2 Corinthians 2

1Tegi nogo ne makngezeyegi pelik kaiya, Nogo pilik mizagi ono. Nogo puwili ya kuneng mizibene puwiliyegi keriyiweki kangki ono, kaiya. 2Purik tamizeige nogo ini waberek keleya purikku ini ya kuneng mizibene keleya kapura ini kowiti ono mabura takko ne wilik kagowing mizibene keleniyagi? Ini ne wilik kagowing keleniyagiwiligu.

3Togo piliktikki wiyeke ne kapiya ulogo kalike purik lende miza logo ini watabi mabiyeng pangka pangka kelemiya wizigeya ne lewarik kele. Pulaga ne lewawekke ngereke ne wilik kagowing keleniyagi langaiwiligu ne ya kuneng keleniyane. Ne pelik kai purik ne iwaka, watabi ne wilik kagowing keleni piyengko inirau wilik kagowing keleyagi. 4Ne negi kapiya wererik lende mizagirikki kiyebuk miza. Ne ingi yemane kaiya logo yenge ya nogoraga kaile kelageya wizimowei ne kapiyarik miza. Kapura nogo lende miza purik ini ya kuneng keleyiweki ono kapura keli negi iniyegira waligeleyiweki.

5Inirau yombanu kuneng yemane yana logo nogo piyegi langai kapiya miza yanabokyegirau iwaka. Pokyegirik pugu ini kuneng yanarik neyaga ngalege logo nogorau purik keriya. Kapura inugu pi ngalik si mei nagani. 6Kapura kapiya nogorik ini weiya logo pi yenge wilingke wazamiya purik weik pangka. 7Logo perik weik ngereke pugu miza piyeng inugu keremareke wiyagira logo pi kuneng mizagela kaile sowei kuna nelegi kozang wizeiweki kelemiyagira. 8Tegi pi iwaka sibene inugu piyegi keli pura wameik kani kelemizo.

9Togo ini ngago nogoragi kiriwei mizi yaga ma yeik miza legi ne kapiya purik lende miza. 10Ini yombanu nakko kaile miza piyeng keremareke wiyi puwekkerik nogorau mabilik keremareke wiyagi. Keya tamizeige kaile nakki keremareke wiyagi nayeng wizigeya nogo keremareke wiya puwekkerik purik nogo Kilisigi wirege kaile pilikpokki piyeng keremareke wiyi yagenda logo inigi wazono koyagiragi wiyeke mizi yagenda. 11Legi tonuwa kaile puguyeng keremareke wiyiweki, purik Sadangko teniyegi lewege miza nelegi, purik pugu miziyeng teni iwaka legi.

12Ne panga ngabelak Asiya meibekka logo yereng Torowa meiraga ngago Kilisigu yombanu yaliya wazayiraga kozak kaiweki tabundawekke, Yemizibokko weik yongkambanuwiligi yayeng kangkere miza yowiyarikki ne keriya. 13Kapura Taitus ne kiling Yisuyegi ngizi kumulibek keya nogo yawe mizi mabilikta mizibek ne wilek neliweki wizilege ono keya ini talik yolu miza legi kozak kaiweki logo nerau leng miza ono purik ne iniyegi kumula meli. Tegi ne pulogowiliyegi koyimi yeiya logo Maseroniya mei lemengke kambela.

14Kapura ngago wazono mabiyeng Anotoyegi mani. Purik teni Kilisi kiling sawela koyimowei Anotogo teni kazing lewege mizagimekke iza orowei keleyi logo tonugu ngezebekyegi iwaka pura kukngizi wazono wezamek kang wale mabiyengke orowei miziweki keleyi legi. 15Anotoyegirik teniyegi kukngizi wazonomek wizinda. Logo pumok Kilisi tenigi yungke yolu pumok logo yombanu yaliya wazaya puwili keya kemenak ibengki puwiligu mengkera. 16Yaka Kilisiyegi iwaka onowiliyegirik kukngizi kemenak ibengwiligimek keya Kilisiyegi iwaka puwiliyegirik kukngizi wik koyimagira yanimek. Logo takko yawe pura pangka mizagi langai? 17Ne makngeze kelik puwili logo Anotogo wezayela logo Anotogi kozandago wameikta kozak kisi logo Anotogi wireyau tenigi ngalege ngai yuke yolu pilik puwiligu keke mizagi langai. Teni puwili keya kolokngagonomokko mabek king weiyagirikki wiyeke Anotogi ngagora kozak kisi puwili kelik onowiligu.

Copyright information for `BIG