Daniel 6

Daniel elo Maka Kelewsiliw em Sang te.

1Keko belei, emisik kamok fian Dalius e fufu mali em duan kel (120) kamok fian galmoko, Babilon aneng fian beem aneng fong beem abiw mutuk abiw mutuk biim kak yetebiliw kunum keyemse kale. 2Keyemsomi, 'Mesik esik i nem on kisol be tutumokoliw kai!', angeko, moliw kamokim biim dulum elote Daniel so, alew kunum mali mak so, alemsal kunum bi mali biim imisik wiin fian so kunum keyemse kale. 3Keyemsomelei, e atemete: Daniel em aluwbamin e ken ati kuw keko, mali biim aluwbamin be bakiyembelei, atelewse kasike, e bokolomele: “Ne Daniel beelo emisik kamok biim emisik kelewii, e biim kak kunum keloke te!”, angse kale.

4Angesomelei, Daniel eso fangfangdasiliw kunum bi emisik kamok fian beem ange weng be kiliko, Daniel elo ibolow mesem kelewsomi, elo de mit da kolomin deiw mak “Nale ete, nal ete?”, angeko, fensiliw kale. Fensiliw kate, Daniel em aluwbamin so, bin kukuw so, alik alik be atin kuw gel so sen so banim kelei, e kawtiw ilo dasuw bokoyemeko, yakut keyembin kukuw gel so mak keyeminba kekabe kasike, i ibolow kau angeko, elo gelewomin deiw mak ateminba kesiliw kale. 5Ateminba kesiliw kasike, i bokolomeliw: “Nu ki keko, elo gelewomin deiw gel mak ateminba kebuluw kate, kunum be diwkuw diwkuw akalem Sunbin-Got em wiin kuw daolewkabe kunum ke alakabe te. Mesik esik nusik em kanakabe kukuw beem deiw beelo gelewomin deiw mak atemokoluw kasike!”, ange ange keko, bokolew bokolew kesiliw kale. 6Kesomeliwi, i emisik kamok fian em fukun uneko, elo bokolewomeliw: “Emisik kamok fian Dalius kutaka! Kute kuw diwkuw diwkuw bokolew te! 7Kom afak keko, buluw kamok kunum alik alik nu ibolow ki keko, kulo weng mak bakakem tuluw te. Kamokim kutaka! Ku kitil weng mak dukuko, fut boko, aneng aneng angom biim kunum waneng alik alik ilo dabalayema! Dabalayemew kano, alemsal king kel (30) ding dim e, kawtiw alik alik i kanelom dakalakamin weng mak mali got so, mali kawtiw kunum waneng iso, alik alik ilo bokolew bokolew kesomi, dakalalokoliw te. Kate i kukalem wiin kuw daoko, kukalem kuw dakalako, kukalem afak kuw boliwka! Nimin kawtiw ite mak kom wiin daolinba keko, nanew kunum waneng so, nanew got so, nanew mak im wiin daoko, kulo sakalaw keko, weng bo bo kekemiw tewe, ku ilo ^alaion samal im alakabiliw kawin tem kel kabalak da koyem koyem kemolewka! 8Kasike kame, kamok fian ku mali kunum ilo bokoyemewi, i sawa fut weng be fut dim kel boliw kano, sawa be Media kasel so, Felsia kasel so, alik alik num sawa kitil nam keloke te. Kelei, kunum waneng alik nu sawa weng beelo diwkuw diwkuw gelewbomi, beem afak kakabuluw te. Kakabomeluwi, kunum waneng alik alik i sawa weng ayem be nam alwol keleweko, banim kelokoliw te.”, dangeko, bokolewsiliw kale. 9Bokolewiwi, emisik kamok Dalius e im weng bokolewsiliw weng be kiliyemeko, “Kenka!”, yangei, i sawa weng be fein fut dim dako, bosiliw kale.

10Boliwi, Daniel e dukusiliw sawa weng kikis beem weng be kilise kate, e akalem kanekakawkabe kukuw be gelewko, Sunbin-Got eso weng bokolomin yako unse kale. Sunbin-Got eso weng bokokabe kukuw be kanekote: Diwkuw diwkuw makmak ding em alemsal ding dim kabalak, e akalem am el boktak mitem uneko, Selusalem abiw mutuk fian ka em dulum elo kiinguen fubelet dako, atemsomi, Sunbin-Got eso weng bokolewse kale. 11Kaneko beli, mali kamok kebiliw kunum bi bongguko, Daniel em am mewso uneko, em Sunbin-Got eso bokolewkabe kukuw be kili atemeko, tong mileweko, 12emisik kamok fian em mit uneko, ibik weng elo bokolewomeliw: “Dalius kamokim fian kutaka! Sin kuw, ku bokolomelew: 'Alemsal king kel (30) em ding dim e aneng aneng angom biim kawtiw i kanelom dakalakamin weng mak mali got so, kawtiw kunum waneng iso, nam bokolew bokolew keko, dakalakamokoliw te! Kate i nakalem wiin ete kuw daoko, nakalem ete kuw dakalako, nakalem afak kuw boliwka! Nimin kawtiw ite mak nem yangbi weng be sakalaw keko, weng bo bo kelewiw tewe, ne kanekabiliw kawtiw biilo ^alaion samal im alakabiliw kawin tem kel kabalak da koyem keyemoki te.', angeko, bokoyemselew meni ba?”, dangeko, dakalasiliw kale. Dakalaliwi, e yan weng bokoyemomele: “No, ne sawa weng ayem be dukuko, fut tem bosi kasike, sawa weng be num Midia kasel so, Felsia kasel so, alik num sawa weng kitil nam kelewse te. Mali kawtiw mak i teleko, sawa be nam iti alwol keko, banim keliw te.”, yangse kale. 13Yangei, em fukun talsiliw kunum bi bokolewomeliw: “Suda aneng fian elote talse kunum Daniel e kom dukuselew sawa weng be sakalaw keko, weng bo bo kelewsomi, kom afak elo kelinba kekabe te. Kesomelei, diwkuw diwkuw makmak ding em alemsal ding dim kabalak, e akalem Sunbin-Got eso weng bokolewkabe te.”, dangsiliw kale. 14Dangiwi, Dalius e ibolow tem sakalet angeko, sakik fian kuw kelewei, e Daniel elo dokolewomin deiw fensomi, ibolow tiak tiak keko, akal bin kuw kese kale. Kelei, ataan tem dokong banim banim kese kate, e elo dokolewomin deiw mak ateminba kese kale. 15Keko beli, ataan tem unse ding kabalak e, kamok kunum bi iti emisik kamok fian beem fukun uneko, elo bokolewomeliw: “Kukati kilele kal kelewete: Midia kasel so, Felsia kasel so num boko, fut tem dasuluw sawa weng alik alik be, kawtiw alik alik nu ki keko, kolewko, alwol kelinba kekabuluw te.”, dangsiliw kale. 16Dangiwi, e wonuk so kunum ilo bokoyemei, i Daniel elo fein kulam unsiliw kale. Unesomeliwi, kulu debele teliwi, emisik kamok fian Dalius e Daniel elo bokolewomele: “Ku kukalem Sunbin-Got em wiin ete kuw daolewko, alakabelew kunum kebelew kasike kame, esik kulo dokokem kemoka!”, dangei, wonuk so kunum i elo kulu debele uneko, ^alaion im alakabiliw tem kabalak elo kuse mit da kolewsiliw kale. 17Da kolewsomeliwi, i tum sel mak kuluko, tem tikin dim elote net kasi kolewiwi, emisik kamok fian so, akalem wiin so kunum fian so bi tikin be ikalem wiin so takiak amkoko, kolewsiliw kale. Kolewsomeliwi, mali kawtiw i wiin takiak amkoko, kolewsiliw be atemeko, kal keliwete: Tum tikin net kasik kolewsiliw be nam kulu koliw te!”, angsiliw kale. 18Keko beli, emisik kamok be iti akalem am uneko, wanin so ok so tokoko, mali kunum waneng elo kalfongdewin beem mongom ete gaayeminba kesomi, kiin ok kuw falewbelei, akalinba kese kale. 19Keko beli, aneng danse ding dim keko, kutim mililiw kuw akate, e teineko, am koleweko, ^alaion im koyem biliw tem mit yako unse kale. 20Uneko, weng yak bokosomi, ibolow sakalet weng mak keko, gaaneko, bokolomele: “Daniel, finik so Sunbin-Got em weng afak kakabelew kunum kutaka! Ku diwkuw diwkuw kukalem Sunbin-Got em wiin daolewkabelew kunum ke alakabelew te. Kame, esik ki keko, kulo dokokem kembe ya?”, dangeko, dakalase kale. 21Dakalalei, Daniel e yan weng bokolewomele: “Kamok fian kutaka! Kute kuw diwkuw diwkuw bokolew te! 22Ne wa kukuw mak kekeminba kesomi, Sunbin-Got em kiin dim e sen gel so banim kunum kebi kasike, e akalem dabalakamin finik mak dabalalei, e alaion biim bontem kasi koyemei, i nelo neninba kenembiliw te. Feinka! Ne ken kuw bi te.”, dangse kale. 23Dangei, emisik kamok fian be kalfong fian mak kuluko, mali wonuk so kunum ilo weng mak bokoyemei, i kiliko, Daniel elo kawin tem elote matem da kolewsiliw kale. Da kolewsomeliwi, i em anggil diw atemiwete: Em anggil kal dim e mesesem mesesem so mak wa kelinba kebelei, atemsiliw kale. Nimtew angom? Daniel e Sunbin-Got elo fein kuw kelewko, gelewkabe kunum kese kasike. 24Keko beli, emisik kamok fian be wonuk so kunum biilo iti kitil weng mak bokoyemeko, ilo yemdalei, i em bokoyemse weng be geleweko, emisik kamok fian beem mit teleko, Daniel em dulum elote ibik weng bokolewsiliw kunum biso, bikalem aul waneng iso, alik alik biilo makuw bongguko, yemde talsiliw kale. Yemde telesomeliwi, i ilo alaion im koyem biliw tem elo kuse kabalak kabalak da koyemsiliw kale. Koyemsiliwi, tem beem boktak dim mit talbiliw bakate, alaion i ilo ning tamoko, mit mit keyemeko, im kun so, kal so, dem so, alik alik kawtolko, yen wansiliw kale.

25Beli, emisik kamok fian Dalius e weng kal kale fut tem boko, aneng aneng angom biim biliw kawtiw so, weng sin amen amen bokokabiliw kawtiw iso, alik alik ilo dabalayemeko, bokoyemomele:

  • “Alik yu ken ati kuw keboliwka!
26
  • Alik alik yu nem kitil weng kale kiliko, kilele gelewina! Nakalem yetem alakabi aneng fian kaleem kunum waneng alik alik yu Daniel em Sunbin-Got em wiin afak kesomi, em awan finganeko, em wiin daolewboliwka! Nimtew angom? Sunbin-Got bete kuw sunsun bin kuw alakabe kasike. Akalem yetem alakabe dim e nam banimei, mali kawtiw i ki keko, elo nam de mit da kolewiw kasike.
27E kawtiw nulo dokoyemeko, num kuankemin deiw kakabuluw deiw beelo okilewkabe Sunbin-Got ete te. Em kitil e fian kasike, abiil tikin so, kawin dim kale so, e auk so kitil so eisneng aluweko, alakabe te. Fein! E alaion im kitil ete de mit da koyemei, i Daniel elo an waninba kesiliw te.”, angeko, fut tem boko, aneng aneng angom kalo dabalayemse kale. 28Keko kasike, Dalius em emisik kamok kese ding so, Felsia kasel Sailus em emisik kamok kese ding so, biim ding dim e Daniel e kamok fian kesomi, ken abin kuluko, teinse kale.

Copyright information for `BHL