aEkosora 16:18

2 Corinthians 8

1Ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili nogo kelirik Anotogo Maseroniya pulogo ngizi kumuliwiliyegi wazono pigi nakkorau weiyagi langai onoyeng kapura pugu yana piyengka keremungke yanarikku miza purikki ini iwakaweki. 2Keya puwiliyegi kuneng wiriya piyengko puwiliyegi yang yemane keleya kapura pilikyeng kilindik puwili wilik kagowing yemanerago kola logo puwili king keremungke ono kele kapura puwiligu kolokngagono yana purik ya puwiligiyeng keya kangka puwiligiyengka yaniweki keli kopong. 3Keya puwili puwiligu yanagirikki pangka yani keya ngoluk yeke langak nayendau yana logo purik wameik. Keya keli ngezewiligirikku 4neyegi puwili yani pani keleyiweki kisi logo Yudaya pulogo Yisugiwiliyegi puwiligurau narikka saweliweki kozang kisi. 5Nogo puwiligu mizagi mena sawiyayengka ngoluk puwiligu mawinda yeke langak nayendau miza. Puwili wererik ngezewiligu ngezewili Yemizibekyegi yawe mizibene yana. Pulaga Anotogo kelalik ngezewiligu ngezewili neyegi nana. 6Tegi puwiligu king wiyi purikki wiyeke nogo Taitusyegi nguk meiya purik yawe pulogo kingyeng menalege wawiyi keya miza pura ulogo pugu solo miza legi pura kozang kunibene logo mizi kanda yawe pulogo keli inugurago mizi pura yeik puwekkegine. 7Ini yongkambanu puwili watabi kolokngagonoge inugu nawili yela logo piyeng ngizi kumulira keya ngago iwakara kilingyeng kisiyeng keya nawiliyegi sawelagirikke wilek kang tiya manara keya keli inigi neyegi pura. Mena weik mena king inugu yani piyendau yenge ya inuguyengka kelira kiling meli purikku lewege mizibene mizagirikki kai.

8Nogo kai purik inuwa pilik pura miziweki kai ono. Kapura inuwayegi nawiligu wilik kagowinda kiling yanirikki kozak yeirikku inuwago king meli piyeng keli inuwagira wameik wizimowei meli ma talik mizarikki ne yang keleyi, 9purik Yemizi tonugubek Yisu Kilisi kelira keya wazonorago kola purik ini iwaka legi. Pi watabiyengko kola kele kapura tenigi wiyeke ngezebek watabiyengki yeikpek kelemiya purikku teni kazing kumbekki lewengke watabiyengko kolawili keleya.

10Logo nogo ngago kaiweki mizi pera inuwagi wazono koyagiragi kai yagenda. Kirisimasi ulogo peragirik ini solo panu kingyeng meliweki miza logo mabilik solo melawili. 11Mena weik inugu miza pura mabilik mizi kuni logo inugu yani pura inugu solo yaniweki kela mabilik mizi kanda yeik sawiyiweki. Keya inugu yanagirikki pangka yanizo. 12Purik tamizeige yanibok yanagi kelirau mabura watabi pigi piyengka pugu yanagi langai purikki pangka Anotogo ei mizagi. Purik Anoto watabi nakyegirau ono piyengki pakela logo pi pangka meli ma pi pangka meli ono kai ono, Anoto watabi nakyegi piyengki pakela logo pi pangka meli ma pi pangka meli ono kai.

13Nogo kai purik nawili king watabi weiya ni kang keya mizagiyeng kiling keya ini keremungke yana logo yeikkirikki kai ono. Kapura ini perik weik ngelek wara legi watabiyengki yeik pilik puwiliyegi saweli purik pangkarikku. Pulaga ini ngereke yeik pilik puwekke puwili ngelek wara purik ini yanagi. Logo kazing pilik mizimekke yali mabiyau pangka pangkaweki. 15Anotogi Kapiya Walektikku pobilik kai pelik,

Yombanu ngeragi kolokngagono menalege wawiyabok kolokngagono panu wawiya ono, purik kolokngagono yana mela keya yombanu songono menalege wawiyagi langaibok songono panu wawiya logo yagasi miza ono purik nawiligu piyegi mana. a 

16Keya Anoto Taitusgi yaraga nogo iniyegi keli mabilikta mowiyabokyegi ne wazono mei. 17Pi nogo iniyegi keriyi lewaweki meiya puragi ei mizi. Kapura nogo kumularik ngezebokkorau iniyegi keriyi lewaweki keli purik pi inuwayegi keriyagimokko ibeng. 18Ne yombu yongkambanu kolokngagonomokko iwaka nak Taitus kiling wezameli puloge. Piyegirik yongkambanu kolokngagonomokko kisira pi ngizi kumuliwiligu wawere ula piyengke Yisugu yombanu yaliya wazayi puragi langai wazono panu kaibek. 19Keya purik kiling ngizi kumuliwiligu pi teni kiling panga Yirusalem opayeng orowei kangweki sawiya. Purikku Yemizibekki yeikta yongolok mei keya tonuwago nakko nakyegi saweliweki mizimokki walimizagi. 20Keya namele keya nakko king peyengki tonuwago ngairikki kaiya nelegi ne pi Taitus kiling wezameli. 21Nogo kelirik pangka mizi pura mizagi maburik kele logo Yemizibekki wirege keke ono kapura yombanuwiligi wiregerau. 22Keya piyau kiling yombanu Yisuyegi ngizi kumulibek logo kang kolokngagonoge nogo yang kelemiya logo nguk namizi nawiliyegi sawelagirikki mizibek logo ne kiling yawe mizibektau wezameli puloge. Keya ini pangkayeng keke mizagi kisi purikki pi kerewiya logo pi iniyegi sawelagirikki weik wilekpek tiya yolu.

23Keya Taitusyegirik pi te menalege wei miziyau keya ne kiling iniyegi saweliweki yawe mizibek. Keya teni kiling yawe mizi pi kiling kang puwiliyegirik puwili Kilisigi yeikta yongolok mei miziwili logo ngizi kumuli nawiligi yeikta weiya logo kangwili. 24Tegi yombanu puwiliyegi keli inuguragi ngizirik keya nogo iniyegi langai wazono kai purikki solorik waligeleye logo ngizi kumuli wizageya koyi kang puwili nogo iniyegi langai wazono kai piyeng pangka kai miziweki.

Copyright information for `BIG