1 John 4

1Nakko kanda ngago pera Anotoyagara kai purikki wiyeke piyeng mabiyengki ini nogo keli puwili ngizi kumuli nagani. Ngizi Anotoyagara ma talik miza legi yang kelemi, purik yombanu ikuyogoriktaga ngago Anotoyagara kisi kapura Anotogi wameiktaga nalikta kozak kisi puwili koyi kang yagonenda legi. 2Keya ngago pura Kung Walekpekyaga lewara ma talik miza legi ni makngezeyegi were pobilikta nguk mei, Pura Yisu Kilisibek Anotogi Marekpek ngabelakpekki korik kang puwekke wiriya, kai ma yeik kai? Purago ei, kai purik mabura ngago pura Anotogi Kung Walekpekyagara. 3Kapura a'a', kai purik mabura ngago pura Anotogi Kung Walekpekyagara ono kapura kung Anotoyegi ngai mizibokyagarago logo Anotogo pok lewagi kaiya logo mabek weik yongkambanuwiligi tepekke yolubok.

4Ini negi yango keya marekngangwili nobiyeng miza puwili ini Anotogi yango keya marekngangwili kopong yombanu Anotogi wameiktaga nalikta kozak kisi puwiligurau ini ikuyogorik keleyagi langai ono purik Kung Walek inigi yungke yolubok Sadangki kung ngabelakpekke yolubokyaga kozang panu. 5Puwili watabi ngabelakpekkiyengki keke kozak kisi logo ngabelakpekke puwiligu kisi piyengki kerewiyi purik puwili yeik ngabelakpekkiwili kopong. 6Kapura teni Anotogiwili. Anotoyegi iwaka puwili teni Anotoyegi iwaka puwiligu kisi piyengki kerewiyi, Anotogi ono puwili teniyegi kerewiyi ono. Kazing pumoktau ngagora Anotogi Kung Walek wameikta waligeleyibokyagara ma Sadangki kung ngaigura waligeleyibokyagara mizagimokko. Purik tamizeige Anotogi Kung Walekpekyagara purik yongkambanu Sadangki puwiligurau kerewiyagi ono.

7Ini nogo keli puwili teni mabuwili nakko nakyegi keliweki, purik kazing keliragi pumok Anotoyagamek legi. Kazing keliragimek walimizibok Anotogi wik keremizabek logo Anotogibek keya Anotoyegi iwakabek. 8Yombanu kazing keliragimek walimizi onobok Anotoyegi iwaka onobokko, purik Anotogo mizi piyeng mabiyengki kazing keliragimek yolu legi. 9Anotogi keli pigi teniyegi yolu pura walimizarik pugu ngezebekki Marek wamenakpek ngabelak kaileyengko kolabekke pugu ibeng sa puraga teniyegi wik koyimagira yaniweki wezamela logo purago teniyegi keli pugura walimiza. 10Kazing keliragimek pelik, tonugurau Anotoyegi kela onowekke Anotogo teniyegi kela logo pigi Marekpek wezamela wizigeya pugu mizagewiyege kaile tonuguyeng weik tumula mela.

11Ini nogo keli puwili Anotogo teniyegi kelirik ngalege panu kani legi teni nakko nakyegi kelagirikki kai. 12Ngoluk nakkorau Anoto pakela ono kai purik wameik panurikku kapura tamizeige teni nakko nakyegi keli purik Anoto tenigi yungke ngizi yolu. Logo teniyegi pugu pangka panu keli pilik nazuwagawiliyegi mawiyarekka pangka panu kelagi.

13Anotogo Kung Walek pugubek teni yana purikku pi tenigi yungke yolu keya teni pigi yungke yolu purik teni iwaka. 14Keya tonugu ulogo weik pigi Marekpek keriya keya tonugu nawiliyegi Mangogo pigi Marekpek ngabelakka pelege puwili yaliya wazayiweki wezamela yei. 15Yombanu Yisu Anotogi Marek panubek kaibokki yungke Anoto yolu keya pi Anotogi yungke yolu. 16Keya Anoto teniyegi kelageya wizinda purikki teni iwaka keya ngizi kumuli. Anotogo mizi mabiyengki kazing keliragimek yolu logo kazing keliragimekke yolubok Anotogi yungke wizinda keya Anoto pigi yungke yolu miza wizinda. 17Keya teni Anotogi yungke koyimowei purik teni mawiyarekka nawiliyegi Anotogi keli pangka panu purago kelagi keya keli tonugura pangka panugi logo wok ngagozak mizagibekke pugu teni kang wezayelagirikki kazi ono kapura Anotogi wirege wilik kagowinda kiling kozang koyagi, purik ngabelakpekke pelege pugu teniyegi keli keya tonugu piyegi keli keya teni pi kelik miza legi. 18Kazing keliragimekke yungke kazi mizi nariktau ono, purik keli pigi teniyegira pangka panu logo teniyegi kazi mizi pumok yeik sa wazami. Tamizeige nawili kazi purik pugu puwili talik keleyagi miza purikki puwili kazi mizi yagenda logo purik keli pigi puwiliyegi puragi puwili wameik mena miza ono.

19Tonugu piyegi keli, purik pugu were teniyegi kela legi. 20Tamizeige Yisuyegi ngizi kumuli nakko nawiliyegi, Ne Anotoyegi keli, yei kapura pi kiling ngizi kumuli nakyegi kumbak mizibok ngaigu kaibokko. Purik talik miza logo Anoto pugu pakela onobekyegi pi keli keya pi kiling ngizi kumuli pugu pakelibekyegi kumbak mizagi? 21Keya Kilisi ngezebokko ngago pera miziweki pelik kaiya, Anotoyegi kelibok pi kiling Yisuyegi ngizi kumuli nawiliyegirau keliweki kaiya.

Copyright information for `BIG