1 John 3

1Peba paka ngalegebokko kang teniyegi kelayengki kumuli. Keli pigi teniyegi pura yemane panu logo teni pigi yango keya marekngangwili kai. Logo teni pilikwiligu. Ngizi kumuli onowili tonugu teni pigi yango keya marekngangwili kisi purikki iwaka panu ono, purik puwili Anotoyegi iwaka panu onowili kopong. 2Ini nogo keli panu puwili, teni weik Anotogi yango keya marekngang panuwili kani, kapura teni kalike talikki miza purik kimeike ono. Kapura tonugu iwaka, purik Kilisi yo puwekke teni ngereke pi kelikki logo piyegi pakelarikku pugu yolu pilik. 3Keya yombanu puragi wilekpek keya yuke koyimowei Kilisiyegi ngizi kumulageya puwili wok mabiyeng kaile miza nelegi Kilisigu kaile nayendau ono yolu pilik ngezewilirau pangka koyiweki mizageya koyinda.

4Kapura yombanu kaileyeng mizi wilibek puwili Anotogi lora ngeli yagenda purik kaileyeng mei piyeng Anotogi lora ngeli piyeng. 5Kilisi yombanuwiligi kaileyeng tumula meliweki kayima purik ini iwaka keya piyegirau kaile nayendau ono. 6Tegi yombanu Kilisigi yungke koyimowei piyegi mereke yolu keya piyegi kerewiyi puwili kaileyeng mawiyarekka mizagi ono kapura mawiyarekka kaile mizi puwiliyegirik pelik, puwili piyegi pakeli keya piyegi iwaka ono kopong puwili kaile mizi.

7Ini Yisuyegi ngizi panu kumuli negi yango keya marekngangwili nobiyeng mizi puwili nawiligu ini kazing kaileyeng mizimekki yolu purik pangka keleyi nagani. Yombanu pangkaraga mizibok yombanu pangkabokko Kilisigu pangkaraga yolu mabilik. 8Yombanu mawiyarekka kaile mizibok Sadangkibokko purik Sadang koka solowekkerikka kaile mizi kayimabek legi. Anotogi Marekpek kayima purik yawe Sadangki pura ula waliyiweki.

9Yombanu Anotogo wik keremizabok mawiyarekka kaile mizi onobok purik Anoto ngezebekki kang pumok pigi yungke wizinda kopong purik pelik, pi mawiyarek kaile mizagi langai ono purik Anotogo pi wik keremiza legi. 10Tegi teni weik mabek tawili Anotogi yango keya marekngangwili keya tawili Sadangkiwili miza purikki pakelagi. Yombanu kazing pangkamekke yolu wizigeya pi kiling Yisuyegi ngizi kumulibekyegi keli onobokko walimizi purik pi Anotogi marekpek ono.

11Ngago koka solowekke tonugu kozak kisageya koyilege inugu kerewiya purago kairik nakko nakyegi keliweki kai. 12Teni Kaing Aramgi marekpek kelik miza nelegi kai. Pi Sadangkibek kopong ngezebekki sak iwi wamenakpekkabek ula. Taliktikki wiyeke Kaingku pi ula? Purik kazing Kaingku miziyeng kaile keya pigi sakpokko kazing mizi wiriyayeng pangka purik ngezebokko iwaka panu, legi pugu sakpek ula.

13Logo tamizeige ngizi kumuli ono nawili iniyegi kumbak mizi mabura ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli nogo keli puwili ini lebuk mizi nagani. 14Purik teni ngizi kumuli puwiliyegi keliwili kopong teni kazing kumbekki lewengke Anotoyegi ibengmokka panga kazing kumbekki Anotoyegi wik yolumekki kuna logo purik teni iwaka. Yombanu kelira pigi yungke yolu onobok Anotoyegi kazing kumbekki lewengke ibeng wizinda. 15Keya yombanu ngizi kumuli nazuwagabekyegi kumbak mizibok yombanu uli mabilik mizi yagenda logo yombanu yombanu ulibokki yungke wik wizagomagi nararau ono purik ini iwaka. 16Tonugu keli mei purik pobiliktikka teni iwaka. Kilisigu korik ngezebekkiwek tenigi wiyeke ulagewiliyegi ngaungaugu yana. Pilik tegi tenirau ngizi kumuli nawiliyegi wiyeke korik tenigi piyeng puwiliyegi sawelagi piyengka miziweki. 17Kapura yombanu ngezebokko ngezebekyegi ne Kilisigibek kaibok logo watabi kolokngagonoyeng kilimbokko ngizi kumuli nak kemegeme ma watabigi yeik panu ma yagasi mizageya wizilege keriya logo pilikpekyegi saweli ono purik pilikpokyegi Anotogi keli pura pigi yungke wizinda ono. 18Ini Yisuyegi ngizi kumuli negi yango keya marekngangwili nobiyeng mizi puwili, tonuwago nakko nakyegi keli pura yeik ngago yeiktago mizagi onora kani pura ngizi panu nakko nakyegi kelemi piyengko kimeike walimizagira kani. 19Pilik purago teni wameiktagi yango keya marekngangwili mamizagi. Logo Anotogi wirege lewa puwekkerik ya tonuguyeng kazi mizagi ono kapura yeik kozang wiziyagi. 20Kapura ya tonuguyengka teni nawiliyegi mawiyarekka kelagirikki kai purik Anotogo purikkirau iwaka wizinda purik Anoto yemane keya pi tonugu mizi piyeng mabiyengki iwakabek. 21Kapura ini nogo keli puwili tamizeige ya tonuguyengka teni kaile miza ono kai purik teni Anotogi wirege pugu teniyegi sawelagi mizara koyimowei piyegi wiriyagi. 22Teni tonugu nguk mei piyengka teni wei purik teni ngago pugurago miziweki kaiyengki kerewiyi keya keli puguragi kiriwei miziwili legi.

23Togo Anotogi ngagorago miziweki kairik pelik mizizo kai, Teni pigi Marekpek Yisu Kilisigi yeiktaga ngizi kumuliweki kai keya nakko nakyegi keliweki kai Kilisigu teniyegi miziweki kaiya mabilik. 24Anotogi ngagorago miziweki kaiyengki kerewiyi keya mizibok Anotogi yungke yolu keya Anoto pigi yungke yolu. Kung Walek pugu teni yanabokko teniyegi pura wameikta kani yeiya logo Anoto tenigi yungke yolu purik teni iwaka.

Copyright information for `BIG