aNgago yogong 11:31

1 Peter 4

1Kilisigi korikwek ngangang miza legi inirau pugu kangka kumula wizimowei ngangang wagelabok kumulagirikki kai keya ngangangyeng lewarik kele kangkere mizagirikki kai, purik nakki korikwek ngangang mizi puwekkerik kaileyengki kozang pura weik kawiyegi. 2Mabek pewekka purik mabura ngabelakka pelege koyi kang kunagi purik Anotogi kelirago iniyegi ngaiweki mizagirikki kai keya ngabelakpekkewiligu keli piyengko iniyegi ngai nagani. 3Ini weik ulogo kang kolokngagono yongkambanu Anoto kiling ono puwiligu keli keya miziyeng mizageya koya logo purik weik. Ini kazing inigi tepekke pangka ono mizi ma kerewiyi ma kozak kelagi langai ono piyengkirau mizageya koya, keya korikwekko kaile keli piyengki kira orowei mizimekke kiriwei mizageya koya, keya kai nameli keya mizageya koya, keya kai kozangyeng weiya logo ni kaiyageya koya keya ngeragi yemane miza niyengke kisageli meiya meliyaugi kang kaiyageya koya, keya anoto ikuyogorikwiliyegi ngago yeiyageya koya keya kaile kolokngagono nayendau mizageya koya. 4Wameik, purik ini kiling walaka kewengke miza puwili, ini puwili kiling sawela logo kazing korowali puwiligu mizi piyengka mizi onorikki wiyeke lebuk ngeli nangai logo puwili iniyegi songomeiyageya koyimowei iniyegi ngago kaile kisi nangai. 5Kapura yombanu wik yolu puwili keya ibeng puwili mabuwili ngagozak keleyagibekki wirege kang puwekkerik kanga meiyagiyeng kiling kunagi legi kumulizo. Kazing puwiligu koya pumokki wiyeke puwili ngangang yanagi. 6Logo piliktikki wiyeke ngago wazono Yisuyegi langai pura yombanu ulogo kaingaiyauge ibengwiliyegi kozak yeiya logo korik puwiligiyeng yombanu mabuwiligu ibeng si pilik ibeng sa kele kapura ngago Yisuyegi langai pura kerewiya logo ngizi kumularikku kung puwiligiwili Anoto kiling paka ngalege wik yolu.

7Watabi mabiyeng yeik sawiyagira weik mereke, legi ini wirere yolu keya ngai yukeweki logo kangka inuguyeng pangkaraga koyimowei Anotoyegi waberek miziweki. 8Keya nakko nakyegi keli panu pura kozang panu warara koyi purik ini nakko nakyegi keli puwekke kaile kolokngagono mizi piyeng keli purago tumuli. 9Keya wilik kagowinda kiling koyimowei nazuwagawili i inuguyengke koli keleyi. 10Anotogo wazono puguraga teni mamokyegi nak kangka nak keleya, legi nak nakyegi Anotogo kangka manibokko nazuwagawiliyegi sawelagibokko. 11Tamizeige iniyaga nak Anotogi ngagora kozak kaibek mabura ngago pugu kozak kai pura Anoto ngezebekki Kapiya Walektikkaraweki. Keya tamizeige iniyaga nak nawiliyegi yaweyengki saweli mabura kozang Anotogo piyegi manabok kiling yawe miziweki logo watabi mabiyengki Yisu Kilisigi yeiktaga Anotogi yeikta yongolok mei keya Kilisiyegi ngaiwaktik keya kozanda wok mabiyeng wizagomagi. Wameik panu.

12Ini kiling Yisuyegi ngizi kumuli nogo keli puwili iniyegi yang keleyi nganganda kiling puragi pura wikta miza logo lebukka ngane mizi nagani. 13Segeya ini Kilisigu ngangang wagela mabilik wageli purikki wilik mizi logo ngaiwak pugurik walimizi puwekke ini wilik kagowingmokko kolaweki. 14Tamizeige ini Kilisiyegi kiriwei mizirikki wiyeke ngago kaile yei mabura purikku walimizi purik Anotogi Kung Walek ngaiwaktikku kolabek ini kiling wizeiweki wiriya wizinda, legi pilik purikki wilik kagowing mizi. 15Keya iniyaga nak yombanu ula ma ngoweiya ma kaile kaile miza ma watabi nawiligiyengki wazewaze miza logo pilik piyengki wiyeke kuneng ma ngangang mizi kisiyagalege nogo kerewiya nagani. 16Kapura ini Kilisiyegi ngizi kumulirikki wiyeke kuneng ma ngangang wageli purik kendek mizagi onorikku kapura ini yeik pugura kilingwili mizara koyimowei ngangang wageli purikki Anotoyegi wazono mei.

17Teng ngagozakta mizagira weik lewagela logo Anotogi yango keya marekngangwili were ngagozak keleyagi logo tamizeige teni yeikta ngizi kumuliwili meiya puwili ngagozak keleyagi mabura Anotogi ngago wazono Yisuyegi langairagirau nangezi kumula ono yeik panu puwili ngagozak yemane panu keleyagi purik teni iwaka. 18Kapiya Walektikku pelik kai,

Tamizeige yombanu Anotogo keliragi kiriwei panu mizi nak ngangang keya kuneng piyengke kozang wiziyarikka paka ngalege kangki mabura Anoto kiling onobok keya kailebok paka ngalege talik kangki, kai. a 
19Tegi ini Anotogo kelirarikki wiyeke kuneng ma ngangang wageli puwili kazing pangkaragi pumok mawiyarekka mizi keya ini makngeze kemenak Anoto ini keremizabekki melezikke mani purik pugurau ini kawiye walibene keleyagi ono.

Copyright information for `BIG