aUtoronomi 18:15,18,19

Acts 3

1Wok nakke Pita keya Yowan yokmek panga luwege Yudawiligi teng waberek miziragawekke panga Anotogi i walek yemanemakke waberek miziweki kambela. 2Puwili i walekmakki kang Yombiyangai Panurik meirikke kanda pulogo pura yombanu nak panugu wazamiyawekke ingeyau kaile wizigeya yeik yolubek mogosa wizilege. Togo wok mabiyeng nawiligu pi lalektikke wagelawei kanda kang purikke mogosa wezami mizi logo pugu yongkambanu i walekmakke waberek miziweki lewawiliyegi kingyengki nguk yeibene.

3Pita keya Yowan yeke ige liweki mizi ngizige pugu piyauyegi pakela logo pugu piyauyegi kingyengki nguk yeiya. 4Piyaugu piyegi ngai yuke panu koyimowei Pitago pelik meiya, Teyegi pakele, meiya. 5Tegi pi king nayeng weiyagi nobiyeng piyauyegi pakela. 6Kapura Pitago piyegi pelik meiya, Ne king nayendau ono kapura Anotogi kozang ne kiling puraga nogo ni nanagi. Yisu Kilisibek pongo Nasaretegabekki yeiktage nogo ni luwe luwe kuniweki nei mena kune, meiya.

7Togo Pitago yombubekki mele ngaigezikka kebangkela logo yangalekta wazamiya logo mabuwekke yombanubekki ingeyau keya ingegereyau weik kozang. 8Piliktikku pi perakta waliyi keya inge puguyaugu luweza logo weik yongo keya to mizi.

Pulaga pi Pita keya Yowan kiling Anotogi i walek yemanemakke yeke ige kang kunimowei perakta waligeya Anotogi yeikta yongolok mei.
9Yongkambanuwili mabuwili pugu kang kunimowei Anotogi yeikta yongolok meirikke pakela. 10Logo pi yenge i walek yemanemakki kang Yombiyangai Panurik meirikke kingyengke nguk kaiyageyabok mamizawekke puwili mabuwiligu piyegi miza puragi lelengkira logo kumula mela.

11Anotogi i walek yemanemakki kandikke mereke pulogo paranda Solomongi Parandara meira wiziya logo Pita keya Yowan pulogo luweza koyilege. Yombanu inge kaileyau yombiyangai wazamiyabek wilikwilik yemane miza kopong pugu Pita keya Yowan kebangkela wizigeya yongkambanu mabuwili puwiliyegi parandarage nginda kang. Puwiligu piyegi pakela logo leleng yemane kira.

12Pita puwiligu lelengkiririkki pakelawekke pugu puwiliyegi pelik yeiya, Ini yongkambanu Isileiliwili, nangki wiyeke ini peragi lelengkiri? Keya nangki wiyeke ini teyegi ngai yuke panu mizi? Inugu kumularik kozang togorago ma te makngezeyaugi kazing pangkamokko mizagewiyege togo yombanu pobok yombiyangai wazamiya logo pi luwe luwe wei yongomo mizi, ma talik? A'a', pilik kumuli nagani. 13Purik Anoto tenigi yelibu kokawili Abalam keya Isak keya Yakopgibokko keke mizi perago Yisu piyegi yawe mizibekki yeikta yongolok meiya. Yisu pi inugu kebangkela logo ngabelakpekki ngai pi ulagiwiliyegi miza yana logo Pailetgi wirege kezanga manabek. Pailetgu pi wila wazamiweki miza kele kapura ini ngoluk mabilik piyegi kezanga mana koya. 14Yisu pi kaileyendau onobek keya pi pangka panubek kapura inugu piyegi kezanga mana logo 15Pailetyegi yombu yombanu ulabok wila wazamiyagirikki nguk meiya. Tegi inugu wik yolugiragi mangobek ula logo pi ibeng kapura Anotogo pi ibendaga yangalekta wazamiya logo wameik peragi teni pakela logo iniyegi kozak yeiwili.

16Yisugu ngezebekki kozandago yombu pobokki inge kaileyau yombiyangai wazamiya. Te Yowan Yisugu pi yombiyangai wazamiyagi purik pangka purikki ngizi panu kumuli purikku yombu inugu pakeli keya iwaka pobokki ingeyau kozang sa. Ei, Yisugi kozandagi ngizi kumulirikku ini mabuwiligi wirege yombanubek yombiyangai wazamiya.

17Ei, nogowili, wameik ini lusuwei keya inigi yemanewilirau lusuwei kopong inugu Yisuyegi kaile piyeng miza purik nogo iwaka. 18Kapura koka walaka Anotogo yombanu Poropekwili meiwiliyegi ngagora yana logo puwiligu pelik kozak kisa, Kilisi nogobek yawe nogora miziweki sawiyabek ngangang wagelagi, kisa. Togo kazing inugu mizayengko ngago pobilik kisa puragi kiriwei miza keya mabilikmekke Anotogo weik ngizi lewagela wazamiya. 19Tegi Anotogo kaile inuguyeng tumulibene ini kaile inuguyengki kuneng mizizo keya kaile inuguyengka kowiti logo Anotoyegi sawelizo. 20Ei, pilik miza logo Anoto Yemizi ngezebokko inigi kazing kumbekkimek kozang kelemiweki. Keya pugu Kilisibek Yisubok pugu solowekkerikka inigi sawiyabok ngereke yo wezamelibene Anotoyegi wilek kangyeng kowiti.

21Koka walaka Anotogo yombanu poropek pangka puguwiliyegi ngago nara kozak kisiweki yana logo puwiligu pelik kisa, Kalike kang narage nogo watabi mabiyeng wik keremizagi kisa. Perik Yisu paka ngalege wizinda, kapura ngago pura ngizi mizagira lewagelagi puwekke Yisu weik yogi. 22Purik koka walaka Mose poropekwiliyaga nakko Anotoyaga ngago kozak kaiyagi nara weiya logo pelik kaiya,

Anoto Yemizi inugubokko ini Yudawiliyegi ini makngezeyaga nak ngago pugura kozak kaiweki wezamelagi, ne ngago pugura kozak kaiweki wezanela mabilik. Pugu iniyegi kozak yei piyeng mabiyengki inuwa kerewiya logo kiriwei mizizo.
23Namele keya nak poropek pokko kairagi kerewiya ono mologabok Anotogo yongkamban puguwiliyaga sanga miza logo neneng ngelagi, kaiya. a 
24Yombanu Anotogo ngago pugura yana puwili Poropekwili meiwili keya poropek yeikta Samuwele meibek keya poropek kalike puwili mabuwilirau mabek pewekke mizagiyengki kozak kisa. 25Ini puwiligi yango keya marekngangwili kopong ngago sawiyayeng Anotogo poropekwili yana logo puwiligu kozak kisa piyeng inuguyeng, keya pigi ngago silok tiya pura inigi yelibungang kokawili kiling keremiza logo pura iniyegirau wizinda. Koka walaka Anotogo inigi yelibungang kokawiliyaga nak Abalamyegi pelik meiya, Nigi marekngangwiliyaga nak nogo wazamiyagi logo pugu yongkambanu ngabelakpekki wale mabiyengkewili mabuwiliyegi wazono mizagi, meiya. 26Tegi Anotogo piyegi yawe mizibek Yisu wazamiya logo were iniyegi wazono miziweki wezamela. Pugu ini mabuwili kaile inuguyengka kowitiweki keleya purikku iniyegi wazono miza.

Copyright information for `BIG