2 Corinthians 5

1Nerau yawe nogora wiyi ono purik korik nogowek imak kelik logo korik puwekke yungke kung nogobek keya wilek kang nogobek yolu logo tamizeige korik nogowek ibeng logo ne korikwek wizami kangwekkerik Anoto paka ngalege korik negi yolugi nawek paka ngalege kangkere miza wiya purik ne iwaka legi. Logo korik puwek Anoto ngezebokko keremizawek logo wizagomagiwek. 2Ne mabek pewekke yolu perik ne korik ngabelakpekke pewek wiyiweki ne ingkei logo melewangkayengko wakiyi pilik korik paka ngalege puwek wakiyiweki ne keli, purik korik nogowek ibeng sa logo purik kung nogobek keya wilek kang nogobektau korik nawek kilingki. 4Ne korik pewekke wizimowei purik ne ya kuneng miza logo ingkei. Logo purik ne ibengkirikki wiyeke ono kapura negi korik paka ngalege puwek ne wakiyagirikki ne keli logo negi korik ibengki puwek ngereke korik ibengki onowekweki.

5Anotogo tenigi pilik korik nawekka nawekke mizagi purik sawiya logo pugu tenigi kebangkelara yolu piyeng pugu yanagi purikki waligeleyiweki were Kung Walek pugubek teniyegi yana. 6Anoto ne paka ngalege niza orowei kangweki sawiya tegi neyegi wok mabiyeng kunengyeng yolu kapura ne mabilikka yawe mizi. Keya ne korik pewek i negi wezamak keremiza logo yolu purik ne Yemizibek kiling i negi paka ngalege pumakka koweige purik ne iwaka. 7Watabi peyeng ngizi purik ne iwaka logo pakelarikku ono kapura ngizi kumulirikku. 8Ya nogora kozang ibengkirikki ne kazi ono, purik negi i korik pewekke pemak wiya logo paka ngalege Yemizibek kiling wiziyagi purikki ne keli panu.

9Keya watabi mabiyengki ngalege nogo kelirik korik nogowekke pelege ma paka ngalege puriktau Anoto wilik kagowing kelemiyagi purik. 10Ne pi wilik kagowing kelemiyagirikki keli purik ne keya mabuwilirau Kilisigi wirege pugu ngagozak keleyiweki wiriyagi legi. Nak nak ngabelakka wiziyawekke korik puguwekke wazono miza ma kaile miza miza piyengki kanga weiyagi.

11Pulaga ne Yemizibokko ngangang naniragi kulili puragi iwakabek kopong nogo nawili Kilisiyegi sawelibene keleyi. Anotogo neyegi piyeng mabiyeng iwaka logo nogo ngizi kumulirik yenge ya inuguyengke inugu neyegirau pilik iwaka panuweki. 12Ne ngereke yeik nogora yongolok meiweki keleyiweki mizi ono segeya nawiligi wirege ini neyegi langai wazono kisiweki, ne mizi. Keya yombanu wok mabiyeng korikwekke yeke ngalegeyengki kozak kisi kapura yenge ya puwiligiyengki yungke lemengkirau kozak kisi ono puwiliyegi ini kanga yei nangaiweki.

13Inugu keriyarik ne lelewe ngago kai ma? Tamizeige ne pilik mabura purik watabi Anoto keya nogoyeng, tamizeige ne pilik ono mabura nogo pilik kai piyeng mabiyeng inuwayegi saweliwekiyeng.

14Nogo mizi piyeng ne Anoto keya pigi ngizi kumuli puwiligi mizi yagenda, purik ne Kilisigi keli neyegi purago neyegi ngai kopong keya purik Kilisi wamenakko ne keya mamokki ibeng sa purik ne iwaka kopong logo mamok pugu ibeng sa purago pangka sa. 15Pugu mamokki ibeng sa purik mabek wik yolu logo piyaga wik koyimagira weiya puwili ngezewili wilik kagowing mizi purik segeya Kilisi puwiligi wiyeke ibeng sa logo ngereke yangalektabokyegi kele wilik kagowing kelemiyageya koyimiweki.

16Tegi purik teni ngizi kumuli nakyegi melebek yowa logo pelik meiyagi ono, Ni talikpek miza purik nogo iwaka, ni ngizi kumuli onowiligu niyegi kisi mabilik panu. Tonugu kele koka Yisuyegi mabilik melebek yowa kapura perik nogorau pilik mizi ono. 17Keya nak Kilisiyegi sawela puwekkerik pi weik yombanu wikpek. Yombanu werebok weik yeik keya yombanu wikpek ngereke lewagela. 18Logo pilik mizi piyeng Anotogo miziyeng. Pi teni piyegi kiyebukwili mizara koyagi laga weik pi kiling ya wamenarawili keleya mabokko pilik miza. Keya pugu teniyegi nawilirau pi kiling ya wamenara keremiziweki yawe pura yana.

19Ngago tonugura pelik, Anoto Kilisiyegi wizimowei yongkambanu nalangai nalangai pumok mamokyaga pigi kewengkewili izageya wiziya. Anotogo puwiligi kaile piyengki ngane puwili ngangang yaniweki kumulara wiziya ono keya teniyegi pugu ngago puwiliyegi kozak yeiya logo puwili pigi kewengke keremizagira teniyegi yana. 20Teni weik Kilisigi wiyeke ngago kisi. Anotogo kili tonuguyengka Kilisigi wiyeke iniyegi ngago yei nobiyeng mizi. Tonuwa pobilik kisi puwekkerik pilik wizinda, Tonuwa iniyegi kelegele yei, Anoto inuwa piyegi kiyebukwili miza yolu puraga pigi kewengkewili keleyi pani, yei. 21Kilisi kaile nayendau onobek kapura teniyegi saweliweki Anoto pi kaile tonuguyeng wagelibene kelemiya logo tonugu Kilisiyegi sawela purikku Anotogi wirege teni pangka wazaya.

Copyright information for `BIG