b12:5-6Sow 5:17; Ken Abin 3:11-12; Fitew Dase 3:19
c12:7Sawa Weng 8:5
e12:12Aisaya 35:3
f12:13Ken Abin 4:26
i12:18Aneng Kolew 19:16-20; Sawa Weng 4:11-12
j12:20Aneng Kolew 19:12-13
k12:21Sawa Weng 9:19
n12:26Agai 2:6
o12:29Sawa Weng 4:24; 9:3

Hebrews 12

1Nakunum kumel kunum waneng yutaka! Nu Sunbin-Got elo “Feinka!”, dangenaliw kunum waneng banban biim kanemaliw emdiw kemoluwka! Kaneko beli, nu biim kiin dim ka kel kalaing kuw moko, Sunbin-Got em “Yu kale kel yakolina!”, yangse atew weng beelo fein geleweko, bonge bonge emdiw kesomi, kitil kuw yakamoluwka! Yakabomeluwi, nukati men ilum so, nulo abil tem da koyemeko, nulo net koyemkabe sili sili nam beso, alik alik be kulu koleweko, yakamsomi, a  2num kiin e Yesus em dulum elote kuw dukusomi, elo kilele gelewemoluwka! Akalem ete nukalem fein ibolow beem kunum sen mongom kayak keko, nulo kilele yakamin beem awet dim kalo yemde unakabe te. Feinka! E ibik em kuloke kalfong fian beem dulum elote kuw ibolow fukunse kasike, kawtiw im elo aliwi, em kuanse ding dim bakate, e “Kenka!”, angeko, inkal beem awan finganinba kese te. Kaneko kasike kame, e Sunbin-Got em teinkemin abin ayem beem auk so yuk teing dim ka kel tein alakabe te. 3Nakunum kumel kunum waneng yutaka! Sili sili nam keko, Yesus elo maka kelewsiliw kawtiw i elo ilum fian mak dulewsiliw kate kame, yu Yesus em kanese kukuw beelo ibolow fukunemoliwka! Ibolow fukuneko, beem mongom ete yakamin emdiw yakosomi, kanelom beit keko, ibolow kau angbokoliw te!

Sunbin-Got e Nukalem Aatim ete te.

4Nakunum kumel kunum waneng yutaka! Yu sili sili nam kukuw “Banim keluma!”, angbiliw kate, yu yulo maka keyemkabe sili sili kukuw beelo atin kuw kitil kuw ganesomi, beem mongom ete ilum kuluko, yukalem kaim be buselinba keyemkabe te. 5Yutaka! Yu Sunbin-Got em yulo bokoyemse weng kale akokow kebiliw sako? E bokoyemomele:

“Nem muluwel yutaka! Yu kanelom Kamok Fian em yulo kilelyemkabe beem dulum elote “Be fong eisneng te!”, angbokoliw te!
Angesomi, Sunbin-Got em yulo digaka keyemkabe beem dulum elote yu kanelom ibolow kau angbokoliw te! b 
6Nimtew angom? Kamok Fian e ibolow mutuk fian duyemkabe kunum waneng ilo kilelyemkabe kasike.
Feinka! E akalem fein muluwel kebiliw kunum waneng biilo koung debet so yen feiwkabe kasike.”,
angse kale.
7Angse kasike, yu Sunbin-Got em yulo akalem muluwel emdiw keyemeko, kilelyemkabe beem dulum elote ibolow nanbow angeko, boliwka! Nimtew angom? Aul angom alik alik biim auk aliwol i ikalem muluwel ilo beemdiw kaneyemkabiliw kasike. c  8Yu kilele ibolow fukunina! Sunbin-Got e alik alik yulo akalem muluwel keyemkabe biimdiw keyeminba kele tewe, yu “Nu em fein muluwel kelinba kebuluw te!”, angeko, “Sak deiwkim osow aul kebuluw te!”, angbokoluw tew te.

9Yu ibolow fukunina! Yom kawin dim kaleem kalew kumel i yulo kilelyembiliwi, yu ilo wangweng duyemkabiliw te. Kate, yu kanemkabiliw kukuw ken be bakileweko, yom abiil tikin em alakabe finik so bin em sen mongom kayak Kalew em kilelyemkabe kukuw beem afak kuw keko, wangweng kelewboliwka! 10Nukalem kawin dim kaleem aatim kumel i sukum ding kuw ikalem ibolow fukunin geleweko, nulo kilelyemkabiliw kate, abiil tikin alakabe Aatim be num gomet em dulum elote nulo kilelyemkabe kasike, nu fein akalem wiin so galmose kunum waneng ayem akatetew keboluwka! 11Mali im nulo kilelyembiliw ding dim bakate, nu kalfonginba kesomi, kal ilum kulukabuluw kate, ibik ete, nu kaneyembiliw beem mongom ete kiol kuw kukuw kilele atemeko, gelewbokoluw kasike, nu beem mongom ete fein ibolow menew kulokoluw te. d 

Tem Tem Kukuyemin em Weng te.

12Kasike kame, yu kalaing keko, beit kekabiliw teing so, yan so, be iti kitil kesomi, e  13kiol kuw deiw elo gelew kakamoliwka! Kakamiw tewe, yukalem yan yout kebe be iti kitil keyemei, nam atin kuw yout keyemboke te. f 

14Mali kawtiw ilo menew ibolow dulew dulew kukuw so, Sunbin-Got akalem wiin so galmose kunum waneng im kiol kuw sen so banim kukuw be so, ken kukuw bete kuw kitil kuw aluweko, gelewemoliwka! Nimtew angom? Akalem wiin so galmosiliw kunum waneng im kiol kuw sen so banim kukuw be gelewinba kebiliw tewe, yu Kamok Fian elo nam atemiw kasike.

15Yu kilelbiko, boliwka! Mesik esik yom mutuk ka biliw kunum waneng mak Sunbin-Got em yulo kukuyemkabe ibolow folok beelo akokow kelewsomi, ibik kulewokoliw kasike.

Yu kilelbiko, boliwka! Mesik esik mali kawtiw mak ais dem atul nam emdiw kesomi, mali yulo silikmoyemsomi, yulo sen so kawtiw keyemokoliw kasike.

16Yu kilelbiko, boliwka! Mesik esik mali yom mutuk biliw kawtiw mak i osow kukuw kemokoliw kasike.

Yu kilelbiko, boliwka! Mesik esik mali kawtiw i sakok kukuw kesomi, suaem alenale kunum Iso emdiw kemokoliw kasike! E fik em alew em kuloke fan alik alik be wanin makmak beem dim kel alwol kelewse kasike. g 
17Alik yu Iso em kanese sang be kilele kal kebiliw te. Ibik ete, e kitil kuw keko, alew em bamki em dulum elote “Nakati kulo yo! Nakati kulo yo!”, angeko, amemin fian kese kate, bamki beem kulomin deiw be banimei, ibolow famdelomin deiw akal banimse kale. h 

18Nakunum kumel kunum waneng yutaka! Yu kanelom Isalael im suaem kanesiliw imdiw kebokoliw te! I Sunbin-Got em kawin dim kale kel em kanelewse mesesem eisneng beem mit mewso unemaliw te. Mesesem be kanekote:

 • Mak e, ais dong mamin nam e,
 • mak e, mililiw inkal fian e,
 • mak e, inim kitil nam e, i 
19 mak e, fonget em gaanin e, mak e, gaanin weng fian mak ete te. Im kilisiliw gaanin weng beem dulum elote i finganeko, Sunbin-Got elo kitil kuw bokolewomeliw: “Ku ’Weng kimi!’, anga!”, dangsiliw kale. 12:19 Aneng Kolew 20:18-21; Sawa Weng 5:22-27 20Nimtew angom? I Sunbin-Got em weng “Amgu kale melelewiw kawtiw so, samal iso, alik alik ilo tum so yeniwi, i kuanoliwka!”, angse weng beem dulum elote fingansiliw kasike. j  21Feinka! Im finganin fian mak kulusiliw ding dim bakate, Moses akal bokolomele: “Nakati finganeko, walwal keli te!”, angse kale. k 

22Kate, yukalem ete yom mit mewso teleko, “Feinka!”, dangbiliw mesesem eisneng be kanekote:

 • Mak e, Saion amgu
  12:22 Be Sunbin-Got em kitakamin kikis em kiskiw ete te.
  e,
 • mak e, finik so bin Sunbin-Got em abiil tikin kel alakabe abiw mutuk fian Selusalem e,
 • mak e, Sunbin-Got em yemdakamin fufu banban im kalfongkabiliw abiw dim e,
23
 • Mak e, Sunbin-Got em emisik dukuse muluwel keyemse kunum waneng alik alik iso bongguko, im dim ete te. (Alik alik biim wiin e abiil tikin ka kel boyemsiliw te.)
 • Mak e, alik alik kawtiw ilo diwyemoke Sunbin-Got em dim e,
 • iti mak e, atin kuw kiol keyemeko, kuansiliw kunum waneng iso,
 • 24kitakamin kikis em mutuk kunum Yesus eso, alik alik biim dim ete mit mewso unkabiliw te. Yu kilele ibolow fukunina! Yesus em buseleko, songsong keyemkabe kaim be, sua kel alenale kunum Ebel em kaim em weng “Sili sili kenemse beem yan wa dulewa!”, angakabe weng beemdiw kelinba kesomi, em ange weng beelo bakileweko, kinkin weng bokokabe te. 12:24 Talfut Kese 4:10 ; Kibulu 8:6 25Yutaka! Yu kilelbiko, Isalael kawtiw im kaneyemse eisneng ibolow fukunemoliwka! Im kawin dim kaleem kunum Moses em yangse weng beelo sakalaw keleweko, weng bo bo kelewsiliw ding dim bakate, im kanekabiliw beem yan wa bakilewomin deiw mak banimse kale. Kasike kame, yu kanelom abiil tikin elote Moses elo atin kuw bakilewkabe Sunbin-Got em weng bakati sakalaw keko, weng bo bo kemokoliw te! m  26Yu kililina! Em amgu tikin Sainai weng mak bokoyemse ding dim bakate, kawin so fi atuk atuk kebise kale. Kate kame, Sunbin-Got e bokolomele:

  “Sua kel akate, kawin ete kuw fi anung anung kelewsi kate kame,
  iti kawin so abiil so makuw fi atuk atuk kelewoki te!”,
  angse kale. n 
  27Angse wengiti beem mongom e nu kilele atemuwete: Sunbin-Got e num atebabuluw eisneng alik alik be fein fileko, alwol keloke kate, num ateminba keko, sunsun be mesesem eisneng bete kuw nam file te. 28Feinka! Sunbin-Got em ^gawman abin dim bakati nam fime te. Yutaka! Nu fein kalo unokoluw kasike, nu Sunbin-Got elo “Weso! Seyo!”, dangeko, wangweng kelewbomi, em afak kuw kakabomi, em wiin fian ete daoluma! 29Nimtew angom? Num auk so Sunbin-Got be ais dong kainin atew kebe kasike! o 

  Copyright information for `BHL