Philippians 2

1Kameem kal anggil ilum sakik ding dim bakate, Kulais em yulo yangakabe kewkew weng mak kebe sako? Em yulo ibolow mutuk fian duyemkabe beem dulum elote weng tem tem mak keyembe sako? Em akalem Sunbin-Finik be yulo duyemse beem mongom ete alik alik yu Kulais em angin makmak kebiliw sako? Mali ilo kinkin ibolow kelew kelew kukuw so, ibolow mutuk dulew dulew kukuw so, kukuw be yom mutuk be sako? Feinka! Alik alik mesesem mesesem eisneng be fein yom dim alakabe kasike kame, 2alik alik yu nem kalfong be beki kuw beki kuw katiw elo duleweko, ibolow fukunin ki makmak kebomi, ibolow mutuk fian dulew dulew kukuw kukuyembomi, yom ibolow so, dem so, alik alik be makmak kuw keboliwka!

3
 • Yu kanelom yukalem kal anggil beem fukunin kuw geleweko, bonge bonge kemokoliw te! Kate, yu ibolow fukuneko, bokolomeliw: “Nu mali nakunum kumel kunum waneng biim kiin dim kel ibolow falit kukuw angeko, im afak bin kukuw gelewemuma!”, angboliwka! a 
4
 • Yu kanelom yukalem kal anggil beem dulum elote kuw fukunemokoliw te! Kate, yu kakunum kumel kunum waneng im dulum bakati ibolow fukunemoliwka! b 
 • 5Feinka! Yukalem ibolow tem em fukunin e Kulais Yesus em ibolow tem beem fukunin atew kelewboliwka!

  6
  • Kulais e Sunbin-Got akalem akate kate, e akalem alenale abin be net aulinba kese te. c 
  7Kate, e akalem ibolow fukuninba keko, akalem alenale abin be koleweko, sak weng afak kunum nukatetew kese te.

  • d 
  8Keko beli, akalem ete de mit dako, Sunbin-Got em weng kiliko, kilele gelewse kasike, i elo ais dim ka kel silbiki kolewiwi, e kunum wa im kuankemin atew kuanse te. 2:8 Kibulu 5:8 ; 12:2 9Kuanei, Sunbin-Got e elo atin kuw auk so, kitil so, wiin fian so, keleweko, em wiin katiw elo daolewse kasike, em wiin e mali wiin aik alik biilo atin kuw bakiyemkabe te. 2:9 Kalan Kunum 2:33 ; Efesus 1:20-21 ; Kibulu 1:3-4 10Kanelewse kasike, abiil tikin biliw so, kawin dim kaleem biliw iso, kawin dim kaleem afak biliw iso, finik so biliw alik alik i Yesus em mit kel gatak wakas angeko, e  11weng fian kaim dim akate gaaneko, bokolomeliw: “Yesus Kulais ete kuw Kamok Fian ete te!”, angesomi, Aatim Sunbin-Got em wiin fian kuw daolew kemoliwka! f 

  12Keko beli, ibolow mututk fian keyembi nakunum kumel kunum waneng yutaka! Yu nem weng kale kiliko, suaem emdiw, kame akati gelewemoliwka! Nem yuso bi ding dim akal, nem yuso binba keko, singam kel kebi ding dim akal, yu diwkuw diwkuw kun kuluko, “Sunbin-Got e nukalem wa kukuw beem yan sak misim kuw kulu koyemse kai!”, angeko, Sunbin-Got em yulo mo koyemse deiw kikis dim ka kel kakabomi, sili sili kukuw beem dulum elote finganeko, deiw kikis beem aluwbamin be dubuluw angboliwka! 13Feinka! Sunbin-Got akalem ete yom ibolow tem ka kel aluweko, yom ibolow fukunin akal, yom deiw kikis ka kel kakabiliw beem kukuw akal, alik alik be famde koyemkabe kasike, yu ki keko, akalem kiin dim kel kiol kuw kukuw so kakabiliw te.

  14Yu kanelom kawin dim kaleem aluwbamin beem dulum elote weng buk keko, weng anyam kuw kemokoliw te! 15Kanelinba keliw tewe, yu sen banim keko, Sunbin-Got em aul sili sili nam em dulum elote dolon kelinba kebiliw aul kebomi, tokotoko inkal banim kunum waneng kebiliw te. Kebomeliwi, yu kawin dim kaleem atin kuw wa wa so kukuw kekabiliw kawtiw biim mutuk ka kel fial im ailbin mililiw mutuk ailkabiliw fial biimdiw kebiliw te. g  16Keko beli, yu Sunbin-Got em finik so Weng Kal Ken Ati be kilele auleko, beem deiw elo kakamoliwka! Kakamiw tewe, Kulais em iti toloke ding dim kabalak e, ne wiin so kunum mak keloki te. Nimtew angom? Nem yom dulum elote bukeko, kitil kuw aluwbabi aluwbamin be sak dem so banim keko, baniminba kebe kasike.

  17Kate, maka i nelo samal emdiw neniwi, ne aik ayem emdiw ka kel kuani tewe, nem buselokoliw kaim so, yukalem Yesus elo fein ibolow beso, alew be bongguko, makuw Sunbin-Got em wiin fian daolewkabe te. Kaneko kasike, ne alik alik yuso makuw bongguko, kalfong fian kakatkabi te. 18Beemdiw, yukati neso makuw bongguko, kakatemoliwka! h 

  Kunum Alew im Dulum elote Bokose Weng Kal te.

  19Ne Kamok Fian Yesus elo “Kaneloka!”, dangeko, fongate akate Timoti be yom fukunin dabalalewomin ibolow kebi te. Nimtew angom? E yom mit bokou angeko, iti nem mit elo teleko, yom kanebiliw sang be de teleko, bokonemei, nem ibolow kalfong so keneme te. 20Feinka! Mali kunum mak Timoti emdiw banim te. Ete kuw yom ken biliw beem dulum elote ibolow fukunkabe kunum ete te. 21Mali kunum alik alik i mian wanin bisil nam kuw ite te. I ikalem ibolow kuw fukuneko, Yesus Kulais em dulum elote ibolow fukuninba kekabiliw te. i  22Kate, Timoti e neso makuw Sunbin-Got em Weng Kal Ken Ati be de kakamelei, alik alik yu em aluwbamin be atemeko, kiliko, kal kebiliw te. E nakalem min emdiw keko, eso, neso, nulum nu makuw aluwkakawkabuluw te. 23Keko beli, nem dulum elote kanenemoke eisneng be atemoki ding dim kabalak e, ne elo yom dim elo dabalaloki te. 24Nukalem Kamok Fian e nem ibolow tem ka kel weng mak dunemse kasike, ne ibolow fukunite: Fongate akate nem teing sok so ge konemsiliw sok be silel konemiwi, ne yom fukun toloki te.

  25Sua kel akate, yu Efafoloditus elo nem mit elo dabalaliwi, e teleko, neso bomi, nelo kilele dakanembe te. Dakanembomi, e neso wonuk so kunum emdiw Sunbin-Got em aluwbamin fian be aluwbabise te. Kame, ne ibolow fukunomeli: 'Nem nakunum Efafoloditus beelo iti yukalem dim elo dabalaloki kai!', angbi te. j  26Nimtew angom? Yu Efafoloditus em wakamin kuluse em sang kiliko, sakik kulusiliw kasike. Beem mongom ete e yom biliw dim elo unomin ibolow fian kekabe te. 27Feinka! E wakamin fian kuluko, mewso kuanomin kis kese kate, Sunbin-Got e elo ibolow kinkin kukuleweko, iti ken kelewse te. E elo ibolow kinkin kukulewse kate, e nakalem akati kinkin ibolow fian so kasi konembe kasike, ne em dulum elote iti sakik ilum makso nam kuli te. 28Kasike kame, ne ibolow fian kuw keko, elo iti yom dim elo dabalalomin ibolow kebi te. Nimtew angom? Em yom fukun elo toloke ding dim bakate, yu iti kalfong kelewsomeliwi, nem ibolow tiaktiak kebi bakati banimoke kasike. 29Feinka! Mali Efafoloditus akatetew kebiliw kunum waneng biilo kalfongyemeko, wangweng keyemboliwka! Kasike, nakunum beem iti yom dim elo toloke ding dim bakate, yu elo fein beemdiw kanelewoliwka! 30Nimtew angom? E yom abin kuluko, nelo dakanem teleko, akalem finik so bin beem dulum elote ibolow fukuninba kesomi, Kulais em aluwbamin kuw kitil aluweko, em kanese beem mongom ete mewso kuanse kasike.

  Copyright information for `BHL