Galatians 3

Sawa em Deiw so, Fein Ibolow em Deiw so em Weng te.

1Galesia aneng fian kasel yutaka! Yu ibolow kou angbiliw kawtiw sako? Nimtew angom? Nu Yesus Kulais em ais dim kel sil biki dukusiliw em sang be yulo kilele kaleyemeko, yom kiin dim takak atew kukuyemsuluw kate, yu ibolow teifulukabiliw kasike. Yutaka! Kan ete yulo kumnem keyemeko, yom ibolow teifulu koyem kebe ye? 2Yu nelo kilele yan weng mak bokoko, kalenemina! Yu nonoko, beem deiw ete Sunbin-Finik elo kulusiliw a? Sawa kukuyemin em weng afak kakamin beem deiw bani, Sunbin-Got em Weng Kal Ken Ati elo kiliko, “Fein!”, dangbiliw beem deiw ete ye? Feinka! Sunbin-Got elo “Fein!”, dangbiliw beem deiw ete kuw te! 3Yu atin kuw ibolow goluw keko, ibolow benesiliw sako? Nimtew angom? Emisik ding kabalak e, yu Sunbin-Finik em kitil dim kel kakameliw kate kame, fe kabalak e, yu alwol keko, sak beit kawtiw keko, yukalem kitil ete kuw kakabiliw kasike.

4Yu Sunbin-Got em deiwkim kel kakamsomi, mesesem mesesem eisneng banso mak yom dulum talbe eisneng alik alik beelo sak akokow kebiliw sako? Kate babo! Yu beelo kal keko, ibolow fukunboliwka! 5Yu iti kilele ibolow fukunina! Akalem Sunbin-Finik yulo duyemse Sunbin-Got e yom Moses em kukuyemin sawa weng afak kakabiliw kukuw be diw atemeko, kalfongyemeko, yom mutuk dim kel kitil so auk so eisneng aluwkakawkabe sako? Babo! Kate, yom Weng Kal Ken Ati beelo wosuko, “Feinka!”, dangbiliw beem mongom ete kuw kekakawkabe te. 6Beemdiw Sunbin-Got em fut ayem be Abalakam em dulum elote bokolomele:

“E Sunbin-Got elo 'Fein!', dangse kasike, beem mongom ete esik bokolomele: 'E kiol kunum te!', angse te.”,
angeko, bokose kale. a 
7Bokose kasike, yu kilele kal keloliwka! Moses em kukuyemin sawa weng afak biliw kawtiw ite kuw bate. Kate, Sunbin-Got elo 'Fein!', dangbiliw kunum waneng ite kuw Abalakam em fein muluwel kebiliw te. 8Feinka! Sunbin-Got em fut ayem e kaneloke be kilele kal kebete: Suda kawtiw num ibik biliw kawtiw ikati Sunbin-Got elo “Feinka!”, dangiwi, e ilo akalem kiin dim e kiol kuw kawtiw keyemboke te. Keko kasike, Suda kawtiw im ibik biliw kawtiw im dulum elote Abalakam e weng mak kuluse kale. Sunbin-Got e elo bokolewomele:

“Nem dukemi bamki beem dulum elote kawin dim kaleem kunum waneng alik alik ikati bamki so kelokoliw te!”,
dangse kale. b 
9Dangse kasike, alik alik Sunbin-Got elo “Fein!”, dangbiliw kunum waneng so, “Fein!”, dangse Abalakam eso, bonggusomi, Sunbin-Got em yangse bamki fian be fein kulokoliw te.

10Kate yu kilele ibolow fukunina! Nimin kawtiw ite mak ibolow fukuneko bokolomeliw: “Nu sawa em afak keko, elo kilele gelewsomi, Sunbin-Got em kiin dim kiol kebuluw kai!”, angbiliw kawtiw i yakok weng em afak kel kakabiliw te. Nimtew angom? Sunbin-Got em fut ayem bokolomele:

“Nimin kawtiw ite mak sawa fut beem wengalik alik kilele afak keko,atin kuw gelewinba keliw tewe,
Sunbin-Got e ilo yakok keyemsomi, ais dong tem da koyemoke te!”,
angse kasike. c 
11Keko beli, nu kilele atemuwete: Kukuyemin sawa weng em afak keko, gelewkakabuluw beem deiw e kawtiw i ki keko, Sunbin-Got em kiin dim e nam kiol kuw keliw te. Kate fut ayem be bokolomele:

“Sunbin-Got e kunum waneng im fein dangbiliw ibolow be atemkabe kasike, 'Yu beem dulum elote kiol kunum waneng yute te!', yangeko, ilo sunsun bin finik so bin duyemkabe te.”,
angse kale. d 
12Kasike, sawa gelewemin em deiw e amen keko, fein ibolow gelewemin em deiw akal amen kebe te. Nimtew angom? Sawa gelewemin beem dulum elote Sunbin-Got em fut ayem bokolomele:

“Nimin kunum waneng ite mak fein kukuyemin sawa beem afak keko, gelewemiw tewe, i finik so bin kulokoliw te.”,
angse kale. e 

13Nakunum kumel kunum waneng yu kilele kililina! Sunbin-Got em fut ayem bokolomele:

“Mali kawtiw i sakalaw keko, weng bo bo kesomeliwi, geeyemiw kawtiw mak ilo ais dim kel nang giko, dengila koyemiw tewe, Sunbin-Got e ilo yakok keyemkabe te!”,
angse kale. Beemdiw, Kulais e sakalaw keko, weng bo bo kekabuluw kunum waneng num abin kuluko, yakok kuluse te. Nimtew angom? E num yan wa beem dulum elote ais dim kel kuaneko, banim kelewsomi, yakok kese kasike. f 
14Kulais Yesus em kanese beem mongom ete Suda kawtiw num ibik biliw kawtiw ikati Sunbin-Got em bamki weng Abalakam elo bokolewse weng be kulukabiliw te. Kulusomeliwi, “Fein!”, angbin ibolow em gelewemin deiw kel alik alik nu Sunbin-Got em “Beem mongom ete im dim elo dabalaloki te!”, angse Sunbin-Finik beelo fein kulukabuluw te.

Sunbin-Got em “Kaneloki!”, Angse em Weng te.

15Nakunum kumel kunum waneng yutaka! Ne kame kawin dim kaleem fakam weng mak bokolokite: Mali kawtiw mak kitakamin weng mak amkoko, dukuliw tewe, mali kawtiw mak teleko, elo alwol keleweko, nam banim keliw te. 16Beli, Sunbin-Got akati kitakamin weng mak amkoko, Abalakam so, em mining doweso dukuyemeko, “Fein kaneloki te!”, yangse kale. Kame yu kilele kiliko, ibolow fukunina! Emining banban iso, anginba kese kate, mining dow makmak ete kuw akalem wiin so amkoko, dukuse kale. Kate mining dow makmak be Kulais ete te. g  17Yu nem weng bakayembi weng kale kililina! Emisik e, Sunbin-Got e Abalakam so kitakamin weng be amkoko, dukuse kale. Dukuse kasike, 430 itol banimse ding dim kabalak beem Moses em ibik elote kuluse kukuyemin sawa weng be kanelom emisik kitakamin weng beelo alwol keko, banim kelewoke te! Kelewe tewe, Sunbin-Got em Abalakam elo “Fein kaneloki te!”, dangse weng be sak banim keloke kasike. Kate ba. h  18Keko kasike, mali nu kukuyemin sawa weng em afak keko, gelewsomi, beem mongom ete Sunbin-Got em “Fein kaneloki te!”, angse eisneng be fein kuluw tewe, nu Sunbin-Got em emisik Abalakam elo bokolewomele: “Ne fein kaneloki te!”, dangse weng beem dem e nam kuluw te. i 

19Kaneko kasike, nimtew angom ete Sunbin-Got e kukuyemin sawa weng be duyemse ye? E “Sili sili nam kukuw e kilele kaim dim fitewoka!”, angomi, dukuse kasike. Dukulei, kukuyemin sawa weng be belei, fe kabalak e, Sunbin-Got em Abalakam em mining elo “Kaneloki te!”, dangse em ding dim ka kel talse te. Kate, kukuyemin sawa weng kale Sunbin-Got e mali mutuk kunum mak im teing dim dukuse kale. Emisik e, e kukuyemin sawa weng be akalem yemdakamin finik im teing dim duyemei, i kuluko, Moses elo dulewsiliw kale. Dulewiwi, fe e, e kukuyemin sawa weng be kuluko, Suda kawtiw im teing dim ete duyemse kale. j  20Kate, Sunbin-Got em “Fein kaneloki te!”, angse weng be mali mutuk kawtiw im teing dim duyemei, i kuluko, em “Kaneloki te!”, angse weng kale “Fein!”, angbiliw kunum waneng num teing dim dulinba kesiliw kate, nu akalem teing dim elo kiol kuw doung kulukabiliw te. Kulusomeliwi, kame, Sunbin-Got makmak be alik alik fein ibolow kunum waneng im Sunbin-Got makmak ete kuw te.

21Kasike, kukuyemin sawa weng gelewemin em deiw so, Sunbin-Got em “Kaneloki te!”, angse weng beelo “Fein!”, dangakabe beem deiw so, deiw alew bi mak elo kasi kolew kolew kakabiliw sako? A babo! Kate, kukuyemin sawa gelewemin kukuw e fein ki keko, nulo finik so kulamin em deiw mo koyeme tewe, kawtiw i kukuyemin sawa beem afak keko, gelewkabiliw em deiw kel Sunbin-Got em kiin dim e kiol kuw keliw te. Kate, beem deiw e ki bate. k  22Nimtew angom? Sunbin-Got em fut ayem kilele bokolomele: Sili sili ibolow e kawin dim kaleem kawtiw alik alik ilo sok net koyembin tew kekabe kasike. Keko beli, nimin kunum waneng ite mak Yesus Kulais elo “Feinka!”, dangiw tewe, ite kuw Sunbin-Got em “Fein kaneloki te!”, angse weng beem dem fein kulokoliw te. 23Nimtew angom? Kulais elo “Fein!”, dangbin deiw busulinba be ding dim e, kukuyemin sawa beem weng nulo akalem afak da koyemsomi, nulo sok net koyembin tew kekabe kasike. Kate, ibik elote, Sunbin-Got e fein ibolow deiw be fein busulei, deiw be kilele kiol kuw kaim dim fitewse te. l  24Keko beli, Kulais em telinba be ding kabalak e, kukuyemin sawa weng be num ben dakiyem kemin kunum emdiw kemale te. Kemale kate, Kulais em talse ding dim e, nu Kulais elo “Fein!”, dangbuluw em deiw dim kel Sunbin-Got em kiin dim e kiol kuw kunum waneng kekabuluw te. m  25Kasike kame, nu kukuyemin sawa weng beem afak kakamin deiw be koleweko, fein ibolow em deiw kel kakabuluw te. 26Kakabomeluwi, alik nu Sunbin-Got em muluwel kesomi, Kulais Yesus eso fewtokoko, buluw te. n  27Fewtokoko, bomeluwi, nu em wiin dim ok unesomi, em kukuw ken ati ilim atew minggiko, kasi koyembelei, kakabuluw te. o  28Keko kasike, Suda kawtiw i, num ibik biliw kawtiw i, mali im afak biliw kawtiw i, wiin so kawtiw i, kunum min i, waneng min i, alik alik fein ibolow so kunum waneng yu Kulais Yesus eso fewtokoko, ibolow ki makmak kekabiliw te. p  29Ibolow ki makmak kebiliw tewe, alik yu Abalakam em fein mining kesomi, Sunbin-Got em “Fein kaneloki te!”, elo dangse weng beem dem be yukati fein kulokoliw te. q 

Copyright information for `BHL