Colossians 3

1Ini Kilisi kiling ibendaga ngereke yangalektawiligu legi paka ngalege Kilisi Anotogi mele ngaigezikke ngaiweki mogosara yolu pulumengki piyengki yayeng koyagirikki kai. 2Ngabelakpekki piyengki keli nagani segeya paka ngalege piyengki kele kangka inuguyeng warara koyagirikki kai. 3Wilek kang were inuguyeng Kilisi kiling ibeng legi ini watabi ngabelakpekki piyengki kelagi onowiligu. Inigi ngizi panu yolu pura Kilisi Anotoyegi sawelabek kiling ini sawelarikku menalege kebangkela. 4Ngizi panu yolu pura Kilisi tenigi yungke yolu pura keya pi yo puwekkerik tenirau pi kiling kemenak kimeike ngaiwaktik kiling lewagela wiriyagi.

5Tegi pilikki mabura kazing korikwekke keli pobilik peyeng kemenak ula waliyizo. Kazing korik nuguwek kaile kaileyengki manimok, keya kazing yongkambu mizi piyeng mizimok, keya kazing korikwekko keli piyengki kira orowei mizimok keya kazing kaileyengka miziweki kelimok, keya kazing watabi nakkiyengki ngora keli pumok logo pumokko walimizi purik watabi wazono Anotogo keremiza piyeng anoto nugubek mizi yagenda. 6Kazing peyeng miziwili Anotoyegi nagerewiyiwili logo pugu pilik puwili nganganda yanagi mena kazing pilik mizi piyeng wizami. 7Kokarik keli pilikyeng iniyegi wiziyarikku ini piyeng kiling koya logo puwekkerik keli kaile pilikyengko iniyegi ngai koya. 8Kapura mabek weik pilik mizi piyeng mabiyeng wiyizo. Ini mawinda sisik mizi nagani. Ini sisikmek kiling sanga kisi nagani keya nawiliyegi kaile kaile keleyiweki keli nagani. Ini yongkambanu nawiliyegi langai kaile kisi piyeng wiyizo. Ini ngago kowiyeng piyeng wiyizo keya ngago lang kisagi langai ono pilik piyeng wiyizo. 9Keya nakko nakyegi ngaigu mei nagani, ini weik wilek kang werebok kiling kazing pokko mizayeng wezamela logo wilek kang wikpek weiya legi. Wilek kang inigi wikpok Anotogo keremiza wizigeya ngezebek kelikweki kelemiyageyabok pura logo ini piyegi kemenak iwaka panuweki. 11Kazing wik pumokkorik nakki yerenda ma ngaimek ma kapiya i talikmakka wiriya ma yeikpek ma ngai nakko weiya logo yawera wiyagi langai ono pilikpok miza piyeng mabiyeng yeikyengko kapura Kilisi kele ngizi panubokko keya piyegi ngizi panu kumuli puwiligi yungke yolubokko.

12Anoto ini kazing wik pumok yanabokko iniyegi keli keya ini pigi kekewili miziweki iza legi ya inuguyengka nazuwagawiliyegi yalek mizi keya nazuwagawiliyegi wazono mizi keya ni nazuwagawiliyaga kulengkebek mizi keya nazuwagawiliyegi ya kuzigera kiling koyimowei mizi keya nazuwagawili kiling wok panu yolu puwekke yelakkelek koyi. 13Keya nazuwagawiligu mizi piyengki ngagoluk mizara yuke koyi. Nak nazuwaga nak kiling ngago nara purik nakko nakyegi yalek miza logo ngagora yeik sawiyi. Yemizibokko kaile inuguyeng tumula logo keremareke mizi mabilik nakko kaile miza piyeng tumula logo keremareke mizi. 14Piyeng mabiyengki yeke ngalegerik kazing yongkambanuwiliyegi keli pumokko kazing ini yolu pumok waligeleyageya wizeibene mizizo purik mabura ini mabuwili kemenak menalege wamenakwili nobiyeng mizagi kani. 15Inugu Kilisigi ngezege sarago wilek kang inuguyengki ngai wizeibene kelemi logo purikki inugu pangka mizagi piyeng sawiyiweki keleyi, purik Anotogo ini menalege wamenakwili keleyi logo ini nakko nakyegi ngezege sara koyibene logo pilik purikki wiyeke ini Anotoyegi wazono meizo.

16Kilisigu iniyegi waligeleya piyeng keremareke mizi nagani keya ngago wazono pigi purago kazing inugu yolu pumokki wilak wizeibene mizizo. Kilisigi kazing pangkamekke nakko nakyegi iwakara kiling waligeleyizo. Keya Ingi Samyengka ingimei keya ingimekke ingi piyengka mei keya ingi kumbekki piyengka mei keya yayeng wazono miza koyimowei Yemizibekyegi ingimeiya mani. 17Tamizeige inugu watabi nayeng mizi keya tamizeige inugu watabi nayeng kisi mabura piyeng mabiyeng Yemizi Yisugi yeiktaga mizi keya kemenak Anoto tenigi Mangobekyegi kemenak wazono mei.

18Ni yongok yombu weiya pumolo, nigi kerekpubekyegi panga kulengke kiliya yoluweki. Ni Kilisiyegi ngizi kumulamele legi pera ni mizagirago.

19Ni yombu yongok weiyabok nigi yongokpumoloyegi keliweki keya piyegi kaile kaile kelemi nagani.

20Ini koloyakamandikwili Yemizibekyegi ngizi kumuli legi ini wok mabiyeng inigi panu keya mangowiligu kisi piyengki kerewiyiweki, purik pilik purikku Yemizibek wilik kagowing kelemi.

21Ini koloyakamandikwiligi panu keya mango puwili koloyakamandikwili ngalik momaneng keya yei nagani purik puwili watabi nayeng pangka mizi onowili mizagi logo watabi mabiyengki kangka keya kerangang puwiligiyeng waliyagi kani.

22Ini ngai nawiligu puwiliyegi yeik yawe miziweki weiya pilik puwili ngai inuguwiligu kisi piyengki wok mabiyeng kerewiyi. Puwili ngai yuke yolu ma kakwela puriktau mabilik kazing wameik panumekke yawe mizi keya keli inigi Yemizibekyegi puragi wiyeke keli inugura puwiliyegi wilik kagowing keleyagi pura. 23Inugu mizi mabiyengke ya inuguyengka wilik kagowinda kiling yawe kozang mizi. Ini ngai inigi ngabelakpekkewiliyegi yawe mizi ono Yemizibekyegi yawe mizi mamizizo. 24Ini kalike paka ngalege Anotogo pigi mandik kalogolibek mizawili watabi yanagi piyengka weiyagi puragi weraga ini yawe mizi purik ini iwaka. Ini Kilisi inigi Yemizibekyegi yawe ngizi panu mizi yagenda kani. 25Keya kaile kaile mizabok pugu miza piyengki pangka pangka Anotogo kanga kelemiyagi purik Anoto yombanuwili ngagozak keleyi puwekke wiregawere puwiligiyengki pangka pangka ngagozak keleyi onobokko.

Copyright information for `BIG