2 John 1

1Ne Yisuyegi ngizi kumuliwiligi ngaibokko kapiya perik pulogo yongok keya yombu Yisu Kilisigi kongkirigesen Anotogo iza purikke nogo keli panu puwiliyegi lende miza yani. Ne Anotogi ngago wameiktagi iwaka kopong nogo iniyegi keli. Ne makngezego keke iniyegi keli yagenda ono kapura wameik panu puragi iwaka puwili mabuwiligu iniyegi keli,
Copyright information for `BIG