aIngi Sam 34:12-16

1 Peter 3

1Nogo yombanu ngai nakko weiya logo ngai pilikpokyegi yeik yawe mizi puwiliyegi langai kozak kaiya mabilik ini yongokwili inigi kerekpungangwiliyegi panga kulengke mizi logo tamizeige puwiliyaga nawili Anotogi ngagoragi wameik mizi ono purik inugu kazing mizimekki keriya logo inugu ngago nara kisi nagai wizigeya waze Anotoyegi ngizi kumuli nangai. 2Purik inugu puwiliyegi panga kulengke mizi keya inugu Anotoyegi kazi miza logo kazing pangka panumekke yolurikki pakela puwekke pilik mizi nangai. 3Ni yongok palumumele mizagirik kebi polo ula keya kolau keya watabi koliyengka keremiza keya kagorik keya melewangka wazono panu piyengko pilikmele mizi nagani. 4Pilik segeya ni pilikmele mizagirik yenge ya nuguragi yungka legi yenge ya nuguraga kazing ya kuzigeragi pumok keya ngago wageliwei kaiya meli ono ngagoluk yolumok nigi yungke yolu purikku logo Anotogi wiregerik purik yemane panurikku. 5Purik kazing pilikmekke koka yongok pangka panu koya logo Anotoyegi wilekpek ngalege wiya puwiligu ngezewili palumuwili miziweki puwiligi kerekpungangwiliyegi panga kulengke koya. 6Ik Sera pilik namologo. Pi Abalamgu kaiyengki kerewiya keya pugu Abalamyegi, Yemizi nogobek, meiya. Ni pigi yangomele, tamizeige ni pangkayeng mizi purik logo ya nugura nigi kerekpubek keya Anotoyegirau ngezege sa wizei penangai.

7Kazing mabilikmekke ini yombuwilirau inigi yongokpungangwiliyegi kazing Anotogi pangkamekke waberek ngai, keya puwiligu mizagi keli keya pilik piyengkirau waberek keriyi purik puwili yombuwiligi kozang puleirau onowili legi. Ni yali yongokpu Anotogi wazono pura yali mabiyau weiyagiyau logo tamizeige ni piyegi waberek ngai ono purik waberek nugumekki kazing leweng waliyagi legi kumulizo.

8Keya ngago piyengki kangkalira ini Yisuyegi ngizi panu kumuli mabuwiliyegira, ini kangka wamenak koyi keya ya inuguyengka nakko nakyegi yalek mizi keya kunengyengke nakko nakyegi saweli keya ya kuzigera kiling ni makngeze kulengkebek miza wizimowei nakko nakyegi keli. 9Keya nakko korowali keleni purikki wiyeke korowalira kiling kanga kelemi nagani ma niyegi kaile kisi puwiliyegi kailera kiling kanga yeiya to meli nagani segeya Anotogo puwiliyegi wazono mizibene nguk mei purik teni nazuwagawiliyegi wazono miziwekiwiligu logo tonuwago pilik mizirikki wiyeke Anotogo tonuwayegi wazono mizagi. 10Kapiya Walektikku pobilik kai pelik,

Yombanu pugu yolura wazono keya wok wilik kagowing yemaneyeng pakelagi kelibok, kiligawere puguraga ngago korowaliyeng punda nelegi waliyagirikki kai keya ikuyogorik kai piyeng wiya wazami.
11Keya pi kazing korowaliyengki pumok wiya logo wazonoyeng mizagibokko keya pi nazuwagawili kiling kazing ngezege saragimekke yoluweki welagibokko logo kazing pilikmekki kiriwei yoluweki mizagibokko. 12Purik Yemizibek pigi yango keya marekngang pangkayeng mizi puwiliyegi ngai yuke yolubek keya wok mabiyeng puwiligi waberekyengki kerewiyibek kapura kaile mizi puwiliyegi wiregawerera kokowa sibek, kai. a 

13Ni wazono miziweki kelibokyegi nakko kaile kaile keleniyagi ono. 14Kapura tamizeige ni pangka pura mizawekke nakko kaile kaile keleni purik, purik wazonorik mizi. Yombanu kaile kaile kelenibokyegi kazi mizi nagani keya wilek ngong mizi nagani. 15Kapura ya inuguyengke yungke Kilisi wamenak kaile nayendau onobok Yemizi inugubek kelemi. Keya nakko iniyegi ini ngenangki pilik Yisuyegi wilekpek keya ngai yuke yolu keya ngizi kumuli kai purik mabura piyegi kozak meiyagirikki kangkere mizara wiziyagerikki kai keya yelakkelek wizimowei wazono kozak mei. 16Kazing pangkamekke mizizo logo tamizeige nawili iniyegi kaile kisi purik inugu Kilisi kiling sawela purikka pangka mizawekke puwiligu ikuyogoriktaga iniyegi meleyeng yowarikki wiyeke ngezewili kendek mizi nangaiwiligu. 17Purik kaile mizarikki ngangang wageli purik pangka kapura tamizeige Anotogi kelira mabura wazono mizarikki wiyeke ngangang wageli purik pangka panu.

18Kilisirau ngangang wagela. Teni kaile miziwili mabuwiligi kaileyengki wiyeke kemenak kang wamenara ula logo ibeng sa, pi ngezebek kaile nayendau onobek kaileyengko kolawiligi pilik miza. Pi tenigi wiyeke ibeng sa purik pugu teni iza orowei Anoto kiling pangka koyagimekke wazayiweki. Korik puguwek ula logo ibeng sa kapura kung pugubek wik yolu. 19Keya pi yeik kung yeikpek wizimowei yombanu kaile puwiligiyeng kiling ibeng puwiligi kungwili logo wigira yoluwiliyegi ngago wazono pugura kozak yei kambela. 20Kung puwili yongkambanu wok Nowago sik yemanemak ngizageya wiziyayengkewekke Anotoyegi nagerewiyi mizi legi pi yelakkelek wizimowei puwili kaile puwiligiyengki kuneng miza logo kowitagi nobiyeng yuke wizagoma puwiligi kungwili. Anotogo yongkambanu melenazik keya nazikka neyauganak kaingai yemane yombanu kaiyaga na piyauga yaliya wazaya. 21Purikku walimizi purik kaimeliragi walimizi yagenda logo kaimeli inigi purago walimizi purik Yisu Kilisigu ibendaga yangalekta purikku mizagewiyege ini weik mabek kemenak ibeng koyimagi puraga yaliya wazaya pura. Kaimeli pura korikwekke kowiyembok kaigesagerikki kai ono kapura kumuli tonuguyeng kaileyengka tumula melibene teni Anotoyegi nguk meirikki kai yagenda. 22Keya Kilisi weik paka ngalege Peba Anotogi mele ngaigezikke mogosa logo angela mabuwili, keya Sadang keya ngai nawili, keya kerewawili keya kozang yemane paka kurung yeikwekke piyeng mabiyeng piyegi ingegere laliya mani keya pugu kaiyengki kerewiyi.

Copyright information for `BIG