2 John 1

1Kulia yatel
1:1 “Kulia” e wiin mongom so. Wiin beem mongom e kanekote: “Kak Waneng” te. Kasike, kal kunum banban i fukunomeliw: Waneng kalu fein waneng bate. Wiin kale sios kunum waneng im kiskiw mak ete te.
yutaka! Yu biliw yako!

Sion ne Sunbin-Got em angin im yetebin kunum nete te. Kame, ne fut kale boko, yatel yulo, dabalayemi te. Sunbin-Got e yulo akalem wiin so amkose kasike, ne yulo fein ibolow mutuk fian duyemkabi te. Kate, nakalem ete kuw bate! Sunbin-Got em fein weng elo gelewkabiliw kunum waneng alik alik ikati yulo ibolow mutuk fian kuw duyemkabiliw te.
Copyright information for `BHL