a1 Samuwele 13:14
bIngi Sam 2:7
cIsaya 55:3
dIngi Sam 16:10
eAbakak 1:5
fIsaya 49:6

Acts 13

1Togo yenge Antiyok yerengke yongkambanu Yisuyegi ngizi panu kumuli Yisugi yeiktage menalege wawere uli miziwiliyaga nawili ngagora Anotoyaga weiya logo yaniwili keya nawilirau Anotogi ngagoraga waligeleyiwili. Nak Panabas keya nak Simiyong pi Buka meibek, keya nak Lusiya yereng Sairini meiragabek, keya nak Maneyeng pi ngai Elodo kiling yolubek, keya nak Saulu.

2Wok nakke yenge Antiyok Yisuyegi ngizi kumuliwili Yemizibekyegi ya kumuli keya waberek mizagirikki wilek kang tiya maniweki ngeragi ni onora mizageya keya Anotogi Kung Walekpokko puwiliyegi pelik yeiya, Nogo Panabas keya Saulu negi yawe nara mizibene sawiya legi ini piyau kuni pani keleyizo, yeiya. 3Tegi puwili waberek miza logo weik yeikwekke mele puwiligiyeng piyaugi ngalege walamiya logo piyauyegi waberek miza logo piyau wezayela.

4Togo Panabas keya Saulu Anotogi Kung Walekpokko wezayelayau pongo Selusiya kambela. Logo pongo Selusiyaga piyau sikmak weiya logo pulaga panga wizambekke libuge ilibu Saipira meileigi kambela. 5Piyau Saipira puleigi yereng yemane Salami meirage kandawekke pulogo piyau Yudawiligi i walek songonoyengke kiliya logo yongkambanuwiliyegi Anotogi ngagora kozak yeiya. Piyau Yowan Mak yaweragi saweliweki miza orowei kambela.

6Pilik kambela puwili ngabelak libu ilibulei neing kang kayimeige yereng Paposo meiragi lewagela. Keya pulogo puwiligu yombanu watagak ngeli nak yeikta Pa-Yisu meibekyegi pakela. Pi Yudawiliyaga nak keya pi ngezebokko ngezebekyegi ikuyogoriktaga pelik kaibek, Anotogo ne ngagora nana logo kozak kaiweki wezanelabek, kaibek. 7Pi ilibu puleigi ngaibek yeikta Sesiya Paurusu meibekki kewengkebek. Sesiya Paurusu pi kangkabek iwaka panubek keya pi Anotogi ngagoragi kerewiyagi keli kopong pugu Panabas keya Sauluyegi, Koli, yeiya. 8Kapura Pa-Yisu yombu watagak ngelibek, ngago yeik Kiriktagarik yeik pugura Elima meibek ngago Panabas keya Saulugu kozak kisiragi kiyebuk keya pi ngaibokko Yisuyegi ngizi panu kumulagi purikki kiyebuk kopong pugu Panabas keya Saulu waliyiweki keleya.

9Togo Saulu yeik nara Paulu meibek logo Anotogi Kung Walekpokko kolabokko watagak ngelibekyegi ngai yuke panu kelemiya 10logo pelik meiya, Ni Sadang kaile panubekki marekpek kani. Ni watabi pangkayeng mabiyengki kumbak mizibek legi piyengki ngai mizibek. Ni watabi ikuyogorik miziyengko kola keya ngaigu kai piyengko kolabek legi ni Anotogi kazing wameik ngiziyengki kazing ngizi onoyeng mizibene kowitiweki mizi wilibekpek. 11Ni pilik mizibek kopong Anotogi melezikku weik ni nelagi kani. Ni wire kusa wazaniyagi logo tek narik wokpekki wilangkarik nugurau pakeli nangai wizageya wiriyagi, meiya.

Mabuwekke Elimagi wireyau kozainung kusabanurikku waliyi samiya logo pi miza orowei miziweki weik mele puguzikka orowei kunagi namele keya nakyegi weli kang keya mizi.
12Pilik miza logo ngaibek pilik miza piyengki pakelawekke pi Yemizibekyegi ngizi panu kumula logo pi ngago Yemizibekyegi langairagi leleng yemane panu kira.

13Pulaga Paulu keya pigi kewengkewili yereng Paposo puraga sik namak weiya logo panga wizambekke ngalengale kanda ngabelak Pambiliya meibekke lewagela logo pulaga yereng Pega meirage ngabelak libu kambela. Keya pulogo Yowan Mak Paulu keya Panabas wezaya logo pi pongo Yirusalem yerengke kangmobela.

14Pulaga piyau Pega yerenda wiya logo ngabelak Pisitiya meibekke yereng Antiyok meirage lewagela. Wok Yudawiligu yawe mizi onobek wok Sabatpek meibekke piyau Yudawiligi i walek songonomakke yeke ige la logo mogosa. 15Nakko Anotogi ngagoraga Mosegi loyengka mei keya kapiya Poropek kokawiligu lende miza piyengkarau sangkela logo i walek songonomakki yemanewiligu nak piyauyegi wezayela logo pelik yeiya, Mandikyau, yali ngago teni mamok kozang keleyagi nara purik mabura teniyegi kozak yeiyagi purikki teni keli, yeiya.

16Pilik kai legi Paulu luweza logo mele puguzik puwiliyegi langai yongolok meiya logo pelik yeiya, Ini pelege Yudaga Yuda ono Anotoyegi kazi mizi puwili mabuwili neyegi kerewiyizo. 17Koka walaka Anoto teni Isileiliwiligibokko teni Yudawiligi mangowili iza logo puwili ngabelak Isip, ngabelak nazuwagawiligibekke koyawekke Anoto puwili kiling wiziya keya kozanda yana logo pugu puwili kolokngagono sibene keleya.

Pulaga Anotogo kozang pugurago puwili Isip ngabelakpekka iza orowei wiriya.
18Keya kirisimasi yombu neyau tikindayengke pugu puwili yenge kurung yeikwekke wazaya logo kazing puwiligu miziyengki Anoto kunendik wagela.

19Pulaga puwili ngabelak Kanang meibekke lewagela logo pulogo yombanu ngabelak melenazik keya nazikka neyauyengkiwili kiling puwili ngai kela logo Anotogo kaile keleyayela logo yongkambanu puguwili tenigi yelibungang kokawiliyegi ngabelak piyeng puwiligiyeng mizibene yana. Kirisimasi 450 piyengke puwili pilik koya.

Pulaga Anotogo puwiliyegi yombanu ngagoyeng pangka pangka mizagiwili wazaya logo wiziya Poropek Samuwele meibekki tendagawekke weik yeik.

21Pulaga yongkambanuwiligu Anotoyegi puwiliyegi King Ngai nak ngaiweki keremizibene nguk meiyawekke Anotogo ngai Saulu puwiliyegi ngai wizeibene wazamiya. Saulu, Kaisgi marekpek pi Peniyamigi yeligagangmekkabek. Pi kirisimasi yombu neyau tikindayengke ngai wiziya.

22Pulaga Anotogo Saulugu teng ngaira ngela mela logo pugu Tawiti puwiliyegi King Ngaibek mizibene wazamiya. Anotogo Tawitiyegi langai pelik kaiya,

Tawiti Yesigi marekpokko kazing miziyeng pangkarikki nogo pakela logo pi yombu nogo keli panu langaibek. Keya pi watabi nogo pugu miziweki keliyeng mabiyeng mizagibek, kaiya. a 
23Tawitigi marekngangwiliyaga nak Yisu, pi Anotogo teni yongkambanu Isileiliwili yaliya wazayiweki wazamiyabok pigi ngago sawiyarago kozak kaiya pilik.

24Yisu yawe puguyeng mizagine, were Yowan kaimelibokko Isileili yongkambanuwiliyegi ngago puwili kaile puwiligiyengki kuneng mizi keya kaile puwiligiyengka kowiti miza logo wilek kang puwiligiyeng Anotoyegi sawela logo kaimeliweki pura kozak yeiya. 25Yowangu pilik miza logo yawe pugu mizira yeikweki merekewekke pugu yongkambanuwiliyegi pelik yeiya, Ini ne tak mizi? Ne inugu yuke yolubok ono kani kapura kerewiyi, pi neyegi kalika lewagi keya ne pokyaga kulengke logo nogo kumularik yeik nogora yeik puguraga kulengke panu keya yeik pugura nogoraga ngalege panu.

26Yowan kaimelibokko puwiliyegi pilik yeiya logo ne ini yongkambanu nogowili ini Abalamgi yango keya marekngangwili, keya ini Yuda ono Anotoyegi kazi miziwiliyegi ne pelik yei, Tenigi wiyeke Anotogo Yisugu teni yaliya wazayagi puragi ngago pura wezamela. 27Kapura yongkambanu Yirusalem yoluwili keya puwiligi yemanewiligu Yisu puwili yaliya wazayiwekibekyegi pi pilik mizagibek miza ono. Keya puwili wok Sabat mabiyengke ngago Poropekwiligu lende mizayeng sangkeli kapura piyengki solorik iwaka ono, kapura puwiligu Yisuyegi kaile kelemiya purago ngago Poropekwiligu lende miza piyeng weik wameik ngizi miza. 28Keya puwili pugu kaile miza nayendau yolok ono kele kapura puwiligu Pailetyegi pi waze yeik ulak ulibene nguk meiya.

29Togo puwiligu watabi Poropekwiligu ulogo piyegi langai lende miza piyeng mabiyeng kelemiya logo piyegi kiriweiwiligu pigi yasurik yengeleileiga orowei yerageya logo mosindaga king ururumekke wizamiya. 30Kapura Anotogo pi ibendaga yangalekta wazamiya. 31Keya wok kolokngagonoyengke pugu yombanu pi kiling yereng Kalili meiraga paka Yirusalem meirage yongomo mizageya koya puwiliyegi tabunda wiriya. Puwili pigi wiregawerera pakelawili logo puwili weik Isileili yongkambanu nawiliyegi ngago piyegi langaira kozak kisiwili.

32Togo te Panabas pelege iniyegi ngago wazono pera orowei kayima. Pera Anotogo tenigi yelibungang kokawiliyegi pugu ngago mizagi sawiyara logo 33weik pugu mabek teni puwiligi yango keya marekngangwiliyegi ngizi wameik miza pera. Pura pugu Yisu ngabelakpekke pelege teni yaliya wazayiweki wezamela pura. Pilik miza pura Kapiya Walek Ingi Sam neyaurikke pobilik kaiya puragi kiriwei,

Ni negi Marekpek. Yokopekke ne nigi Mangobek purikki kimeike keremiza, kai. b 
34Keya Anotogo pi ibendaga yangalekta wazamiya logo pi ngereke mawinda ibengkirau onorikki Anotogo Kapiya Walek Isayago lende mizarikke yungke pelik kai,

Ngago walek wazono nogo Tawitiyegi sawiya pura nogo iniyegi ngizi lewagela walibene mizagi kani, kai. c 
35Keya mabilik Tawitigu Anotoyegi Kapiya Walek Ingi Samyeng meirikki yungke pelik meiya,

Nugu yombu kaile nayendau onobokki yasurik ngabelakpekke sok si pani kelemiyagi ono, kai. d 
36Tawitigu ngezebekyegi kozak kai yagenda ono, purik pugu Anotogi keliyeng mizageya wiziya logo pi ibeng. Logo puwiligu yasu pugurik pigi yelibuwiliyegi saweliwei waliya wazamiya logo ngabelakpekke sok sa. 37Kapura yombu Anotogo ibendaga yangalekta wazamiyabokki yasurik sok sa ono.

38Pilik tegi O nogowili kerewiyi. Nogo kelirik ngago wazono puragi Yisugi ibendago mizagewiyege Anotogo kaile inuguyeng tumula melagi puragi langai ini iwakaweki keli legi ne iniyegi kozak yei yagenda. Keya peragirau iwakaweki, tamizeige namele keya nak Mosegi loyengki ngizi kumula logo kiriwei mizi purik Anotogo ngoluk kaile puguyengki kumulagi purik Mosegi loyengko kaileyeng pangka tumulagi langai ono. 39Kapura Yisugu mizagewiyege piyegi ngizi kumuli mologabok kaile pugu miza piyengka wila wazamiya logo Anotogi wirege pirau watabi kaile nayeng ono, pi weik pangka melegabek kelemiya.

40Togo yombanu ngagoyeng Anotoyaga weiya logo kozak kisawiligu kisa pura iniyegi lewagela nelegi waberek panu, ngai koyizo. 41Puwiligu Anotogi Kapiya Walektikke yungke pelik kisa,

Ini Anotogo kaiyengki songomeiwili, kerewiyi. Ini ngoluk wik koyigeya Anotogo yawe nara mizagi keya nakko iniyegi purikki kozak yei kele kapura ini purikki ngizi panu kumulagi ono, inugu purikki yeik kumula melageya koyimowei ni kemenak ibengki, kisa. e 
Ngago nogora weik, yeiya.

42Pulaga Paulu keya Panabas Yudawiligi i walek songono pumakka welagelaweki tamizeige yongkambanuwiligu piyauyegi pelik yeiya, Wok Sabat kalikebekke peyengki mazenda teniyegi kozak yeiweki kayimizo, yeiya. 43Yongkambanu wawere ulawili welagela miza logo Yuda kolokngagonowili keya Yuda ono kolokngagono weik Yudawiliyegi sawelawilirau Paulu keya Panabasyegi pongo kazingmekke kalika kiriwageliwei kuna. Pilik kunimowei piyaugu puwiliyegi pelik kozang yeiya, Ini Yisuyegi kebangkelizo logo pugu wazono tonugu weiyagi langai ono pugu yani puragi inugu wilek kangyeng ngalege wiyizo, yeiya.

44Wok Sabat kalikebekke yongkambanu yereng puraga yolu puwiliyaga wale unatuba narik Yemizibekki ngagoragi kerewiyiweki kayima. 45Keya Yudawiligi yemanewiligu yongkambanu kolokngagonowili wawere ularikki pakelawekke puwili piyaugu miziyengki yagolok kopong sisikmokko kola logo puwiligu Paulugi ngagora momanenda wiyi keya piyegi ngago kaile kisa. 46Kapura Paulu keya Panabas mak liyandek namizi kozang sara koyimowei pelik meiya to mela, Togo ini Yudawiliyegi Anotogi ngagora were kozak yei purik pangka kapura inugu puragi kezanga mani purikku ini makngeze wik wizagomagira weiyagi langai onowili mizi legi, togo weik ini wezaya logo Yuda onowiliyegi kozak yei kangweki mizi. 47Purik koka Anotogo teyegi Kapiya Walek pugurikke yungke ngago miziweki kaiya nara pelik kaiya,

Nogo ini Yuda onowili wilangkarik miziweki keleya, logo yongkambanu ngabelakyeng mabiyengke kazing Yisugu puwili ibendaga yaliya wazayagimek waligeleyiweki kani. f 
48Piyaugu pilik yeiya logo yongkambanu Yuda onowili piyaugu kisa puragi kerewiyawekke puwili wilik kagowing miza logo Yemizibekki ngagoragi wilik kagowing kisi. Keya yongkambanu Anotogo wik wizagomagira weiweki sawiya puwili Yisuyegi weik ngizi panu kumuli.

49Togo Yemizibekki ngagora weik kang wale pulumengke ululu miza meli. 50Kapura Yudawiligi ngaiwiligu Antiyok lemengki yongok yemane i walekmakki kang miziwili keya yombu yemanewilirau puwiligi kumuliyeng lebuk ngai keleya logo puwiligu Paulu keya Panabas piyauyegi ngangang keleya logo yerendaga kang wezayela. 51Tegi piyaugu yongkambanu Antiyok yerengke yoluwiliyegi pelik yeiya, Te iniyaga mele togoyau kaigesi purik Anotogo iniyegi wilik ono kopong, yeiya logo piyau panga yereng Aikoniyam meirage kambela. 52Yombanu Antiyok yerengke Yisuyegi ngizi panu kumuliwili wilikwilikmokko kola keya Anotogi Kung Walekpokko kolawili.

Copyright information for `BIG