Acts 6

1Pilik piyeng mizageyarik yongkambanu Yisuyegi ngizi panu kumula logo sawelawili sangkelarik ngalege panu lewagela. Kalike wok nakke Yudawili ngago yeik Kiriktage kisiwiligu Yuda ngago ngezewiligirage kisiwiliyegi ngalik yeiya. Puwiligu pelik kisa, Wok mabiyengke inuwa yongok komatewili ngeragi yaniwekkerik inuwago tenigi yongok komatewili ngeragiyeng pangka yani ono, kisi. 2Pilik kisi legi aposolo meleyau keya pongo ingenazikka neyauwiligu Yisuyegi kiriweiwili mabuwili menalege ngago yeiya logo pelik yeiya, Teni yawe Anotogi ngagora kozak yeira wezamela logo yawe ngeragiyeng watabiyengki yeik puwiliyegi sanga mizagelega yani mizi purik pangka ono. 3Tegi inuwayaga yombu melenazik keya nazikka neyau inugu pangka kumulawili keya Anotogi Kung Walekpokko kolawili keya kangka yemaneyeng kilingwili miza puwili iza logo tonuwago puwiligu yawe peragi ngai wazayiweki. 4Teni pilik mizi purik mabura teni teni makngeze wok mabiyeng waberek mizi keya yawe Anotogi ngagora kozak yeiyagiragi wilek kang tiya managi kani, yeiya.

5Togo puwiligu yeiyaragi puwili mabuwili wilik miza legi yombu puwiligu izawiligi yeikyeng peyeng, nak Setepang pi Yisuyegi ngizi kumularikku kola keya Anotogi Kung Walekpokko kolabek, keya nawili Pilip keya Porokora keya Naikena keya Timong keya Pamena keya Nikolasi, pi ngabelak Antiyok meibekkabek, pi Yuda onobek kapura pi ulogo Yudawiliyegi sawelabek keya weik Yisuyegi ngizi panu kumuli. 6Puwiligu pilik miza logo yombu izawili aposolowiligi tepekke luweza wazaya logo aposolowiligu mele puwiligiyengko puwiligi ngalege walamiya logo puwili waberek keleya.

7Togo Anotogi ngagora ululu miza melageya keya yongkambanu kolokngagono puragi kerewiya logo puragi ngizi panu kumula. Piliktikki kandik yongkambanuwiligu Yisuyegi ngizi panu kumuli pumok pulogo Yirusalem yerendage yemane panu. Keya yombu Anotoyegi wata kolak kelibene waliya mani puwiliyaga nawilirau kolokngagonowili kazing Yisuyegi ngizi kumulimekki kiriwei.

8Keya yombu Setepangyegirik pi Anotogi wazonora keya kozandago kolabek wizigeya pugu yongkambanuwiligi wirege watabi wirangaiyeng keya Anotogo keke miziyeng kozang miza. 9Kapura yombu nawili piyegi waliwei kelemi. Puwili yombanu Yuda ulogo ngai nawiligu weiya logo yawe puwiligiyeng wiyagi langai ono kapura mabek kemenak wila wazayawili logo puwili i walek songono namakke Anotoyegi ya kumuli miziweki wawere ulawili. Puwiliyaga nawili yereng Sairini keya Alesendere meiyaugawili, keya nawili ngabelak Silisiya keya Asiya meiyaugawili. Puwili weik Setepang kiling ngalik keli. 10Kapura Anotogi Kung Walekpokko Setepang kazing ngagoyeng iwaka kaiyagimek mana kopong pi ngago kaiyawekke puwiligu piyegi lewege miza ono. 11Tegi puwiligu yombu nawili yasese keleya logo kingyeng liwik yana logo puwiliyegi pelik yeiya, Inugu yongkambanuwiliyegi pelik yeizo, Tonugu Setepangko Mosegi loyeng keya Anotoyegi ngago kaile kairikki kerewiya, yei kunizo, yeiya. Togo yombu kingyeng weiya puwiligu pilik yeiyageya koya. 12Kazing pilikmekke Yudawiligi yemanewili keya loyengki waligeleyiwili keya yongkambanu nawilirau Setepangyegi sisik miza logo Setepangyegi wiriya logo pi kebangkela logo puwiligu pi yombanu Yudawiligi ngagozakyengki kerewiyiwiliyegi miza orowei kuna.

13Puwili Setepang kiling kanda puwili ngagozak mizageya keya puwiligu yombanu piyegi langai ngago ikuyogorik kisagi nawilirau ige iza orowei la. Yombanu yaka puwiligu Setepangyegi langai pelik kisa, Yombu pobok wok mabiyeng Anotogi i walek yemane pemak keya Mosegi loyengki ngago kaile kai mizibek. 14Pugu ngago kaile kairik pelik kai, Yisu pongo Nasaretegabokko Anotogi i walek yemane pemak neneng ngela melagi, kairikki tonugu kerewiya. Keya pugu nararau pelik kai, Yisugu kazing Mosego tenigi yelibungang kokawili yanayeng ngereke kowitagi, kairikki tonugu kerewiya, yombanu ngaigu kisiwiligu pilik yeiya. 15Pulaga pulogo yombanu ngagozaktaga mogosawili mabuwili Setepangyegi ngai yuke panu kelemiya, purik puwiligu pakelarik wiregawere pugura Anotogi angelawiliyaga nakki wiregawerera kelik.

Copyright information for `BIG