1 Thessalonians 4

Kukuw Ken so Teinbin Deiw Gelew Kemin em Sang te.

Kanelom Osow Kemokoliw te!

1Nakunum kumel kunum waneng yutaka! Aso num yuso bisuluw ding dim bakate, yu aso num yulo kukuyemkabuluw weng be kilisiliw kasike kame, yu weng beelo fein aulewko, Sunbin-Got em kiin dim e kiol kuw kukuw iti gelew iti gelew keloliwka! Feinka! Kame akate, yu kiol kuw kukuw be gelewkabiliw kate, Kamok Fian em kiin dim e aso nu yulo kitil weng be bokoyemomeluw: “Yom kanekabiliw kukuw be dowtolo nengso nengso fian keloka!”, yangbuluw te. 2Fein! Aso nu Kamok Fian Yesus em wiin dim kel yulo kukuyemin weng mak bokoyemsomeluwi, yu aso num yulo kukuyem kebuluw weng be kiliko, kal keko, dolon kebiliw te. 3Kasike, yu Sunbin-Got em yom dim elo dukuse ibolow fukunin be kal keliwete:

 • Mak e, e yulo akalem wiin so amkose kunum waneng keyemse kasike kame, yu kaneyemkabiliw kunum waneng biim kiol kuw kukuw be fein gelewemoliwka!
 • Mak e, Yu osow kukuw bakilew kemoliwka! a 
4
 • Mak e, alik alik yu yukalem kalel kumel kuluko, yemkal bin kukuw ken so kiol kuw so bete kuw kemoliwka! b 
 • 5
 • Mak e, yu kanelom Isalael kawtiw im ibik biliw kawtiw imdiw keko, Sunbin-Got elo akokow kekabiliw kawtiw im wa kukuw geleweko, yom kal anggil em kitil weng “Yu kanelina! Kanelina!”, angakabe weng be gelewemokoliw te!
 • 6 Mak e, yu kanelom kukuw wa keko, yom kakunum kumel ilo dasuw fimdi famde keyemeko, mali biim kalel kumel ilo takalu kulamokoliw te! Aso num yuso bisuluw ding dim bakate, nu yulo weng kale kukuyemsuluw kasike, yu kilele kal keliwete: Kamok Fian e kanekabiliw kunum waneng biim kukuw wa beem yan wa be fein duyemei, i ilum fian mak kulokoliw te. 7Nimtew angom? Sunbin-Got e nuso akalem wiin so amkose kasike. Beem mongom ete nu em kiin dim e kiol kuw kukuw keko, sen so banim kukuw kuw gelewemoluwka! Feinka! Alik alik nu ninik nangdet deiw beelo tuksaneko, kasi kolewemoluwka! c  8Kaneko kasike, yu aso nukalem yangakabuluw weng be kilele aulemoliwka! Kate, nimin kawtiw ite mak aso num weng beelo sakalaw keko, weng bo bo keliw tewe, i kal so kun so kunum mak im weng sakalaw keko, weng bo bo kelewinba kekabiliw kate, yulo akalem Sunbin-Finik ayem beelo akati duyemse Sunbin-Got em yangakabe weng be sakalaw keko, weng bo bo kelewkabiliw te. d 

  Ibolow Mutuk Fian Kelew Kelew Kemoliwka!

  9Nakunum kumel kunum waneng yutaka! Sunbin-Got akalem ete yulo ibolow mutuk fian kelew kelew kukuw be fein kukuyemse kasike kame, aso nu tikin weng makso dukuko, yulo nam duyemuw te. e  10Nimtew angom? Yu Masedonia aneng fian em abiw abiw angom biliw Yesus elo “Fein!”, dangbiliw kunum waneng alik alik ilo ibolow mutuk fian kukuw fein kukuyemkabiliw kasike. Kate, nu yulo kitil weng bokoyemomeluw: “Yom kanekabiliw kukuw be yu iti nengso nengso fian keloliwka!”, yangbuluw bakate!

  11Yu nukalem kukuyemkabuluw weng emdiw keko, kun kuluko,

  • mali kawtiw alik alik iso ibolow menew kuw kakabomi,
  • ibik weng koleweko, yukalem dim ete kuw ibolow fukunsomi,
  • yukalem teing so aluwbameko, yukalem bin em eisneng be aluwbamoliwka! f 
  12Kanemiw tewe, yu mali im kitil ete nam fensomi, yukalem bin e yukalem kitil so kilele kelewbiliw te. Kanebiliw tewe, mali yom mutuk binba kebiliw kawtiw i yom kukuw be atemeko, yulo yemsulemokoliw te.

  Kamok Fian em Toloke em Weng te.

  13Nakunum kumel kunum waneng yutaka! Mesik esik yu akokow kebiw tewe, aso nu yulo weng kale yemkalfolko, bakayembuluw te. Yu kuansiliw kawtiw im dulum elote kanelom ibolow sakik ilum fian mak keko, ibolow tiaktiak kemokoliw te! Itel bate! Nimtew angom? Yu mali Sunbin-Got em kaneloke ken eisneng beelo ibolow kal kelinba kekabiliw kawtiw imdiw ba kasike. 14Feinka! Alik alik nu Yesus em kuaneko, Sunbin-Got e elo iti fomkamin dim elote dawkalfolse em sang kiliko, “Fein!”, dangbuluw te. Kanekabuluw kasike, nu Sunbin-Got em Yesus elo “Fein!”, dangeko, kuansiliw kunum waneng ilo fomkamin dim elote yemkalfoloke sang bakati “Fein!”, dangboluwka! g 

  15Aso nu Kamok Fian em bontem dim bakamin kunum keko, yulo fein kiol bokoyemomeluw: Yesus em iti toloke ding dim kabalak e, mali kuaninba finik so buluw kunum waneng numisik keko, mali kuansiliw kawtiw ilo bakiyemuwi, i num ibik elote nam tolokoliw te. h  16Nimtew angom? Kamok Fian akalem ete kuw abiil tikin elote kitil weng mak gaanoke kasike. Kaem ding dim bakate, Sunbin-Got em yemdakamin finik im emisik kak kebe finik mak weng mak gaanei, Sunbin-Got em fongket weng fungfungei, Yesus elo “Fein!”, dangeko, kuansiliw kunum waneng imisik baba teinokoliw te. 17Teiniwi, kunum waneng nu kuaninba keko, finik so buluw kunum waneng nuso, iso, alik alik nu makuw bongguko, yukam dim uneko, abiil elo Kamok Fian em mit uneko, eso wensanokoluw te. Wensaneko, diwkuw diwkuw Kamok Fian eso makuw bokoluw te. i  18Kaneko kasike, yu num yulo yangsuluw weng be kiliko, yukalem ibolow kitil kelew kelew kelomin em dulum elote kilele aluwboliwka!

  Copyright information for `BHL