Hebrews 6

1Kaneko kasike, nu kitil keko, Sunbin-Got em atin kuw fulkilas kebe kukuyemin bokoyemse weng beem dim fukuneko, ibolow tem tem kemoluwka! Kulais em emisik weng angse sang e am mutuk kaiw kun atew kebe kate kame, am alik alik moko, kolew kemoluwka! Nu kanelom iti am kaiw kun makso makso mak sanemokoluw te! Itel bate! Yu kililina! Suaem kukuyemin am kaiw kun emdiw be kanekote:

 • Mak e, nulo kuan keyemin sili sili nam kukuw be ibiku kolewko, ibolow famdeko, Sunbin-Got em ibolow gelewin em weng e,
 • mak e, Sunbin-Got elo “Fein!”, dangbin em weng e,
2
 • mak e, ok da koyemkemin kukuyemin em weng e,
 • mak e, teing e mali kunum waneng im dim dukuko, auk so keyemin em weng e,
 • mak e, kuansiliw kawtiw im iti baba teinsomeliwi, Yesus em ilo diwyemoke em weng ete te.
 • 3Nu diwkuw diwkuw beem dulum elote kukuyemin sang mak bakaminba kebuluw kate, Sunbin-Got e ibolow kele tewe, nu kame kukuyemin sang mak am beem atew atin kuw moko geluw te.

  4Nakunum kumel kunum waneng yu kilelbiko, boliwka! Yu Kulais em kanese eisneng fian beelo wangweng keleweko, kanelom teifuluko, “Sak fong eisneng kai!”, angbokoliw te! Itel bate! Nimin kunum waneng ite mak Sunbin-Got em ailbin atemsomi, abiil tikin alakabe Sunbin-Got em dakayembin kulusomeliwi, Sunbin-Finik e im mutuk tem telei, 5i Sunbin-Got em weng ken kiskisomi, “Abal ete kai!”, angeko, sow em kilele kaim dim keloke kitil be kame akal atemiw kate, 6i Sunbin-Got elo iti ibik da kolewiw tewe, i ki keko, iti ibolow famdeko, Sunbin-Got em ibolow gelewin beem deiw be nam atemsomi, gelewiw te. Nimtew angom? Biim sakok kukuw beem mongom ete i Sunbin-Got em Min be weng mileweko, elo iti ais dim sil bikilin tew kelewkabiliw kasike. a 

  7Yu kanekabiliw kawtiw biim dulum elote fakam weng kale kililina! Suuk e musun dim mak manbomelei, kawin be wanin ken kuw tebei, musun kayak e wanin ken kuw kule tewe, Sunbin-Got e musun beelo bamki dulewkabe te. 8Kate, musun kale ais ningning so, ais sok ningning so, bete kuw gilale tewe, sukum ding gel kelei, Sunbin-Got e kawin kale yakok kelewei, e kukun tum kainoke te. b 

  9Ibolow mutuk fian keyemkabuluw nakunum kumel kunum waneng yutaka! Nu fakam weng kitil nam be bokoyemuw kate, nu kilele kal keluwete: Wanin ken gilale musun be yom kiskiw ete te. Nimtew angom? Yu fein Sunbin-Got em sunsun finik kulamin deiw ka kel kakabiliw kasike. 10Feinka! Sunbin-Got e kiol kuw kukuw gelewkabe kasike, e yom ken keliw kukuw so, elo ibolow mutuk fian dulewkabiliw beem mongom ete sua kel akal, kame akal, diwkuw diwkuw mali akalem wiin so galmose kunum waneng ilo dokoyemkabiliw kukuw beso, alik alik yom kukuw be atemeko, kal kebe kasike. c  11Yutaka! Num ibolow fukunin fian kuw e kanekote: Yu yukalem kanekabiliw kukuw be diwkuw diwkuw gelewkabiliw kasike, Sunbin-Got em yulo “Duyemoki kai!”, yange weng beem dem so keloke ding dim kabalak e, yu elo fein kiin so walako, atemokoliw te. 12Feinka! Yu kanelom gal gal kemokoliw te! Kate, yu mali yamtolo unakabiliw kunum waneng imdiw kemoliwka! I ikalem fein ibolow be aluwsomi, Sunbin-Got em ding fensiliw kasike, i em “Yulo duyemoki te!”, yangse weng beem dem be fein atemokoliw kasike.

  Sunbin-Got em “Kaneloki te!”, Angse em Weng te.

  13Nakunum kumel kunum waneng yu kilele ibolow fukunina! Sua kel akate, Sunbin-Got e Abalakam elo weng fawtuk ayem weng mak “Elo bokolewo yo!”, angse kate, akalem elo bakilewkabe Sunbin-Got mak banim kasike, e akalem wiin dim elo fawtuk ayem weng mak keko, 14bokolewomele:

  “Itel fein te! Ne kulo bamki so kekemoki te.
  Kom muluwel dow banso banso kekemoki te.”,
  dangse kale. d 
  15Dangei, Abalakam e Sunbin-Got em “Kekemoki te!”, dangse weng beem dem gilaloke ding feneko, selei, fe kabalak e, e dangse eisneng be fein kuluko, atemse kale.

  16Kame yu kilele ibolow fukunina! Nimin kawtiw ite mak fawtuk ayem weng mak angiw tewe, isik ikalem wiin bakiyemkabiliw kunum mak im wiin dim kel “Itel fein te!”, angakabiliw te. Beem mongom ete im fawtuk ayem angsiliw weng be alik alik kawtiw im kiin dim e kitil nam kesomi, baniminba keloke te. 17Beemdiw, Sunbin-Got e ibolow fukunomele: “Ne ilo kilele kukuyemite: Nem ’Ne yulo fein kaneloki te!’, yangbi weng be fein dem so keloke te!”, angse kasike, e fawtuk ayem weng mak bokoko, akalem wiin dim kel “Itel fein te! Ne Abalakam em muluwel dow ilo bamki so keyemoki te!”, angse kale. Kanese kasike, alik alik nu kame kilele kal keluwete: Em ibolow fukunin be nam alwol kesomi, akalem “Kaneloki te!”, yangse weng be fein kaneloke te! 18Keko kasike, Sunbin-Got em “Kaneloki te!”, angse weng so, em fawtuk ayem so weng beso, kitil nam weng alew beem mongom ete nu kilele kal keluwete: Sunbin-Got em weng be fein dem gilakabe te. Nimtew angom? Sunbin-Got e ki keko, dasuw weng akal bokolinba kekabe kasike. Beem mongom ete kunum waneng nu Sunbin-Got em mit mamyak mewso kel uneko, “Nulo dokoyema!”, dangbuluw kunum waneng nu kalaing kuw kesomi, kitil kuw moko, em nulo dokoyemoke ding fenbuluw te. e  19Nukalem Sunbin-Got em nulo dokoyemoke ding fenbuluw be, talum kak em tum kitil nam atew te. Tum be mitinba keloke te. Nimtew angom? Tum be Sunbin-Got em am yol em elo wangweng kelewkabe “Atin kuw Ayem!”, angbiliw dim ka kel emdiw mo alakabe kasike. f 

  20Kame yu kilele kililina! Yesus e Melkisedek emdiw keko, nam banime kunum ayem sel kekabe te. Kesomi, num abin kuluko, emisik uneko, am yol beem “Atin kuw Ayem!”, angbiliw dim kawtem elote unse te.

  Copyright information for `BHL