aGenesi 2:24

Ephesians 5

1Ini Anotogi yango keya marekngang pugu keli yemane panu miziwili legi ini pi kelikweki yawe kozang panu mizizo. 2Keya inugu mizi piyeng mabiyeng kazing keliragi pumokko mizizo mabilik Kilisigu teniyegi kela logo ngezebek ngaungaugu teniyegi weraga ibeng sa pilik. Pi Anotogo wilik mizibene korik puguwek Anotoyegi kolak wazono kelibene mana. 3Ini Kilisigiwili legi ini kazing kaile yongkambu mizimek keya inigi tepekke pangka ono kerewiyi keya kozak kelagi langai ono piyeng ma watabi nazuwagabekkiyeng keya yongok pugumele weiweki kerezi miza logo ibeng si nagani. Togo pilik piyeng inigi tepekke mizagi langai onoyeng purik pilik piyeng Kilisigiwiligu pangka mizagi onoyeng. 4Keya ngago korowaliyeng ma ngago wazewaze ma ngago kowiyeng ma ngago kaile sanga kisiwekke kozak kisi piyeng kozak kisagi langai onoyengko kapura pilik segeya Anotoyegi kele wazono meiweki. 5Ini pelik peragi iwaka, yombanu kaile yongkambu mizibok ma pangka ono kerewiyi keya kozak kisagi langai onoyeng kozak kaibok ma watabi ngezebokko keliyengki kerezi mizi ma watabi nakki piyengki ibeng sibok watabi wazono Anotogo keremiza piyeng anoto pugubek mizi yagenda logo pilikpok Kilisi keya Anotogo yereng ngai puraga lelek mela mowiyagi onobek.

6Ini waberek ngai koyizo. Ini nazuwagawiligu ngago yeik ulakyengko ikuyogorik keleyi keya kazing kaile piyengki ulumowei kunibene keleya nagani, purik piyengki weraga Anotogi sisikta yongkambanu piyegi nagerewiyi puwiliyegi wiriyagi. 7Tegi ini yombanu pilik mizi puwili kiling kewengke wei yongomo mizi nagani. 8Purik ini makngeze were kusabanurikke koyawili kani kapura ini Yemizibekyegi wiriyarikka weik ini Yemizibekki wilangkarikke koyinda, pilik legi ini yombanu wilangkarikkewili kelik koyiweki, 9purik wilangkarikke yolu puwiliyaga watabi mabiyeng nalangai nalangai wazono keya pangka keya ngizi piyeng lewagela legi. 10Ini Anotogi Kapiya Walektikka kazing inugu talik nalik miziyengko Anoto wilik kagowing kelemiyagi miza legi keriyagirikki kai keya mizagirikki kai. 11Yombanu kusabanurikkiwiligu yawe mizi piyengki saweliwei mizi nagani. Pilik segeya puwiligu mizi piyeng mabiyeng welawekke punda wiyizo. 12Puwiligu watabi liwik mizi piyengki ne kozak kaiyagirikki kendek panu. 13Togo watabi mabiyeng welawekke lewagela puwekke watabi piyeng talik nalikyeng miza purik kimeike pakelagi. 14Piliktikki wiyeke ngaiwaktik watabi nayengke ngaiwak wiyi puwekke watabi piyeng pakelagi keya nawili Anotoyegi ngizi kumuli nangai. Tegi piliktikki wiyeke ngago lang narikku pelik kai,

Ini iwek kola yolu puwili yangalek mei keya ibendaga wik yangalek mei logo Kilisigi ngaiwaktik niyegi ngaiwak wiyibene.
15Tegi kazing inugu yolumekki kani waberek panu. Yombanu kangkayendau onowiligu yolu pilik yolu nagani, pilik segeya yombanu kangkayeng kilingwiligu yolu pilik yolu mizizo. 16Mabek pewekke perik korowaliyengko teni yawereng keleyara yolu legi watabi mabiyengki wok mabiyeng yawe kozang panu miziweki, purik wokyeng yagoneiga ini wazonoyendau mizagi ono nelegi. 17Keya purikki wiyeke ini yombanu lelewewili kelik yolu nagani kapura yawe talikta Yemizibokko ni miziweki pi keli miza purikki iwaka sizo.

18Kai waing piyeng nameli keya mizi nagani. Piyengko ini neneng ngela melagi pilik segeya Anotogi Kung Walekpek inigi yungke wilak mereng miza logo wilek kang inuguyengke ngai wizeibene kelemi. 19Keya ini nakko nakyegi ngagoya kelemi puwekke kemenak Yemizibekyegi langairau pilik kozak keliweki Ingi Samyeng mei keya ingimekke ingi piyengka mei keya ingi kumbekki piyengka ini mei purik Yemizibekyegi wilek kang inuguyeng wilikwilik yemane mizageya wizinda. 20Keya Kilisi Yisu tenigi Yemizibekki yeiktaga watabi mabiyengki Anoto tenigi Mangobekyegi wazono wilibek meiweki.

21Keya ini Kilisi Yisuyegi keli keya yeik pugura yongolok meiyagi keli legi ini ya inuguyeng ngezege sara koyimowei ini nakko nakki kulengke kiliya yoluweki. 22Purik pelik, ini Kilisi Yisuyegi panga kulengke kiliya yolu pilik ini yongok yombu weiya puwili ini inigi kerekpuwiliyegi panga kulengke kiliya koyizo. 23Pobiliktikki wiyeke yombubek yongok pugumeleyegi ngaibek, purik Kilisi Yisu yongkambanu piyegi ngizi panu kumuliwili Yisugi I Walekmak meiwiliyegi ngai pilik. Teni Yisuyegi ngizi kumuliwili Kilisigi korikwek kelik keya Kilisi korikwekki kebi wilektik kelik. Keya kebi wilektikku korikwekki ngai pilik Kilisi puguwiliyegi ngaibek keya Kilisi Yisu pi ngezebokko yongkambanu puguwili yaliya wazaya. 24Togo yongkambanu Kilisi Yisuyegi ngizi panu kumuli puwiligu piyegi kulengke mizi keya panga pigi yungke kiliya yolu pilik ini yongokwilirau inigi kerekpuwiliyegi mabilik miziweki.

25Yombu yongok weiya puwili yongok inuguwiliyegi keli keya yalek miziweki Kilisi Yisugu mabilik yongkambanu piyegi ngizi panu kumuli Yisugi I Walekmak mei puwiliyegi keli keya puwiliyegi yalek miza logo pugu puwiligi weraga pi yelagiwiliyegi ngezebek ngaungaugu iza yana pilik. 26Purago pugu puwili wik panu wazaya keya lewe Anotogirikke wazaya. Pugu puwili kaibokko kaigesa keya ngago pugura kiling puwili pilik keleya. 27Pi pilik miza purik pi yongkambanu ngai wamenamek piyegi ngizi panu kumuli ngezebek lewa puwekke ngezebekkiweki kangkere keleyageya logo puwili kaileyendau ono keya kungkak nayendau ono wik panu logo kailemekkewiliweki. 28Keya nariktau ini yombu yongok weiya puwili korik keya kang ini makngezegiyengki keli mabilik yongok inuguwiliyegirau mabilik keliweki. Purik yombubek yali yongokpu korik wamenawek legi yombubek yongokmeleyegi keli purik pi ngezebekyegi keli yagenda. 29Togo yombu nak korik keya kang ngezebekkiyengki kumbak mizagi ono, pi korik keya kang puguyengki weraga ngeragi wazono ni keya waberek panu ngai. Kazing mabilikmekke Kilisi Yisugu yongkambanu piyegi ngizi panu kumuliwiliyegi ngeragi kazing kumbekkiyeng yani keya puwiliyegi wok mabiyeng waberek panu ngai, 30purik teni pi kiling kemenak sawela logo teni mabuwili korik puguwekki waleyeng kelik legi. 31Anotogi Kapiya Walektikku pobilik kai,

Piliktikki wiyeke yombubek pigi panu keya mangoyau wezaya logo yongok pugumele kiling sawela logo korik wamenawek keremiziweki. a 
32Yaka ngago lang yemane ngizi panu yombanuwiligi kangkayeng ngezeyengko iwakagi langai ono pera Kilisi Yisu kiling yongkambanu pigi piyegi ngizi kumuli Yisugi I Walekmak meiwiliyegi langai kozak kaiya wizinda. 33Kapura inuwa yombu yongok weiya puwili nak nak yongok pugumeleyegi keliweki pi ngezebekyegi keli mabilik, keya yongokwili yombu inuguwiliyegi panga yungke kiliyiweki.

Copyright information for `BIG