2 Corinthians 3

1Logo inuwago keriyarik perikku kai perik ne ne makngeze yongolok meiweki ne makngezeyegi langai inuwayegi kozak yei ma? Ma ikuyogorikyeng kozak kisi puwiligu kapiyayengke ngezewiliyegi langai wazono kisi pilik yawe nogoragi langai wazono kaiweki nawiligu kapiyayeng lende mizagi? 2A'a' piliktau mizagi ono. Ini kapiya yenge ya nogoraga lende miza wezaliktik, purik nawili yeik kazing inuwago yolu lewengki keriya logo nogo yawe wazono inuwagi tepekke miza puragi iwaka. Wilek kang inuwagiyeng kazing wazonomekki kiriwei mizirikki pakeli nangai. 3Yawe nogorago mizarikki kandik puwiligu keriyirik inuwa kapiya Kilisigu lende mizarik kelik nobiyeng miza. Logo kapiyarik kilipibokko miza ono segeya Kung Walek Anoto wik yolubekkibokko lende miza. Keya Anotogi loyeng mawinda king tapeleyengke lende miza ono segeya weik yombanuwiligi yayengke lende miza.

4Logo nogo pilik kai purik nogo Anotoyegi yemane kumuli purago Kilisi kiling sawela purikku. 5Logo purik Anoto wizigeya teni makngezego Anotogi yawera pangka mizagi mizi yagenda ono, a'a', purik kozang tonugura keya tonugu lewege mizi purarau Anotoyaga lewa. 6Pugu nawiliyegi tonugu kazing wik pigi yombanu yaliya wazayi pumokki langai kozak yeiweki teniyegi sawela. Tonugurau puwiliyegi ini Anotogi loyeng mabiyengki kiriwei miza ono purik ini ibeng koyimagi yei ono segeya tonugu puwiliyegi Kung Walekpokko puwiliyegi wik koyimagira yanagi yei. Kazing were lo meleyaugu yaliya wazayiweki loyengki kiriwei mizi pumokki kangkira ibeng koyimagi pura, purik teni loyengki kiriwei panugi langai ono logo Anoto kiling pangka wazayagi langai ono legi. Kapura Kung Walekpekki kazing wik puluweng kele wik koyimagira yani leweng.

7Keya ngoluk kazing were loyengki pumok solo wiriyarik Mosego loyeng kingyengke lende miza logo ngaiwak yemanerik kiling wiriya lewengko logo yongkambanuwili Mose lo piyeng kebangkelabekki wiregawereragi talik pakelagi miza. Purik pugu Isileiliwiliyegi Anotogi loyeng kiriwei miziweki yaniweki mizageya wiziyarik wiregawere pugura Anotogi ngaiwaktikku mizagewiyege ngaiwak wiya. Logo puwili piyegi pakelawekke weik yeik sawiyi kang. 8Keya mabek wang perikke Kung Walekpokko wik yolugira yanageya pewekke teni ngaiwak yemane panurik keriyi. 9Tamizeige kazing were ibengkiraga iza orowei kuna pumok ngaiwaktik kiling mabura kazing Anoto kiling pangka wazayagi pumokki ngaiwaktik lewege panu wizinda, 10purik ulogo were ngaiwak wiziya purik weik yeik keya mabek ngaiwak yolu perikku kele lewege panu kopong. 11Tamizeige kazing were yeik sawiya puluweng ngaiwak paka ngalegarikku kola mabura Anotogi kazing wik kaileyengka yaliya wazayi pumokki ngaiwaktik lewege panu, purik pumok wizagomagimek kopong.

12Tegi ngaiwak wik perik yeik sawiyagi ono purik ne iwaka legi ne Anotogi ngagora kozang sara wizimowei kawela kai. 13Ne Mose wiregawere puguraga ngaiwaktik yeik sawiyi kandikki Isileiliwiligu pakela nelegi wiregawerera ngokmorokta wiyabok kelikpek ono.

14Logo Mosegi wiregawerera keke ngokmorokta wiya ono kapura Isileiliwiligi kangkayeng keya kumulayendau waliya. Mabek pewekkeriktau were loyeng Mosego lende mizayeng mei puwekkerik Yudawiligi kangkayeng keya yayendau waliya nobiyeng miza purik Anotogi ngagoragi solorik puwiligu keriyi keya iwaka ono kopong. Yombanu nak Kilisiyegi sawela puwekkerik kele yaka waliya piyeng tiyagi. 15Keya ngoluk yokopekke yolu puriktau Mosegi loyeng mei puwekkerik kangka keya ya puwiligiyeng ngoluk mabilik waliya yolu. 16Kapura nak kaile puguyengka kowita logo Yemizibekyegi saweli puwekkerik kangka pigi waliyabok tiya. 17Keya yaka nogo pelege Yemizibek kai purik Anotogi Kung Walekpekki kai yagenda logo kang wale Yemizibekki Kung Walekpokko yolu piyeng loyeng ma kaileyengkorau waliya ono. 18Logo Yudawiligi kangkayeng ngoluk waliya kapura teni weik ulogo Yemizibekyegi sawela puwiligi kangkayeng weik tiya. Teni wiriwilik wezayeng Yemizibekki ngaiwak purik walimizagiwiligu, purik Yemizibekki Kung Walekpek tenigi yungke yawe mizageya purik teni pi kelik mawiyarekka sagi.

Copyright information for `BIG