Revelation of John 22

Finik so Duyemkabe Ok beem Sang te.

1Kaneko beli, dabalakamin finik be nelo sunsun finik so bin duyemkabe ok bang kalenemei, ne atemsi te. Beem ok e oktakak emdiw aileko, dolon kuw keko, Sunbin-Got so ^Siwsiw Men so biim teinkemin abin ayem dim kalote tebin miktem san matem tebelei, ne atemsi te. a  2Telesomelei, ok bang be abiw mutuk fian beem kawtiw im kakabiliw deiwkim geleweko, beem mutuk dim unbelei, ne atemsi te. Unbelei, beem beleng mali so mali so be sunsun finik so duyemkabe ais be moko, belei, ne atemsi te. Ais be itol alik alik im kalun kel kayow em kalun kel ding keko, kalun kel ais dem amen amen banso banso gilakabise te. Gilalei, ais beem kon e kawtiw angom alik alik ilo kilelyemeko, koyembelei, ne atemsi te. b  3Feinka! Abiw mutuk fian ka be sen so eisneng gel mak nam be te. Kate, Sunbin-Got so Siwsiw Men so yelim biim teinkemin abin ayem be abiw mutuk fian beem mutuk bomelei, akalem weng afak kebiliw kunum waneng i beem wiin fian daolewsomi, 4em kiinguen be kilele atebiliwi, ne yetemsi te. Akalem wiin e kunum waneng biim yabal dim bosiliw, ne yetemsi te. c  5Kaneko beli, kutiliw be atin kuw banimeko, abiw mutuk fian ka kel ataan so, kayow so, alew biim ailbin em aluwbamin e atin kuw banim te. Nimtew angom? Kamok Fian Sunbin-Got akalem ailbin dong kuw ka ailko, boke kasike. Abiw kasel bi diwkuw diwkuw kamok fian kesomi, biliwi, aneng fian be sunsun kuw yetebiliwi, ne yetemsi te. d 

6Keko beli, dabalakamin finik be nelo iti weng mak bokonemomele: “Kangi weng kale atin kuw fein weng te. Nimtew angom? Bontem dim bakamin kunum im ibolow tem yemkalfolkabe Sunbin-Got Kamok Fian be akalem yemdakamin finik nelo nemdeko, bokonemomele: 'Ku uneko, nem weng afak kebiliw kunum waneng biilo fongate mewso em kaneloke eisneng beelo kukuyemeko, bakayema!', nangei, ne fein teleko, kulo bokokemi kasike.”, nangei, ne kiliko, atemsi te. e 

7Beem dim bakate, Yesus e bokolomele: “Alik alik yu kilele kililoliwka! Nem tolomin e mewso kebe kasike. Fut tem kaleem kaneloke yangbe weng kilisomi, kilele aluwkabiliw kunum waneng i kakateko, kalfongemoliwka!”, angei, ne kilisi te. f 

“Yesus Fongate Toloke!”, Angakabe em Weng te.

8Sion nete, nem weng alik alik be kilele kili atemsi ding bakate, ne nelo eisneng be kukunemse dabalakamin finik beem mit mewso katin bukbuk angeko, em wiin daolewomin memen kesi te. g  9Kate e nelo bokonemomele: “Babo! Ku nelo kanelom kanenemokolew te! Nakati kuso, kukalem kawkunum kumel Sunbin-Got em bontem dim bakabiliw kunum iso, fut tem beem weng kale aluwkabiliw kunum waneng iso, alik alik nu makuw Sunbin-Got em weng afak kuw kakabuluw kasike. Ku Sunbin-Got em wiin fian ete kuw daolew kemolewka!”, nangse te.

10Nangeko, iti weng mak so bokonemomele: “Alik alik kaneloke eisneng beem ding kame mewso kele kasike, ku kanelom Sunbin-Got em bontem dim kiliko, fut tem bolew weng kale okiw dalokolew te! 11Mali kawtiw ite mak 'Wa kukuw mak kemuma!', angbiliw bikati, wa kukuw gelewemoliwka! Mali kawtiw ite mak 'Wasan so kukuw wa kemuma!', angbiliw bikati, wasan so kukuw wa gelewemoliwka! Beemdiw mali kunum waneng 'Kiol kuw kuw kukuw kemuma!', angbiliw bikati kiol kuw kukuw gelewemoliwka! Mali kunum waneng 'Nu wangweng kiol kuw kukuw kemuma!', angbiliw bikati, wangweng kiol kukuw kuw gelewemoliwka!”, nangeko, bokonemei, ne kilisi te. h 

12Keko beli, Yesus e iti weng mak bokolomele: “Alik alik yu kilele kililoliwka! Nem tolomin e mewso kelei, ne yom amen amen kuw aluwkabiliw beem yan so deyem tolomin kebi kasike. i  13Feinka! Nete kuw kilkeko, sua sua kel akal alenali te. Fefe ibik akal boki te.”
22:13 Gilik im weng sin e kale kel “Ne Alfa so Omega so nete kuw te.” angakabe te. Nimtew angom? Gilik im weng sin e Alfa e emisik weng kelei, Omega e fefe weng ete kasike.
, angse te. k 

14Ikalem ilim gingkabiliw kunum waneng kesomi, “Abiw mutuk fian beem wati abisom matem elo uneko, sunsun finik so duyemkabe ais beem dem wanuma!”, angbiliw kunum waneng i kakateko, kalfongemoliwka! l  15Kate, mali osow deiwkim kunum i, tamam kimon bis meliw kebiliw kawtiw i, osow kekabiliw kawtiw i, kawtiw ilo yenkabiliw kawtiw i, dasuw-got im wiin daolewkabiliw kawtiw i, dasuw bokoko, fimdi famde kukuw ibolow dulewkabiliw kawtiw i, alik alik kanekabiliw kawtiw bi abiw mutuk fian beem kut kel kuw bokoliw te.

16Keko beli, Yesus e iti weng mak bokolomele: “Yesus nakalem ete dabalakamin finik mak nakalem kalan weng so dabalaleko, 'Sios kunum waneng ilo weng bakayem una!', dangsi te. Feinka! Nakalem ete kamok Debit em ais diwin so mulkis nete te. Nete kuw kutim mililiw em ailkabe fial wanggakail nete te.”, angei, m  17Sunbin-Finik so, Siwsiw Men beem kalel so, alew i bokolomeliw: “Ku tala o!”, angiw te. Angiwi, alew im weng be kilibiliw kunum waneng alik alik ikati bokolomeliw: “Ku tala!”, angoliwka!

Mali kunum waneng i ok tew teineko, danong danong kebiliw kunum waneng i teleko, ikalem ibolow geleweko, sunsun finik so kulomin em ok sak yan banim misim kuw kulu wanoliwka! n 

18Kaneloke eisneng beem weng fut tem bosi weng kale atemeko, kililiw kawtiw i kilelbi boliwka! Nimin kawtiw ite mak bosi weng beelo ikalem fukunin mak tikin dukuliw tewe, Sunbin-Got e kawtiw biilo betbet abin fian duyemomin wa eisneng fut tem kale bosi eisneng bakati ilo duyemoke te. o  19Beemdiw, nimin kawtiw ite mak bosi weng beelo ikalem fukunin mak weng gel mak alwol keko, kulu kolewko, fut tem kale bosi eisneng beem dulum ibolow fukuneko, 'Nu abiw mutuk fian ayem ka uneko, sunsun finik so duyemomin ais dem be wanuma!', angiw tewe, Sunbin-Got e kawtiw biilo 'Ayem! Yu nam uneko, waniw te!', yangoke te.”, angse te.

20Kaneloke eisneng alik alik be kilele kal keko, “Fein kanelokoliw te!”, angakabe kunum be bokolomele: “Ne mewso teli te!”, angbe te.

Feinka! Kamok Fian Yesus ku tala!

21Kamok Fian Yesus em ibolow folok e Sunbin-Got em galmose kunum waneng alik alik yuso bomaka! Feinka!

Copyright information for `BHL