. 8To bona'i luga'amagi enali ana'ina'animu kaba hite fato bona'i meenehe'mete'ani ka lamana'amofihi keheli he'mite foipa kapogu melelata nehago Hu'mau sipi ka epekito enipakafa enahalibe. 9Ya hilina kanagu foipana lise bona'magi asaga'na sipi ketana lite enagabu'i giloto ya'ma Yuta bonatoga kohe toto huto huloto yalo fegutoga bonatoga hiti huto anana hu epalalibe. 10To Hu'mau asaga bebe sose bona'magihi ya'ma Yuta bonatoga kohe toto yalo fegutoga bonatoga hiti fana tose'na yagi enele'mo hofa tose'na yagi to fuluna'a ya'ma asaga'na epilube'mu nohibe. 11Hu'mau Yuta bona'i hiti fegutoga bona'i hiti bu'alo moneko babeyafa hi'ahago bu golata huto mino'ehibe.

12To fegutoga bona'magi Moseu koyo'ehina keya ka folagaha'anigu meni'igo ana ka mekeheli'ahana ya'mu ana keya kauba kaba mehu epolo'ehina. Enali foipana lilete yabalugu limilana'mu yabe. To Yuta bona'magi enali keya ka keheli'ahana. Enali foipana hilenogomo ana keya ka keheli'ahanamu'i Hu'mau hapa'ani kehelito kaga'ani loko hilina'mu yabe. 13Hena'mube? Keya ka enegekesatu anasi keheli'ahanamagi yanauba enele'mo bati hilinamo meni'ibe. Keya ka kehelite hapa'a mege'i nemalanamagihi ya'ma Hu'mau enele'mo bati hilinamo ni'ibe. 14Ya huto ni'igo fegutoga bona'magi enali keya ka mekeheli'ahana aku'i mege'i melenogomo keya kamofihi hapa'a komopa'anigu keheli'ahanamo ni'ibe. Ya'ma Mosehi keya ka meni'igo ana kamofihi hapa'a komopa'anigu keheligo keya ka'ani lolo nohibe. 15To enali keya kauba ya hilo ya mehilo luto lu'ehinamofihi hapa'amu kehelite komopa'anigu bati huse'nafi sibina huse'nafi ya'ma loe lae ni'ina keheli'ahana. Ya hite enegekesa kehelite minelata nehago bu go'ohune. 16To mone sipi yupahi Hu'mau ka foya molobo luto Yesuhi lu emilina kanagu ai bona'magihi suguna ka lilatana to enegekesa kehelilatana komopa'anigu lolo hi'ahanamofihi lu hokolo hu epololoto kaga'ani loko hilibe. Yana'mu nani Yesuhi hetofa ka lamana'aluguti lu yege holata nohube.

Yuta bona'magi Hu'mamofihi keya ka keheli fe nelana

17To kaibe? Kai Yuta bo nohube nolapihe? Lali Yuta bona'i ya'ma keya ka keheli fe noluto ya'mu lali lamana bona'i nohune lula Hu'mamofihi hapa'a keheli bati nohune luto ya nolapihe? 18To kai hetofana hiti foipana hiti ni'igo fuku luto foipana li he'mito ya hilata ni'ifihe? To kai Hu'mau laga besi'ehina'amofihi kehelito to keya kaluguti bebe sose hapa'a kehelito hulata nohapihe? 19Kai yananamofihi keheli bati hulata nohuto bu pisi lu'ehina bo suhi huto hetofa kapo enele'moto bilata to metepugu nomina bo libi'a mone suhi huto fana to epololata nohapihe? 20To kai babafi bo, keheli sibina hu'ehina bona'mu kaga lu enelepito enehe'malapihe? To mone yagapanauba kaga mekehelise nominana'a suhi huto nohigo kai mono kaga lepilata nohapihe? Hu'mamofihi keya kaluguti lama'naka kaga hiti to keheli bati huse'na kaga hiti ya'ma bai tago ni'ibe luto lulata nohane. 21Kai bona'i luga'amagihi mono ka enelepito nominobe lata nominolata ya'ma lusiga ni'inogomo henabe luto ana kaga mege'i mololata menohane? Kai lu yege ho epololata: Gumina melibo, luto lu noepita aku'i kai gumina nolipihe? 22A'i gumina mefolobo luto lu epilata aku'i kai a'i gumina nofalapihe? To faga lugefa laga'ni menebesibe luto lulata nohuto aku'i ana lugefa noha'alugu tito fe'noha'afi efaha'afi gumina nolipihe? 23Kai Hu'mamofihi keya ka keheli bati hu'ohune luto yalo ana kaga'a mege'i memalalatamo ni'inaya to Hu'mamofihi gi'a le'mo melugu nomalane, ya huto ni'ifihe? 24Yananamofi kumu lite mono bukugu fayahi keye'ahana:Lenali Yuta bona'magita hapatini sibina ni'igo, fegutoga bona'magi bu gelete Hu'mamofihi gi'a le'mo sibina hilata nehabe.

25Kai Yuta bona'i enugufa laga hi'ahananaloga keheli emito to keya ka mege'i mololetogo hetofana huto hilibe. To kai keya ka mege'i memololetogo ya'ma kugufa laga hu'ahata ni'inamo fenene hilina suhi hilibe. 26To fegutoga bona'i moneuba gufa laga mehuse'uba keya ka mege'i mololata nohigo Hu'mau bu'alo bebe sose bo nohibe luto lilina'mu yabe. 27Mone yupahi fegutoga bona'magi lenali Yuta bona'i lenifisa ilabe. Hena'mube? Lenali ya'ma keya ka fayahi ge'ahanana hiti lite to lenugufa laga hi'ahanana hiti ni'inagi yalo lenali keya kamofihi li gofa hilata nehana. Fegutoga bona'magi enali enugufa laga mehi'ahanamo keya ka mege'i melelata nehabe. 28To kaga su holenogo lusi Yuta bona'i kiyi'afu nohibe? Ai'a gufa'a laga hu'ehina bo ya'ma lusi Yuta bo nohifihe? O'e. Ya'ma gufa'a laga hu'ehinauba ana bomofihi Yuta bo lolo mehilina'mu. Ya'ma bati mehu'ehina yabe. 29Gufalo laga hu'ehina ni'ifi meni'ifi nohina bo komopa'a emagu Hu'mau le'mo bebe sose bo, ai lusi Yuta bo nohibe. Keya kauba ya'ma bomofihi komopa'agu le'mo bati mehu'ehinogo Hu'mamofihi Sikalafu'uba aisigo ana bomofihi le'mo bati hu'ehina. Ya hulata nohina bomofihi melugu bona'magi gi'a liyafa helata menehanaya, Hu'mau ai'asigo ana bomofihi fokehi hoto gi'a liyafa holata nohibe.

Copyright information for `BEF