1 John 2

1Yesus em ibolow mutuk fian duyemkabi muluwel yutaka! “Yu kanelom ibolow sili sili nam mak kemokoliw te!”, angakabi beem mongom ete ne fut kale boko, yulo dabalayemi te. Kate, nimin kunum waneng ite mak ibolow sili sili nam mak keliw tewe, i kanelom finganemokoliw te! Nimtew angom? Num dakayemin kunum mak Aatim eso be kasike. Kunum be kiol kuw sen so banim kunum Yesus Kulais ete te. a  2E kawin dim kaleelo teleko, nukalem abin akal, kawin dim kaleem kasel alik alik im abin akal, alik alik angom num abin kuluko, num sili sili nam kulu koyemin em deiw wankeyemomin beem dulum elote kuanse te. b 

3Kuanse kasike kame, nu Sunbin-Got em kukuyemin weng be gelewemuw tewe, nu kal keluwete: Nu Sunbin-Got em ibolow fukunin bakati kal kesomi, gelewkabuluw te. 4Kate, mali “Nu Sunbin-Got elo kal kebuluw te!”, angakabiliw kawtiw mak Sunbin-Got em sawa weng be gelewinba kebiw tewe, i dasuw funum weng bakabiliw kawtiw keliwi, fein kelebin kukuw e biim dim binba kekabe te. 5Kate, Sunbin-Got elo ibolow mutuk fian kelewbin kukuw e akalem weng kiliko, fein gelewkabiliw kunum waneng im dim e kilele atin kuw aluwyemkabe te. Beem dulum elote alik alik nu kal keluwete: Nu fein Sunbin-Got eso fewtokoko, buluw te. c  6Feinka! Nimin kunum waneng ite mak bokolomeliw: “Nu Sunbin-Got eso fewtokoko, buluw kai!”, angiw tewe, i Yesus akalem gelewemale kukuw beemdiw kakamoliwka!

Sawa Weng Kikis em Weng te.

7Ibolow fian keyemkabi nakunum kumel kunum waneng yutaka! Kukuyemin sawa weng kikis mak fut tem boko, yulo bokoyeminba keli te. Kate, suaem mikmik ding dim bakate, yu kukuyemin sawa weng be kulusiliw te. Feinka! Yom kulusiliw weng bakate akalem suaem “Kanelina!”, yangse weng ete te. d  8Kate nem yulo fut tem boyemi sawa weng bakati kikis kebe te. Nimtew angom? Kameem ding dim bakate, em “Kanelina!”, angeko, kukuyemkabe sawa weng be dem so keko, akalem mutuk tem so, yukalem mutuk tem so, ka kel fein kaim dim fitewse kasike. Beem dulum elote nu kilele kal keluwete: Mililiw be banimomin kis kelei, fein ailbin ailomin kelei, nu kal keluw te. e  9Feinka! “Nu Sunbin-Got em ailbin dim kuw kakabuluw kai!”, angbiliw kunum waneng mali mak Yesus em mali angin ilo ibolow kaim alel yangeko, yetebiw tewe, kanekabiliw kawtiw i kutiliw em kukuw dim akate aluweko, ka kel kakabiliw bakate. f  10Kate, Yesus em angin ilo ibolow mutuk fian duyemkabiliw kunum waneng mali mak i fein ailbin dim ka kel kakabiliw kunum waneng kebiliw kasike, mesesem wa eisneng mak im dim teleko, ilo nam mit da koyem keme te. g  11Kate, Yesus em angin ilo ibolow kaim alel yangeko, yetebiliw kawtiw i mililiw dim ka kel kakabomi, mililiw em kukuw be aluwkabiliw kawtiw kebiliw te. Ikalem ibolow sili sili nam be im kiin kasiyemkabe kasike, i ikalem unomin deiw be kilele ateminba kekabiliw te. h 

12
 • Yesus em muluwel ibolow mutuk fian keyemkabi nakunum kumel kunum waneng yutaka! Sunbin-Got e yukalem ibolow sili sili nam be Yesus em wiin dim kel sak misim kuw kulu koyemse kasike, ne fut kale boko, yulo dabalayemi te.
13
 • Aatim kumel yutaka! Yu sua sua kel alenale kunum beelo kal keko, dolon kelewbiliw kasike, ne fut kale boko, yulo dabalayemi te.
 • Aul seiwel tanbelel yutaka! Yom kitil e Seten-Ataanim elo mit da kolewsiliw kasike, ne fut kale boko, yulo dabalayemi te.
 • 14
 • Yesus em muluwel ibolow mutuk fian keyemkabi nakunum kumel kunum waneng yutaka! Yu Aatim Sunbin-Got elo atin kuw kal keko, dolon kesiliw kasike, ne fut kale boko, yulo dabalayemi te.
 • Aatim kumel yutaka! Yu sua sua kel alenale kunum beelo kal keko, dolon kelewbiliw kasike, ne fut kale boko, yulo dabalayemi te.
 • Aul seiwel tanbelel yutaka! Yu kitil kuw keliwi, Sunbin-Got em weng e yom mutuk ka kel belei, yom kitil be Seten-Ataanim elo mit da kolewsiliw kasike, ne fut kale boko, yulo dabalayemi te.
 • 15Yu kanelom kawin dim kaleem kukuw so, kawin dim kaleem mesesem mesesem eisneng so, alik alik be ibolow mutuk kelewbokoliw te! Feinka! Kanekabiliw kawtiw i Aatim Sunbin-Got elo kilele ibolow mutuk fian kelewinba kekabiliw kasike. i  16Kawin dim kaleem kukuw e alik alik nu kilele kal keluwete:

  • Mak e, kal anggil em “Kanela! Kanela!”, angakabe weng be gelewemin em kukuw e,
  • mak e, ibolow tem em kiin yakut kemin em kukuw e,
  • mak e, nukalem on kisol beem dulum elote nukalem wiin daobin em kukuw ete te.
  Kaneko kukuw be Aatim Sunbin-Got em dim elote telinba kekabe te. j 
  17Kate, kawin dim kale so, kawin dim kale em “Kanelina! Kanelina!”, angakabe weng beso, alik alik be atin kuw banimoke kate, Sunbin-Got em weng kiliko, gelewkabiliw kunum waneng i nam banimeko, sunsun kuw bokoliw te. k 

  18Yesus em muluwel ibolow mutuk fian keyemkabi nakunum kumel kunum waneng yutaka! Num kame em buluw ding dim bakate, Yesus em mewso iti tolomin ding kese kasike, nu fefe ding dim em kunum waneng keko, buluw te. Sua kel akate, yu weng mak kililiwete: “Kulais em Maka Kunum Kitil so Kunum mak toloke te!”, yangiwi, yu kilisiliw te. Fein! Kame akate, Kulais em maka kunum banso mak kawin dim kale bayemel kakabiliw kasike, nu kilele kal keluwete: “Fein! Num buluw ding dim kalakati, fefe ding dim kele kai!”, angeko, kal kebuluw te. l  19Sua kel akate, maka kelewkabiliw kawtiw bi nuso makuw bisiliw kate, i nulo koyemsiliw kasike, i sua kel akati nuso kilele ibolow ki makmak kelinba kebisiliw te. I fein num angin kebisiliw tewe, i nukalem so makuw biliw tew te. Kate, i nulo ibiku koyemsiliw kasike, alik alik nu kilele kal keluwete: “I num angin bate!”, angeko, kal keluw te. m  20Yu Yesus em Sunbin-Finik kulusiliw kunum waneng kebiliw kasike, alik alik yu fein kukuyemin weng elo kal kebiliw kawtiw kebiliw te. n  21Fein! Yulo kal duyemomin beem dulum elote ne fut kale boko, yulo dabalalinba keli te. Nimtew angom? Yu ibolow kau kunum waneng ba kasike. Yu fein weng so, dasuw weng so, kilele diweko, fein weng beelo atemeko, kal kebiliw te. Keko, yu kilele kal keliwete: Fein weng so, dasuw weng so, alew weng bi bonggulinba kekabiliw te. 22Dasuw weng bakabiliw kawtiw bi kante ye? Nimin kawtiw ite mak bokolomeliw: “Yesus e ^Mesaya bate!”, angeko, “Alew so, Min so, yelim im weng be fein bate!”, angeko, beemdiw angakabiliw kawtiw bite kuw Kulais em Maka Kawtiw keleweko, biliw bakate. o  23Feinka! Min elo ibiku kolewkabiliw kawtiw i Alew elo akal ibiku kolewkabiliw te. Beemdiw, “Yesus e Sunbin-Got em Min ete te!”, angakabiliw kunum waneng i em Alew eso akal fewtokoko, biliw te. p  24Emisik ding elote kilisiliw weng beelo diwkuw diwkuw kilele aluweko, gelewemoliwka! Aluweko, gelewemiw tewe, Min Yesus so, Alew so, yelim i yuso makuw kilele fewtokoko, bokoliw te. 25Kaneko kasike, Yesus e “Kaneloki te!”, angse weng mak nulo bokoyemomele: “Yu fein sunsun finik so bin kulokoliw te!”, yangse te.

  26Yulo dasuw funum weng bokoyemomin teliw kunum im dulum elote ne temtem weng kale fut tem boko, yulo dabalayemi te. 27Yu Sunbin-Finik elo kuliwi, e yom ibolow tem ka kel alakabe kasike, yu fein kukuyemin weng beelo dolon kebiliw kunum waneng kebiliw te. Kebiliw kasike, mali kawtiw mak teleko, ki keko, yulo kukuyemin weng makso nam kaleyemiw te. Kate, Sunbin-Finik e yulo mesesem mesesem eisneng alik alik angom beem dulum elote kilele kukuyemkabe te. Kate, em kukuyemkabe weng be dasuw weng bate! Itel fein weng atite kasike, yu em kukuyemin be kilele aluweko, gelewemoliwka! Aluweko, gelewemiw tewe, yu Yesus eso fein fewtokoko, biliw bakate. q 

  Kiol Kuw Kukuw em Weng te.

  28Wee! Yesus em muluwel ibolow mutuk fian keyemkabi nakunum kumel kunum waneng yutaka! Yu Kulais eso fewtokoko, kakamoliwka! Kaneliw tewe, Yesus em iti toloke ding dim kabalak e, alik alik nu kalaing kuw keko, em awan nam finganeko, inkal kuluw te. 29Yu kal keliwete: Sunbin-Got e kiol kuw kukuw em sen mongom kayak kasike, kiol kuw kukuw kekabiliw kunum waneng i akalem fein muluwel kebiliw kasike. r 

  Copyright information for `BHL