Acts 22

Togo pugu puwiliyegi pelik yeiya, Negi mangowili, keya yongkambanu nogowili, kerewiya koyizo. Nogo inigi wirege ngago ne makngezeyegi langai inugu kisageya puragi kangara kozak kaiweki mizi legi ini kerewiya koyizo, yeiya.

Puwili pugu puwiliyegi ngago yeik puwili ngezewiligirage yeirikki kerewiyawekke puwili ngagoluk panu koya logo Paulugu mawinda pelik yeiya, Ne Yudabek, ngabelak Silisiya meibekke, yereng Tasasi meiraga wazaniyabek, kapura pelege Yirusalem yerengke ne yemane sa. Kiriwaga Kameliye meibokko ne waberek waligeleniya logo kangka nogobek Mosegi lo tenigi yelibungang kokawiligu kiriweigiyeng yombiyangai panu weiya wizigeya ne Anotoyegi kozang panu kiriwei miza ini mabuwiligu mabek piyegi kiriwei mizi mabilik. Ne yongkambanu kazing Yisugimekki kiriwei puwili ngangang keleya logo yelabek. Ne yombuwili keya yongokwilirau kebangkela logo i wigirimakka wazayabek. Yombu Anotoyegi kolak miziwiligi ngai yemane panubek keya yombu ngagozakyengki kerewiyiwili watabi nogo kai piyengki iwaka logo ngizi kisagi. Puwiligu pongo yereng Tamasiko meirage Yudawiligi i walek songonoyengki ngaiwiliyegi kapiya miza yanayeng ne weiya logo ne pulogo kambela logo yongkambanu kazing Yisugimekki kiriweiwili kebangkeliweki logo paka pelege iza orowei yorik puwiliyegi ngangang yaniweki.

Ne kapiya piyeng weiya logo weik pongo Tamasiko yerengke pulogo mereke kanda yokmek yoklongkowekke ngaiwak yemane panu narik paka ngilumbekka negi ngalege nguk namizi ngela mana logo ngaiwaktikku ne yawereng keleniya. Pulaga ne ngabelakpekke kawiye wala logo kili narago neyegi pelik kairikki ne kerewiya, Saulu, Saulu, nugu ne ngangang kelenira nangki, kai. Tegi nogo pelik nguk meiya, Yemizibek, ni tak, mena meiya logo pugu neyegi pelik neiya yo mela, Ne Yisu Nasarete yerengkabek nugu ngangang kelenibok, mena neiya. Togo yombu ne kiling puwiligu ngaiwaktikki pakela kapura kilirago neyegi kairikki puwiligu kimeike kerewiya ono.

10 Pulaga nogo piyegi pelik nguk meiya, Yemizibek, nugu neyegi mizagirikki kozak nei, mena meiya logo Yemizibokko neyegi pelik neiya, Yangalek meiya logo yeke Tamasiko yerengke kiliya kune. Kanda pulogo nakko watabi Anotogo nugu mizagi sawiyayeng kozak neiyagi, mena neiya.

11 Ngaiwak purikku mizagewiyege ne wireyau kusa wizigeya yombu ne kilingwiligu mele nogozikka kebangkela logo yeke Tamasiko yerengke niza orowei kuna. 12 Kanda yekelege yombu yeikta Ananiya meibek wizilege. Pi Anotoyegi kiriwei panu yolubek. Pi Mosegi lo mabiyengki waberek kiriwei mizibek. Keya Yuda pulogo yoluwiligu kumulirik pi wazonobek. 13 Pi neyegi pakeli wiriya. Kanda mereke luweza wizimowei neyegi pelik neiya, Saulu, nogobek, wireyau ngereke ngaiwile, mena neiya. Mabuwekke panu wire nogoyau ngaiwila logo nogo piyegi pakela.

14 Pulaga Ananiyago neyegi pelik neiya, Tenigi mangowiligi Anotobokko yaka ni niza logo pugu ni keli puguragi iwaka keya pigi pangkabekyegi pakeli keya kili ngezebekkirago kairikki kerewiyiweki keleniya. 15 Pilik legi ni piyegi sawelagibek miziweki logo yongkambanu mabuwiliyegi nugu yaka pakela piyeng keya kerewiya piyeng kozak yeiweki. 16 Mena nayengkirau yuke yolu nagani, luweza logo kaimelimo. Keya nugu Yisugi yeiktage niyegi sawelibene ngago mei purik pugu kaile nuguyeng tumulagi. Pilik miza logo ne paka Yirusalem yerengke kang yongobela.

17 Kanda pakalege ne Anotogi i walek yemanemakke kuna. Ne yeke ige la logo Anotoyegi waberek mizageya tawizeige pugu ne watabi nayeng waligeleniya. Ne ngai yuke panu tawizeige wire nogoyaugu wangakyeng kelik naraga 18 Yemizibek pakela logo pugu neyegi pelik neiya, Ngezangai. Pelemeng nguk namizi wiye, purik yongkambanu pelegewili ngago nugu neyegi langaira kozak kai purikki ei mizagi ono legi wiye, neiya. 19 Nogo piyegi pelik meiya to mela, Kapura Yemizibek, ne Yudawiligi i walek songonoyengke pumakka pumakki kambela logo yongkambanu niyegi ngizi panu kumuliwili kebangkela logo yela logo wigirimakke wazaya logo purikki puwili iwaka panu. 20 Keya ulogo puwiligu Setepang niyegi kozak kaibek ula logo ibeng puwekke ne makngezerau pulogo, Ule, Ule, meiyabek keya ulawiligi kagorik ngalege waliyi piyengki ngai wiziyabek. Pilik kopong puwili nogo ngago kai puragi kerewiyagi, mena meiya. 21 Kapura Yemizibokko neyegi pelik neiya, Kune, purik nogo ni Yuda onowiliyegi koweige wezanelagi, mena neiya, yeiya.

22 Yongkambanuwili Paulugu kairikki ngagoluk kerewiya koya weik pi lang purik kai ngizige puwili ngalizi pelik kek kisa, Uli. Ibeng wazami. Pilikpek yolugi langai onobek, kisa. 23 Puwili pilik kek kisa melageya koyimowei kagorik puwiligi yeke ngalege waliyiyeng ngalege wezameli keya kozobek paka ngalege yokora meli. 24 Tegi Rom Amiwiligi ngai yemanebokko ami puguwiliyegi ngago miziweki nara pelik yeiya, Paulu i tonugumakke miza orowei li logo pi wizale ula logo kaile puguyeng kozak kaiweki kelemi logo Yudawiligu piyegi pilik kek kisa meli purikki, teni iwakaweki, yeiya. 25 Puwiligu Paulu wizale ulagine were tariyiwekke Paulugu ngai koru nak pulogo wizilegebekyegi pelik nguk meiya, Ma Rom Kapmanwiligi lorago kairik inuwago yombu Rom nakyegi pilik kelemi purik pangka kai? A'a'. Inuwa iwaka were ngagozak miza logo pilikpok kaile narik miza puwekke purik mabura ngangang managi purik lorago kaiyalik, meiya. 26 Ngai korubokko puragi kerewiyawekke pi ngai yemane pugubekyegi kuna logo pelik meiya, Yombu tonuwago uliweki mizibok Rombek kani tegi ni talik mizi mangai, meiya.

27 Pilik kai legi Rom Amiwiligi ngai yemanebek Pauluyegi kanda pelik nguk meiya, Ni yombu Rombek mabura neyegi kozak kai. Tegi Paulugu pelik meiya to mela, Ei, ne yombu Rombek, meiya.

28 Pulaga ngai yemanebokko pelik meiya, Ne kokarik Rombek ono kapura ne king yemane wezamela logo ne weik Rom nak wizinda, meiya. Keya Paulugu piyegi pelik meiya to mela, Kapura negi panu keya mangoyau mabiyau Romyau keya ne pulogo wazaniyabek wizigeya ne Rombek kani, meiya.

29 Mabuwekke yombu Paulu wizale ulagi nobiyeng koyawili ngik kelemiya. Keya Rom Amiwiligi ngai yemanebokko Paulu yombu Rombek yaka sengyengko tariya purikki keriyawekke pirau kazi panu miza.

30 Togo wokpokko kusage Paulu pulogo yeik iwek kola logo wangane pura ngai yemanebokko Paulugi sengyeng wila wazamiweki kai. Taliktikki wiyeke Yudawiligu Paulu ngagozak kelemiweki mizi miza purikki ngai yemanebek iwakaweki keli legi pugu Yudawiligi yombu Anotoyegi kolak kelibene waliyiwili keya amiwiligi ngaiwili keya puwiligi ngagozakyengki kerewiyiwili wawere uliweki ngago yeiya. Keya puwili mabuwili wawere ula logo Rom Amiwiligi ngai yemanebokko Paulu miza logo puwiligi wirege luwe wazamiya.

Copyright information for `BIG