1 Timothy 6

1Yongkambanu Yisuyegi ngizi kumuliwiliyaga ngai nawiligu weiya logo yeik ulak yawe mizi puwili ngai puwiligiwiliyegi wazono kumuliweki, logo puwiligi kulengke koyimowei yawe puwiligiyeng pangka miziweki. Puwili pilik mizi purik, nawiligurau Anotogi yeiktagi langai kaile kisagi ono ma kazing wazono tonugu waligeleyimokki kaile ngago kisagi ono. 2Tamizeige yombanu ngai puwiligiwili Yisuyegi ngizi panu kumuliwili mabura yawe miziwili pelik kumuli nagani, Te ngaibek Yisugu ingini keremiza logo ne ngago pugura ngela meliweki, mizi nagani, a'a', segeya pelik kumuliweki, Pi kazing ngizi kumulimek kilimbek keya Anotogo piyegi keli legi ne piyegi kelageya wizimowei ne piyegi yawe yemane panu miziweki logo pi yawe nogo mizi puraga pi watabi wazonoyeng weibene. Ni peyeng yongkambanuwiliyegi yani keya waligeleyi mizimo logo puwili mizibene.

3Nakko Anotogi ngago peyengka kalogomokyeng waligeleyi keya pi Yemizi Yisu Kilisi tonugubokko ngago ngizi waligeleyi piyengki pangka kai ono purik pi ei miza ono keya pi kazing tonugu Anoto kelik pangka yolugimekki waligeleyiyengki ei miza ono, mabura 4pi lewegebek mizi yagenda keya kangkabektau onobek pi ngago songonoyengki nguk kai kang keya ngago si kela yongomo miziyengki kelibek, logo piliktikki kandik yongkambanu piyegi kerewiyiwili nakki watabiyeng keya nakko miziyengki yagolok mizi, keya nakko nakyegi ngalik mei yongomo mizi, keya puwili nakko nakyegi kaile mei, keya nakko nakyegi wilek kaile kumuli. 5Keya nakko nakyegi ngalik mei purik puwiligi yungkerik kaile keya puwiligu wameik waligeleyi piyeng mawinda waligeleyi ono kopong. Keya puwiligu kumularik kazing Yisuyegi kiriweimok watabi kolokngagono weiyagimek miza logo puwili Yisuyegi wilek kangyengko kelirikku ono, korik yeikyengko keke kelirikku kiriwei mizi.

6Nak Anotogi kazing pangkamekki kiriwei mizi keya watabi ngezebekkiyengki ne peyeng weik pangka miza purik mabura pi watabi piyegi sawelagiyeng kolokngagono weiyagi. 7Teni tenigi panuwiligu wazayawekkerik teni watabi nayeng orowei yerageya ono keya teni ibeng puwekke puriktau watabi nayeng orowei kangki ono. 8Keya teni ngeragiyeng keya kagorikka wakiyagiyeng pangka mabura teni peyeng weik pangka mizagiwiligu. 9Kapura yongkambanu watabi kolokngagono weiweki keliwili keli puwiligi piyengki kangayeng kazing kaile miza meli piyeng, keya puwiligi keli kaileyengko yang keleyi logo kawiye wali keya puwiligi watabi kolokngagonoyengki kira orowei mizimokko puwili korowali panu keleyagi keya piyengko puwili neneng ngelagi. 10Kazing kingyengki ibengmok kaileyengki solorik. Yongkambanu nawili kingyengki ibeng sa logo ngizi kumulira keremareke wiya logo ngangang yemane wagelageya.

11Kapura niyegirik ni yombanu Anotoyegi yawe mizibek legi ni watabi pilik piyeng mizi nagani. Kaileyengki kezanga manimo, keya kozang sara wizimowei kazing pangka nugu mizagiyeng mizimo, keya ni Anotogo pangka yolu pilik wizeimo, keya ni wilek nugubek Yisuyegi ngalege wiya wizeimo, keya ni yongkambanu mabuwiliyegi kelimo keya ni kuneng wagelageya wizimowei kozang wizeimo, keya ni yongkambanu mabuwiliyegi yara kuzige wizeimo. 12Yombanu resisi narikke peraisirik weiyagirikki yawe kozang mizibok kelik nirau kazing wilekpek Yisuyegi ngalege wiyimokko yawe yemane mize logo kazing wik wizagomagimokki ni kebangkela wizei purik kazingmok Anotogo ni piyegi ngizi panu kumuliweki ngago neiya logo nanamek logo yongkambanu mamokko wirege wizimowei, Ne Yisuyegi ngizi panu kumulibek, yeiya puwekke logo pilik kaiya pura wazono kaiya wizinda.

13Anoto watabi mabiyeng wik yolugira yanibekki wirege keya Kilisi Yisu Pontiya Pailetgi wirege solo pugurik kozak meiyabokki wirege ne Paulugu niyegi ngago nugu mizagi pera nei, 14Yombanu nawiligu ni kaile miza kisa nelegi ngago nogo miziweki niyegi kozak neiya piyeng mabiyeng mizimo, keya ni Anotogi ngago ngizi puraga kokowa mizi nagani mabilik wiziya Yisu Kilisi tenigi Yemizi ngaibek yo lewa puwekkegine.

15Togo Yisu yo lewagira Anoto yaniragi mangobek, pi wamenak Anoto, pi King Ngaiwiligi King Ngai Yemanebek, keya pi yemiziwiligi Yemizi Panubek ngezebokko yogi kaiya puraga yogi. 16Keya Anoto wamenak ibengki onobek, keya pi ngaiwak yemanerikke yolubek logo nakkorau piyegi mereke kunagi langai ono, keya pi nakkorau walaka pakela onobek keya pi nakkorau pangka pakelagi langai onobek, keya kozang pugura ibengki onora, keya pugu yongkambanu ngabelakpekkewiliyegi ngaigi pura ibengki onora legi pokyegi teni mabuwiligu yeik pugura yongolok meiyageya koyiweki. Wameik panu.

17Yongkambanu watabi ngabelakpekke langai kolokngagonoyeng kiling puwiliyegirik nugu pelik kozak yeimo, puwili lewegewili mizi nagani, yei, keya watabi piyeng talikwekke yeikkiyeng miza purik puwili lusuweigi legi puwiligu piyengki wilekpek ngalege wiyi ma ngezewiligi watabi keremungke wawiyi kai kangkirikki wilek kang tiya mani nagani, yei, kapura Anoto watabi mabiyeng teni wilik kagowing koyimibene pugu yeik yanageya legi puwiligu Anoto wik wizagomibekyegi wilekpek ngalege wiyi keya wilek kang puwiligiyeng piyegi tiya maniweki, yei. 18Keya mawinda nararau pelik yeimo, puwili kazing wazonoyeng miziweki, keya yawe wazono kolokngagono miziweki, keya puwili nazuwagawiliyegi watabi puwiligu wara piyengka nayeng wilik kagowingmek kiling yana meliweki, yeimo. 19Pilik mizi purago puwili kalike paka ngalege ngezewiligi watabi Anotoyaga kanga weiyagi piyengki weraga mabek yawe mizi yagenda logo purik puwili wameik panu ngizi wik yolugi puraga weiweki, mabek pelegerau keya paka ngalegerau.

20O Timoti, yawe Anotogo niyegi nana puragi waberek panu ngai, kapura ngago kaile wazewaze Anotogo wilik mizagi ono piyeng keya ngago ngizi ono, Anotoyegi ngai mizi piyeng nawiligu iwakayeng mei piyengki ni kezanga manimo. 21Purik yongkambanu teni iwaka kisiwili kazing Yisuyegi ngizi kumulimokka kokowawili legi piyengki kezanga manimo.

Anotogi wazono panu tonugu weiyagi langai ono pura ini mabuwili kiling wizei pani.

Wameik panu.

Ne Paulu kapiya perik lende mizabek.

Copyright information for `BIG