1 Thessalonians 4

1Ne weik watabi kalogomokyengki lende miziweki. Ini ne kiling ngizi kumuli puwili tonuwa ini kiling koyawekke kazing tonugu koyagimek logo Anoto wilik miziweki pumokkoyeng tonuwago inuwayegi waligeleya. Piyeng kazing tonugu koyagimekkiyeng keya inugu mabek weik mizageya mabilikyeng. Teni weik Yisugi yeiktaga ini kazing mabilikmekke mawiyarekka koyiweki kelegele keya nguk yei. 2Ne mak mawinda iniyegi Yisugi yeiktaga miziweki waligeleya pumokki piyeng Anotogi kazing pangka pumok purik ini iwaka legi mizizo. 3Anotogo kelirik ini kaile miza melirau ono koyimowei yoluweki keya kazing kaile yongkambuyegi mizi piyengki kezanga maniweki.

4Keya yongok weiyagi purik walek legi ini yombuwili kazing pangka panumekke yongokwili weiyagi purikki ini iwakaweki logo nawiligu pakela logo ei kazing pemek pangkamek kisibene. 5Keya ini yombanu Anotoyegi lusuwei puwiligu mizi pilik ya inuguyeng yezi yeiksik ngorageya koyimowei mizagi ono. 6Watabi piyengkirik nakko ngezebekkamolo kiling ngizi kumuli mologabokyegirau kaile narik mizagi ono, keya ulogo weiya wizilege melegabek weiyagi ono, purik Yemizibokko piyeng mizi puwiliyegi nganganda yanagi mabilik tonugu ulogo iniyegi pugu pilik mizagi kisa mabilik. 7Anoto teni iza logo kazing kaile yongkambu mizimokko koyagiweki kaiya ono segeya pugu teni iza purik teni kazing kaile nayendau mizi onomekke koyiweki. 8Tegi yombanu ngago peragi kezanga manibok yombanuwiliyegi keke kezanga mani yagenda ono segeya pilikpok Anoto teniyegi Kung Walekpek yanibokyegirau kezanga mani yagenda.

9Togo Anotogo ini ngizi kumuliwiligu nakko nakyegi kelagi pumok ulogo waligeleya legi, logo nogo purikki mawinda iniyegi lende mizagi ono. 10Keya wameik ini ini makngeze kiling ngizi kumuli ngabelak Maseroniya meibekke yolu puwiliyegi keli kapura ini ne kiling ngizi kumuli puwiliyegi ne kelegele keya nguk yei, nakko nakyegi mawiyarekka keli mizizo. 11Ini peyengki yawe kozang mizizo, ini kangmekke koyizo keya nawiliyegi kai purik segeya ini yawe ini makngezego mizagiyengka kele mizizo keya mele ini makngezegeyengko yawe mizizo logo ini ngeragi nageya koyiweki, tonuwago iniyegi miziweki kozak yeiya mabilik, 12logo ini namakka ngeragi ni pulaga namakka ni mizi onowili miziweki, Yisuyegi ngizi kumuli ono puwiligu ini ngizi kumuli wazonowili mizibene ngago piyengki kiriwei mizizo.

13Ini tonuwa kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili, ngago ulogo ibengwiliyegiragi ngizirik ini iwakaweki, logo iniyaga nak ibeng puwekke ini Yisuyegi ngizi kumuli ono puwiligu puwiliyaga ibembok mawinda paka ngalege pakelagi onorikki wiyeke ingkisi pilik ingkisa nelegi. Purik pilik ingkisi puwili paka ngalege Yisu kiling wik koyimagiragi ngai yuke nararau ono. 14Tonuwa Yisugu ibendaga ngereke wik yangalekta purikki tonuwa ngizi panu kumuli, tegi tonuwago ngizi kumulirik Anotogo Yisu kiling yongkambanu piyegi ngizi kumulageya koyawekke ibeng puwili iza orowei wiriyagi.

15Yemizibokko pura waligeleya keya tonuwago iniyegi kozak yei, Yemizibek yo puwekke teni Yisuyegi ngizi kumuli wik yolu puwili Yisuyegi ngizi kumula ulogo ibeng puwili wezaya logo were kunagi ono. 16Purik Yemizibek ngezebek paka ngalega lewa puwekke pi kek kai penangai keya mabuwekke angelawiligi yemanebek kek kai penangai keya Anotogi sangubek tiyi penangai. Logo yongkambanu Kilisi kiling sawela ulogo ibeng puwili were yangalek mei nangai. 17Pulaga Kilisigu teni piyegi ngizi kumuli wik yolu puwili mabuwili ngizi kumuli ibendaga yangalek meiya puwili kiling paka kozainumbekke menalegeweki iza orowei yabelagi logo purik teni Yemizibek paka kurungwekke wilek uliweki. Togo teni wok mabiyeng Yemizibek kiling koyimagiweki. 18Pilik tegi ngago peyengko nakko nakyegi kozang kelemi.

Copyright information for `BIG