2 Corinthians 1

1Ne Paulugu kapiya perik ini Anotogi yongkambanu Yisuyegi ngizi kumuli yereng yemane Korinti meiraga yolu puwili keya ini Yisuyegi ngizi kumuli ngabelak Kirik meibekke yolu puwili mabuwiliyegi lende miza yani. Anotogi kelirago mizagewiyege ne Kilisi Yisugi ngagora orowei mizi logo ne Aposolobek meibek. Keya Timoti teni kiling Yisuyegi ngizi kumuliboktau ne kiling pelege logo pi nogo lende mizi peyengki ei kai.

2Peba Anoto keya Yemizibek Yisu Kilisigu iniyegi wazono piyaugira keya ngezege sa piyaugira wilek kang inuguyengke yani pani.

3Teni Yisu Kilisi Yemizi tonugubekki Anotobek keya Mangobekyegi ngago wilik kagowing meiweki, purik pi yalektagi Mangobek keya pi Anoto ya kuneng miza pilik puwili yalekta yanibek. 4Tonugu kuneng mizi piyeng mabiyengke pugu teni yalekta yani logo tonugu nawiliyegi Anotoyaga yalek weiya pura ngereke yaniweki. 5Teni Kilisiyegi sawelarikki wiyeke teni Kilisigu ngangang wagela mabilik ngangang wageliweki sawiya pilik Kilisi kiling tenirau kemenak Anotogo yalek yani pura teni mabuwili wei logo teni kunengyeng mawiyarekka wageli puwekkerik Anotogo yalekta mawiyarekka yani.

6Ne ngangang wageli puwekkerik ne ini yalek Anotogo yani pura keya Anotoyaga yaliya wazayira ini weiweki iniyegi sawelibek kopong. Purik Anotogo ne yalekta nani puwekkerik ini keriya logo yalek Anotogo yani pura weibene iniyegi sawelagi logo ini kozang sara koyimowei ne ngangang wageli mabilik ngangang wageliweki. 7Keya nogo ngizi kumulirik ini ngangang wagelageya koyimowei ini kozang sara koyagi, purik nogo ngangang wageli puraga ini wale narik weiyagi mabilik yalek nogo wei puraga ini wale narik weiyagi purik ne iwaka legi.

8Ini ne kiling ngizi kumuliwili ne ngabelak Asiya meibekke ngangang wagelarikki iwaka si nangaiweki kozak yeiweki. Ne kuneng yemane panu wagela logo neyegi pangka onorikki wiyeke nogorik ne ibengki nobiyeng. 9Nogorik ne ibengki nobiyeng miza logo ne makngeze kozang ono purikki ne keriya. Kapura neyegirik purik wazono, purik nogo Anotoyegi pelik meiya, Anoto nugu neyegi saweliweki purik ne pangka ono legi, purik ni Anoto ibengwili ngereke wik wazayibek, meiya. 10Logo Anotogo neyegi sawela logo ibengkiraga yaliya wazaniya. Ei, pugu puwekke pilik miza keya nogo kumularik pi mawinda pilik mizi kai kunagi. 11Inugu neyegi saweliweki waberek mizageya koyimowei purik pugu pilik mizagi. Pilik miza logo purik yongkambanu kolokngagonowili negi wazono wiziyagirikki wiyeke waberek mizayengki kangayengki keriya logowekke Anotoyegi wazono mei nangai.

12Ini nawiligu kumulirik ne wok mabiyeng ne makngeze keya yawe nogora yongolok mei mizi sawiyi. Kapura nogo kozak kaiweki kelirik peliktikki, kangka nogobokko kairik nogo nawili keya iniyegi miziriktau pangka panuraga keya wameik panumekke, logo purik yombanu yeikwiligi kangkayengki kiriwei ono kapura Anotogi wazonorago neyegi sawelarago. 13Keya kapiya nogo lende mizayengkiriktau nogo ngizi pilik kaiweki sawiya logo lende miziyeng mizi yagenda purikki ini iwakaweki. Nogo lende mizi piyeng inugu iwaka piyeng keke lende mizi. 14Ne inugu mabek neyegi langai iwaka panu ono piyengki wangki iwakagi purikki ne yuke yolura wok Yemizibek Yisu yogibokko nogo iniyegi langai lewege kaiyagi mabilik inugu neyegi langai lewege kisagi.

15Inugu neyegi iwaka keya ngizi kumularikki ne wilekpek ngalege panu wiya logo kang neyau iniyegi keriyi lewaweki sawiya logo Anotogo teni mabuwiliyegi kang neyau wazono mizibene. 16Purik ne panga ngabelak Maseroniya meibekke kang puwekke iniyegi keriyimekke lewaweki sawiya keya pangalaga yogi puwekkeriktau. Logo puwekke neyegi panga Yudaya kangkirikki kazingmekke neyegi sawelagiyengki keriyi nangine.

17Inugu pelik kumulagi, pi nangki ngereke pugu sawiyara ngelamela? Ma pi ngoluk kangka nakke keke kumula ono? Ma pi yombanu Anotoyagabek ono wizigeya a'a' kaiyagirikki ngereke ei kisi puwili kelikpek? 18A'a' piliktau ono. Wameik Anotoyegi. Ne yombanu pilik onobek. Nogo ei kai purik ne wameik ei kai yagenda.

19Teni Timoti keya Silasi keya nerau iniyegi Yisu Kilisi Anotogi Marekpekyegi langai kozak yeiyageya koya. Pi a'a' kaiyagiwekke ngereke ei kai onobek. Pi wok mabiyeng pugu kaiya puragi kiriwei mizibek. 20Keya Anotogo pugu mizagi kaiya piyengki Kilisigu ei kai keya Kilisi Mesiyabek talikpek keya talik mizagibek kaiya piyeng mabiyeng weik ngizi miza. Legi tenirau Yisu kiling Anotogo pugu mizagi kaiya piyengki wameik meiweki logo Anotogi yeikta yongolok meiweki. 21Anoto pokko te keya inirau Yisuyegi ngizi kumulageya keya kebangkelara yoluweki keleyi. Pugu teniyegi ngago Kilisi yombanu yaliya wazayibek kai pura kozak yei kangweki teni wezayela. 22Pugu Kung Walek pugubek teni yana logo purik silok tiyarik logo teni puguwili purik walimiziweki. Pugu teni yanagi piyengka solo panurik pigi Kung Walekpek ya tonuguyengke yenge yungke wazamiya logo purikku walimizi purik pugu teni puguwiliyegi yanagi kaiya piyeng ngizi wameik panu yanagi.

23Ne kayima ono purik nogo ini waberek keleyagiyeng kaiya logo nogo kaiyayengko ini kuneng yana nelegi. Tamizeige nogo Korinti pulogo iniyegi ngoluk lewa ono purikki solorik wameik kozak kai ono mabura Anoto pokko kawela wiyibene ne piyegi nguk mei. 24Inugu ngizi kumuli piyengki ne iniyegi ngaigirikki ne kai ono, purik inugu ngizi kumulira kozang kapura nogo ini pangka koyibene iniyegi saweliweki purik ini mawiyarekka wilik kagowing keleyiweki.

Copyright information for `BIG