2 Corinthians 4

1Tegi ne kazi ma yawe nogora wiya wazamiweki mizi ono, purik Anotogi yalektaga ne yawe pura nana. 2Kapura ne yongkambanuwili ngizi kumulibene ikuyogorik keleyi ono. Ne kazing liwik kendek ngelangai piyengki kiyebuk mizibek logo nogorau nawili ikuyogorik keleyi ono. Nogorau Kapiya Walektikke miza ono nayeng kozak kai ono. Segeya Anotogi wirege ne kimeike wameikta kozak kai logo neyegi iwakawiligu ne wameikta kozak kai kisi nangai.

3Ne kele wameikta kozak kai kapura tamizeige nogo ngago Yisugu yombanu yaliya wazayiragi kozak kai pura ngoluk kimeike ono mabura purik yombanu kazing kumbekki lewengke ibeng si kang puwiliyegi kimeike ono wizinda. 4Sadangko ngizi kumuli onowiligi kangkayeng waliya logo puwili Yisuyegi kazing kang puluwengki lang ngoriyi purikki ngagoragi kerewiyi keya Kilisi Anotogi kangmekke pokki ngaiwaktikkirau keriya nelegi.

5Keya ngago nogo kozak kai pura ne makngezeyegi langaira ono kapura Yisu Kilisi Yemizibek mizagi pokyegi langaira. Kapura ne makngezeyegirik ne pelik kai, Yisugu negi wiyeke miza puragi weraga ne yeik iniyegi yawe mizibek kai. 6Nogo pilik kai purik Anoto pelik kaiyabok, Kusabanurikki yungka wilangkarik wiriyi penangai, kaiyabok Anoto wilangka pugurik ya tonuguyengke wiriyibene kelemiya maboktikki wiyeke, logo purik Anotogi ngaiwak Yisu Kilisigi yungke purikki teni iwaka sibene. 7Kapura tonugu Anotogi ngaiwaktikki iwaka pura watabi yemane kalagalo wara yolu piyeng kelik logo pura korik tonuguwekke watabi nguk namizi sopela walagi piyeng kelik. Kapura purikku walimizi purik kozang yemane tenigi yungke yolubok teni makngezeyaga onobek, Anotoyagabek.

8Keya kang wale mabiyengka kunengyengko ne kawiye waliyiweki keleni kapura kozang pugurago mizagewiyege nerau kawiye keya mizi ono. Kuneng pilik piyeng nangki neyegi lewagela miza purik ne lusuwei kapura piyengki wiyeke yawe nogora wiyi ono. 9Keya neyegi kiyebuk mizi puwili kolokngagono kapura Anotogo ne keke wezani ono. Keya kang nayeng neyegi kiyebuk mizi puwiligu ne ngangang yemane keleni keya kuneng nani kapura ne kemenak ibeng sa wazani ono. 10Keya korik negi pewek wok mabiyeng purik Yisugu miza mabilik ibengkira wilek uli mizi logo Yisugu yolu pura nawiligu korik nogowekke wizilege pakeliweki.

11Ei, nogo kazing yolu pumok kuneng wagelagimekke ne yolu purik ne Yemizibekyegi yawe mizirikki wiyeke kapura pilik piyengki yungke ngereke nogo ngabelakpekke pelege yolu puragi Yisu Kilisigi kozanda waligeleyi. 12Nogo Yisugu yombanu yaliya wazayiragi langai ngago pura kozak kaiya kopong ne ibengki pura wilek uli kapura pilik purikki kangarik ini wik koyimagira weiya purik.

13Anotogi Kapiya Walektikku pelik kai, Ne ngizi kumula kopong ne kozak kaiya, kai. Logo kazing mabilikmekke ne kozak kai purik ne ngizi kumuli kopong. 14Anoto Yemizibek Yisu ibendaga yangalekta wik wazamiyabokko nerau Yisu kiling yangalekta wazaniya logo niza oroweirik inirau ne kiling pigi wirege wiriyagi purik ne iwaka.

15Nogo kuneng wageli piyeng iniyegi sawelagiyeng. Keya ini Kilisiyegi lewa purikku kolokngagonowilirau Kilisiyegi lewagi logo Anotogi wazono yemane puragi wazono meiyagi logo purikku Yemizibekki yeikta yongolok mei. 16Piliktikki wiyeke ne yawe pura teni wiyi ono. Purik korik nogowek yombusi si kang kele kapura wilek kang nogobek wok mabiyeng wik si kang. 17Nogo ngabelakpekke kuneng wageli keya ngangang mizi piyeng yeik songonoyengko logo wok panu yolugi onoyeng. Kapura kuneng tek songono perikke wageli piyeng paka ngalege wazono koyimagi puragi pangka ono.

18Togo nogo ngabelakka pelege keriyi piyengki ne wilek kang tiya mani ono segeya paka ngalege piyengki kele ne wilek kang tiya mani. Purik ngabelakka pelege keriyi piyeng yeik yagongyeng kapura paka ngalege keriyagi langai ono piyeng wizagomagiyeng legi.

Copyright information for `BIG