aIngi Sam 112:9

2 Corinthians 9

1Iniyegirau nogo panga Yudaya pulogo Yisugi watabiyeng yeikwiliyegi king wezamelageya piyengki langai kapiya mizagi ono, purik ini ulogo ngago puragi kerewiya. 2Ini were kerewiyawekke ini saweliweki miza logo ne Maseroniyawiliyegi purikki langai ulogo kozak yeiyageya wiziya. Ini Kirik ngabelakpekkewili kirisimasi ulogo puraga king inuguyeng yaniweki kangkere mizarikki kozak yeiya. Logo keli inugurago mizagewiyege nawilirau weik mabek saweliweki keleya. 3Legi ne yombanu pewili wezayeli purik nogo puwiliyegi kozak yeiya mabilik ini yaniweki kangkere mizara koyiweki. Nogo waze ngaiguraga ini yaniweki kangkere mizara koyagi yeiya kapura yeikki purikki ne kiyebuk. Kapura nogo yeiya mabilik kangkere miza koyizo. 4Purik tamizeige Maseroniyaga nawili ne kiling kayima logo ini ngoluk kangkere miza onorikki pakela purik ne keya inirau kendek wagelagi, purik ne waze inugu mizagirikki wilekpek tiya mana legi. 5Tegi nogo kumularik ne kiling ngizi kumuli pewili iniyegi pulogo were lewaweki nguk yei purik pangka logo inugu king keya pulangai yaniweki sawiya piyeng were menalege wiyi keya mizi nangaiweki. Pulaga ne lewagela purik weik kangkere miza wiya wizigeyaweki. Logo inugu yani piyeng yawe inugurarikki wiyeke ono kapura inugu kelirikki wiyeke purikki walimiziweki.

6Yaka yani pura yombanu ngeragi songono ngeriyabok songono yokoragibek kapura yombanu yemane ngeriyabok yemane yokoragibek logo purikki keremareke mizi nagani. 7Tegi nak nak pugu sawiya purikke yani logo kingyeng warara wiziyagirikki wiyeke ma nawiligu pi yanagibek mizagirikki wiyeke ono, purik Anoto wilik kagowinda kiling yani puwiliyegi kelibek legi. 8Keya Anotogi wazono puraga mizagewiyege nugu wara piyengka ngoluk yeke langak nayendau nanagi, logo wok mabiyeng purik ini makngezegiweki pangka wiyagi keya ngoluk yeke langak nayeng yeik pilikwili wilik kagowinda kiling yanagiyendau yanagi. 9Anotogi Kapiya Walektikku pobilik kai pelik,

Wazonobok watabi pugu yani piyengki kangayeng weiyagirikki kumuli nangai wizimowei watabi pugu yeik yani piyeng watabiyengki yeikwiliyegi yana meli. Logo watabi wazono pugu mizi piyeng keremareke mizagi ono, kai. a 
10Keya Anotogo watabi ngeriyibekyegi watabi ngeriyagiyeng mana logo ngeragi nagiyeng lewibene kelemi mabilik pugu nirau ya wilik kagowinda kiling kolokngagono yanagi nara nanagi logo nugu wazono mizi puragi ngizirik yemane panu wiriyibene. 11Ini wok mabiyengke nawiliyegi kolokngagono yaniweki Anotogo ini kolokngagono yanagi, logo watabi inugu yani wizigeya tonuwago orowei kang piyengki nawili Anotoyegi wazono meiweki.

12Yawe inugu pilik yani purago keke Yisugi puwiliyegi watabi yeik pilik piyeng meli yagenda ono kapura mabuwekke kolokngagonowili piyeng wei puwiligu Anotoyegi wazono yemane panu meiyagirikki kazing namek tiya yowiyi yagenda. 13Keya yongkambanu inugu saweli puwili ngezewili keya nawiliyegirau inugu kolokngagono yani piyengki keke wilik mizi nangai ono kapura Anotogo yeikta puwili yongolok meiyagi purik purikku walimizi purik inugu miziyeng inugu waligeleyi piyeng kelik wazono legi. 14Keya iniyegi yemane kumula koyimowei inigi wiyeke waberek mizi nangai, purik Anotogo wazono yemanera iniyegi yana purikki wiyeke.

15Mena pugu pigi Marekpek teniyegi yeik yana logo watabi yeik ngagoyengkorau kozak kisagi langai onobokki wiyeke Anotoyegi wazono meiweki.

Copyright information for `BIG