aIngi Sam 40:6-8
bSeremaya 31:33
cSeremaya 31:34
dAbakak 2:3,4

Hebrews 10

Yudawiligi lo ngago were silok tiyarage piyengko teniyegi yeik songono nangezi watabi wazono Kilisigu teniyegi mizagi piyengki kozak kaiya. Anotoyegi kolak miziweki liyeng keya pulangai ula pura kirisimasi mabiyeng mizi keya mizi miza kapura pilik kele mizi kapura Anotoyegi kaile puwiligiyeng tumuliweki wiriya puwili ya puwiligiyengki kaile piyeng kemenak tumulagi langai ono. Logo pilik mizagirik pangka kesak kang wamenara Anotoyegi kolak miza purikku pangka logo Anotoyegi wiriya puwiligi kaileyeng kemenak tumuli kak logo kaile puwiligiyengki ya puwiligiyengka kuneng mizi piyeng yeik si kak. Kapura piliktau miza ono. Puwiligu kirisimasi mabiyeng Anotoyegi wata kolak kelemiyageya koyima piyeng puwiligu nagerewiyi mizi keya kaile puwiligiyengki kuneng mizi piyengki kumulageya koyibene mizayeng logo kangka puwiligiyendau ngezege koya ono. Logo purik pobiliktikki wiyeke, yaka liyeng memengwili keya pulumakauwiligi iwi Anotoyegi kolak kelibene waliyabokkorau kaileyeng tumulagi ono.

Purikki wiyeke Kilisi weik ngabelakka wirageyaweki merekewekke pugu Anotoyegi pelik meiya,

Ni niyegi wata kolak kelibene liyeng keya pulangaiwili ula logo waliyi piyengki kiyebuk kapura nugu negi korik yombanu yeikwiligi pilik nawek kangkere miza nowiya.
Keya ni liyeng keya pulangai ulubek alataraga wiya logo waliyi puwiliyegi wilik ono keya kaileyeng tumuliweki kolak mizi piyengkirau ni wilik ono.
Tegi nogo niyegi pelik neiya, Ne pelege, Anoto, ne nugu keli pura miziweki, kapiya loyengkirikke neyegi langai lende miza pilik, meiya. a 
Yisugu were kaiya pura keya pulaga kaiya puragirau kumuli. Pugu were pelik kaiya, Ni liyeng keya pulangaiwili ula logo kolak kelibene waliyi piyengki kiyebuk keya wilik ono keya liyeng keya pulangai ulubek alataraga waliyi keya kaileyeng tumuliweki kolak mizi piyengkirau kiyebuk, kaiya. Kolak mizi piyeng mabiyeng loragi kiriwei miza kele kapura pugu pilik kaiya. Pulaga pugu pelik kaiya, Ne pelege Anoto, nugu keli pura miziweki, kaiya. Tegi Anoto ngago were silok tiyarage kolak mizi keya liyeng uli piyeng wezamela logo Kilisigu ibengki pura wata kolak wezabek piyengki tundikke ngereke wiya. 10 Keya kazing ngago wik silok tiyaragi lewengke Yisu Kilisi Anotogo kelira miza kopong pugu kang wamenara kemenak ibeng sa purikku Anotogi wirege teni kaile nayendau onowili keleya.

11 Keya ngago were silok tiyaragirik Yudawiligi yombanu Anotoyegi wata kolak kelibene waliyi puwili wok mabiyeng luwezara koyimowei Anotoyegi kolak kelibene puwiligu waliyi piyeng kang kolokngagono waliyageya koyimi. Kapura pilik mizi piyengko kaileyeng tumulagi ono. 12 Kapura Kilisigu kang wamenara kaileyeng tumuliweki ibeng sa logo pura wizagomagira logo pilik miza wizigeya pulaga pi tung lewege panurikke Anotogi mele ngaigezikke mogosa.

13 Pulaga Anotogo piyegi kiyebukwili ngai puguraga kulengke wazayirikka pi yuke yolu. 14 Purik pugu kang wamenara ibeng purikku Anotogi wirege pugu kaile nayendau onowili keleya puwili weik kemenak pangka. 15 Keya Anotogi Kung Walekpokkorau teniyegi pura ngizi kani keleyi. Pugu Kapiya Walektikke pelik kai,

16 Yemizibokko pelik kai, Ngago were silok tiya pura weik yeik puwekke nogo Isileili yongkambanuwili kiling ngago wik silok tiyagira pelik, nogo lo nogoyeng ya puwiligiyengke wiyagi keya kangka puwiligiyengke lende miza wazamiyagi, kai. b 
17 Pulaga pugu perarau kai,

Ne mawinda kaile puwiligiyeng keya puwiligu korowali miza piyengkirau kumulagi ono, kai. c 
18 Tegi kaile piyeng tumula puwekke ngereke mawinda piyeng tumuliweki liyeng keya pulangaiwili ula logo Anotoyegi kolak mizagi ono.

19 Tegi ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili weik teni perik yeke Walekyauga Walek Panu Anoto ngezebokko yolu pulogo kozang sowei kiliya kunagi pi kiling ngagoya keliweki purik pangka, purik Yisugi iwibokko mizarikku. 20 Kazing puluweng wik leweng keya kazing wik yolugirikki kunagi leweng logo kagorik Walekmak keya Walekyauga Walek Panumakkirau tepekke wiramiya purik libuga koliyarikku Kilisigi korikwek ibendikki walimiza logo kazing wik puluweng Kilisigu teniyegi tiya wazaya logo teni wale Walek Anotogo yolu lemengke kiliya kunibene. 21 Logo yombanu ngai yemane panubok tenigi wiyeke Anotoyegi kang keya teni Anotogi yongkambanuwiliyegi ngai legi, 22 teni yayengke pugu teni izagi mena mizara ngizi panu kumula koyimowei Anotogo yolu pulogo kiliya kambi, purik Kilisigi iwibokko wilek kang tonuguyeng kaile tonuguyengki kuneng mizi piyengka kaigesa wazayarikki wiyeke keya korik tonuguyeng kai kowiyeng nangezirau onobokko kaigesarikki wiyeke. 23 Tonuwago Anoto kiling yolugi puragi wilekpek keya ngai yuke yolu kai puragi tonuwa kozang kebangkelara yoluweki, purik Anoto pugu sawiya piyeng ngeli onobek legi. 24 Tonuwa nakko nakyegi yangeze mizi keya nakko nakyegi sawela logo Anotogi keli pura nakko nakyegi waligelemiweki keya nakko nakyegi wazono mizagirikki. 25 Tonuwa tonuwago menalege Anotoyegi ya kumuli mizageya piyeng ngezeyengko mizi nagani nawiligu mizi pilik segeya nakko nak kozang kelemi keya kazing koyagi pumokki waberek yei logo mawiyarekka mizi mizi purik weik wok Yisu yogibek mereke si lewa legi.

26 Purik tamizeige yombanu nak kazing Anotogo Kilisigu ibeng purago kaileyeng tumuli pumok iwaka sa wizigeya ngaungaugu kaile mizi kaiyageya purik mabura pulogorau kazing kaileyeng tumulagi nalewengki ono. 27 Segeya weik yeik mizagirik ngagozak yemanera keya yezi yemane Anotoyegi kumbak mizi puwili waliyagi puzikki kulili mizagi purik kele. 28 Keya walakarik yombanu Mosegi loyengki nagerewiyi mizabok ngagozak mizi puwekkerik yombanu neyau ma neyauganakko pugu mizayengki ei pugu pilik miza kisi puwekkerik yombanu nagerewiyi mizabokyegirau yalek miza ono yeik ula logo ibeng sa. 29 Tegi yombanu Anotogi Marekpekyegi kezanga manibok keya iwi pigi pi kaile nayendau onoweki kelemibokkibok iwi yeikpokko mizibok keya Anotogi Kung Walek Anotogi yongkambanuwiliyegi Anotogi wazonora orowei lewabokyegi ngago kaile kaiya pilikpokyegi ngoluk ngangang yemane ngai miza panu Anotogo managi puragi kumuli. 30 Purik tonuwa pobilik kaiyabokyegi iwaka, Kanga yanagi pura watabi nogoyeng legi puwiligu kaile kaile keleniya piyengki kangayeng nogo yanagi, kaiyabokyegi iwaka, keya peliktarau kaiya, Yemizibek ngezebokko yongkambanu puguwiligi ngagozakta kebangkelagi, kaiyabokyegi iwaka. 31 Tegi waberek, purik Anotoyegi kezanga mana logo pulaga Anoto wik yolubekki melezik ngela mani purik korowali soweigirik.

32 Wok inugu solo panu Kilisiyegi iwaka sawekke piyengki keremareke mizi nagani. Ini Yisuyegi ngizi kumulirikki wiyeke ini ngangang yemane wagela kele kapura inugu Yemizibekyegi kiriwei wilibek kaiyageya koya purikki kumula. 33 Keya kang nayengke purik tiyamekke wirege ini ngago kaile yeiya wiya keya kuneng yana keya ngangang keleya keya kang nayengke purik iniyaga nawili pilik keleya puwekke ini puwili kiling kuneng keya ngangang puwiligu wagela pura wagela. 34 Ini Yisuyegi ngizi kumulirikki wiyeke wigirawiligu ngangang wagela piyengki kuneng mizawili keya watabi inuguyeng Anotoyegi kumbak miziwiligu weiya puwekkerik ini wilik miza purik watabi lewege inigi ini kiling wok mabiyeng wizagomagiyeng paka ngalege iniyegi yuke yolu purik ini iwaka kopong.

35 Tegi inugu wilek kang inuguyeng Yemizibekyegi ngalege wiyi pura yeik sa nagani, purik puragi kanga weiyagira yemane panu legi. 36 Ini yeik yelakkelek koyimowei Anotogo kelira mizi kunagirikki kai tamizeige inugu kelirik pugu inigi mizagi kaiya piyeng mabiyeng mizagi mabura. 37 Purik Kapiya Walektikku pobilik kai pelik,

Tek nangezirau miza logo purik lewagibok lewagi, pi wok panu mizagi ono.
38 Keya Anotogi wirege pangkawili miza puwili ngizi kumulageya koyimowei koyagirikki kai kapura tamizeige puwiliyaga nawili ngereke ngizi kumuli pura wiya wazami mabura wilek kang nogobek puwiliyegi wilik mizagi ono, kai. d 
39 Teni yombanu ngizi kumuli pura wiya wazamiya logo kemenak ibeng wizagomagi onowili, segeya teni Yisuyegi ngizi kumuliwili logo Anotogo wilek kang tonuguyeng ibeng wizagomagi puraga yaliya wazayiwili.

Copyright information for `BIG