Hebrews 11

Keya ngizi kumuli mei pura nangaira? Pura watabi tonugu wilekpek keya ngai yuke yolu piyeng ngizi panu lewagelagi mizara yolu pura keya watabi tonugu pakelagi langai ono piyeng wameik ngiziyeng miza pura. Anotogo yombanu koka panu piyegi iwaka puwiliyegi langai wazono kaiya purik puwili ngizi kumulara kiling kopong.

Anotoyegi ngizi kumuli purikku teni ngilumbek keya ngabelakpektau Anotogi kilirago keremiza purik teni iwaka wizigeya wire tonuguyengko keriyi piyeng wire tonuguyengko piyeng miza onoyengka keremiza.

Abele ngizi kumulira kiling kopong purikku pi Anotoyegi kerewiyibene kelemiya logo pugu Anotoyegi wata kolak kelibene waliya purikku pigi sibek Kaingku keli ngezebekkiragi kiriwei kolak miza purikka lewege logo Kaingkirik segeya Abelegirikki Anoto wilik miza. Keya Abele ngizi kumula kopong Anotogo pi pangkabek meiya. Keya Abele koka ibeng kele kapura ngago pugu Anotoyegi ngizi kumula puragira ngoluk yolu logo teni wilek tonuguyeng Anotoyegi ngalege wiyagi purikki waligeleyi.

Inok meibektau Anotoyegi ngizi kumula logo piliktikki wiyeke ibengkira kolok ula ono yeik korik mabuwek kiling Anotogo paka ngalege miza orowei yabela logo nawiligurau welagi langai ono purik Anotogo pi miza orowei yabela kopong. Purik Anotogo Inok miza orowei kangkine were pelik kaiya, Ne Inokyegi wilik, kaiya. Nak ngizi kumuli purarau ono wizimowei waze Anoto wilik kagowing kelemiyagi ono. Purik Anotoyegi watabi nalangai nalangai piyengki wiyeke lewabok Anoto yolu keya Anotoyegi ngizi panu weli puwili Anotogo kangayeng yani kai purikki ngizi kumulagirikki kai.

Yogo Nowarau mabilik Anotoyegi ngizi kumulabek. Purik pi Anotogo watabi pugu keriyagi ono kalike lewagelagiyengki kozak kaiyawekke pi ngizi kumula. Pi Anotogi ngagoragi kerewiya logo sik yemane kaingai yemaneyau lewa puwekke pi ibubek wilingke koyi nangaimak ngiza. Nowagi ngizi kumulirago yawe mizarago mizagewiyege teng puraga ngabelakpekkewiligi ngizi kumuli nangai pura kozang walimiza logo pi ngizi kumulirikki kandik yeik Pangka mei pura ngezebekkiweki weiya.

Abalam Anotoyegi ngizi kumula logo Anotogo yereng pugura wiya logo ngabelak koweige pugu managi kaiya nakki kangweki meiyawekkerik pi kerewiya. Pugu kangki pulumengki lusuwei wizimowei pi yereng pugura wiya. Logo pi ngizi kumula kopong piliktago mizagewiyege pi Anotogo ngabelak wik pi managi kaiyabokko pangka wiziya. Logo ngabelak wikpokko pi Isak keya Yakop Anotoyaga ngago sawiya maburarau weiyayau kiling sela i ngizayengke nalaga lewawiligu kanda yolulik koyima. 10 Logo Abalamgu pilik miza purik pi Anotogo yereng paka ngalege kozang panu ngiza puragi yuke kopong.

11 Serarau Anotoyegi ngizi kumula logo ngizi kumuli pigi purago mizagewiyege pi yongoksi panu kele kapura pi mandik waza, purik Anotogo pi mandik wazamibene korik puguwek pangka kelemiyagi kaiya purikki Anoto ngago puguragi kiriwei mizi penangai miza kopong. 12 Logo Abalam yombusi panu wizigeya mandik naktau wazamiyagi langai onobekyaga weik yeligagang yemane sangkelagi langai ono ngilumbekke pelewewili keya wizambekke laluwekke kaingimbek kelik kubula melamek lewagela.

13 Yombanu Anotoyegi yaka ngizi kumula pewili Anotogo puwiliyegi watabi yanagi yeiya piyeng mabiyeng wei nangai wizigeya puwili ibeng kapura puwiligu kalike weiyagi miza logo puwili wilik miza. Puwili wilik purik puwiligu keriyarik ngabelakpek yereng puwiligira ono, puwili yeik kanda yagong koyinda miza kopong. 14 Yongkambanu pilikyeng kisi puwiligu walimizi purik puwili ngabelak ngezewiligi nakki weli. 15 Purik puwili keli kesak puwili ngabelak puwiligu wiya wazami kayimabokko kandobeli kak. 16 Kapura puwili kandogirikki kiyebuk miza. Purik wilek puwiligiyeng yereng paka ngalegeragi wiya kopong. Logo Anoto weik Anoto puwiligibek kaiyagi purikki kendek ono, logo yereng puwiligira paka ngalege ngizi yowiya purikku walimizirik pi kendek ono.

17 Anotogo Abalamgi ngizi kumula puragi yang kelemiyageyarik Abalam ngoluk Anotoyegi ngizi kumulageya wiziya keya pugu piyegi kozak meiya piyengkirau, logo pigi marekpek Isak opa wezarik wiya logo alataragi ngalege weik uliweki wiya. 18 Ei, pi weik Isak uliweki miza, were Anotogo pobilik meiya kele kapura, Nigi yeligagangmekkawili Isakyaga lewagelagi, meiya kele kapura. 19 Purik Abalamgu ngizi kumularik tamizeige Isak ibeng purik Anotogo ngereke wik yangalekta wazami penangai miza logo weik pilik kele kumula legi Abalamyegirik Isak ibeng sa logo ngereke wik yangalekta nobiyeng miza.

20 Isakki ngizi kumulirago mizagewiyege pi Anotogo pigi marekyau Yakop keya Isau wazono keleyagi purikki iwaka logo purikki langai pigi marekyauyegi kozak yeiya.

21 Yakopgi ngizi kumulirago mizagewiyege pi ibengkine lukung puguleige yongomanara Anotoyegi waberek mizageya wizimowei Anotogi yeikta weiya logo Yosepgi marekyauwili nak nakyegi wazono yeiyageya wiziya.

22 Keya Yosepgi ngizi kumulirago mizagewiyege pi ibengkiweki merekewekke Isileiliwili Isip lemeng wiyagirikki pugu kozak kaiya logo pugu yongkambanuwiliyegi puwili pulumeng wiya wazami kang puwekke yombu koza puguyendau orowei kangweki yeiya.

23 Keya Mosegi panu keya mangoyau ngizi kumuli piyaugirago mizagewiyege Mose waza wizigeya ngong neyauganak yeik panu liwik miza warara koyima, purik piyaugu keriyarik pi ngoluk mandik nalikpektikki wiyeke keya piyau King Ngaibokko yongok koyang wazaya puwiligi marekngangwili yeliweki kaiya purikki piyau kazi ono kopong, purik Anotogo Mose King Ngaibokko sawiya puraga yaliya wazamiyagi purikki ngizi kumula.

24 Keya Mosegi ngizi kumulirago mizagewiyege pi weik yombu nawekkewekkerik pi King Ngaibek Perogi yelibubek miza logo wazono kelemiya nelegi pi kiyebuk miza. 25 Kapura segeya pugu kelarik Anotogi yongkambanu kaile kaile keleya wiyi kang keya mizi puwili kiling pirau kaile kaile kelemiyageya wiziya logo kaileyengki tek nangezi wilik kagowing keya mizageya koya puwili kiling wilik kagowing miziweki kuna ono. 26 Purik pugu kumularik pi Kilisi lewagi kaiyabokki wiyeke ngangang wageli purik wazonorikku keya ngabelak Isippekke king keya pulangai weiyagi purikyeng yeiktikyengko, purik Anotogo pi kanga yemane managi puragi pi kangkabek wiya kopong.

27 Keya Mosegi ngizi kumulirago mizagewiyege pi King Ngaibek Perogi sisiktagi kulili mizarau ono yeik wizimowei Isip lemeng wiya. Logo pirau yongolik meiya ono yeik kemenak kuna. Keriyiwekkerik pi Anoto kiling mabulogo yawenelege pakela nobiyeng mizagi. 28 Mose Anotogo yongkambanu puguwili yaliya wazayagi purikki ngizi kumula kopong Anotogo kozak yeiya pilik miziweki pugu yongkambanuwiliyegi liyeng memeng namek uliweki yeiya logo i puwiligiyengki kangyengke iwibek pukmeliweki logo Anotogi angela yombanu ulibokko Isipwiligi koloyakamandik kalogoliwili yeli pilik yela nelegi Yuda koloyakamandik kalogoliwili wezayibene. Logo teni Pasobaraga ngeragi ni puwekkerik teni puragi kumula koyimowei ni.

29 Keya Yudawiligu ngizi kumularikku puwili Wizang Wagobek meibekke yeik ngabelak yeikpekke ngalengale kang nobiyeng mizi kuna kapura Isipwili puwiliyegi kiriweiweki mizawekke wizambek ngereke wizang keremiza wizigeya puwili kaiyaga na.

30 Keya Yudawili ngizi kumula kopong yereng Yeriko meiragi lemeng yokolong wizigeya yemane panu kingyengka keremiza logo yerenda yawereng kelemiyamek logo puwili ngizi kumula kopong puwili Anotoyegi kerewiya logo puwiligu wok melenazik keya nazikka neyauge yawereng kelemi yo keya to kaiyageya koyimamek Anotogo kelemiya logo topelora.

31 Keya yongokpanu yeikta Leyap meimele logo were yongok kazingkewiligu mizimekke mizageya wiziyamele ngizi kumularikku yongkambanu Anotoyegi nagerewiyiwili yelawekke pi wezamiya, purik yombanu Yosuwago Yeriko lemengke liwik pakeliweki wezayelawili pugu i pugumakke koli keleyarikki wiyeke.

32 Logo nogo taliktarau mawinda kozak kaiyagi? Nogo Kiriyong keya Parak keya Semsong keya Yepeta keya Tawiti keya Samuwele keya Anotogi yombanu piyaga ngagoyeng weiya logo kozak kisa puwiliyegi kozak kai purik yokolong panu kozak kai kambelagi. 33 Yombanu yaka puwili mabuwili Anotoyegi ngizi kumula kopong piliktikki kandik ngai yemaneyengki lewege mizi, keya yereng yemane nayeng weiya logo ngai, keya yongkambanu puwiligiwiliyegi waberek ngai logo Anotogo puwiliyegi keleyagi yeiya piyeng keleya. Keya nawili Anotoyegi ngizi kumula kopong keri pusi keri wizingwili kelik yemanewiligu limita logo na nelegi mele puguzikku iza warara koya. 34 Keya nawili Anotoyegi ngizi kumula kopong Anotogo yezi yemanezikki yungke yezi yemanezikku waliya nelegi iza warara koya. Nawili ngizi kumuli puwiligirago mizagewiyege lang yemanewekko yela logo ibengkirikka kazi. Nawili kozabektau ono ma kemegeme mizageya koyimawili ngereke kozambek yana. Nawili ngai yemaneyengke kozang ngai yemane mizagibek yana logo puwili kiling ngai kela puwiligu pakela logo ngai puwiligu miziragi wiyeke kazi walewale kuna.

35 Keya yongok nawili ngizi kumularikku puwiligi ingembu ibeng puwili ngereke ibendaga wik yangalekta yo. Kapura yombanu nawili Anotoyegi ngizi kumula logo kailewiligu watabi kozangkayengko yela logo ibeng, purik puwiligu kelarik Anotogi wiyeke puwili ibeng purik kele kapura puwili Anotoyegi kezanga mana logo puwiligu ngangang wagelagi puraga wila wazayagi purikki puwili kiyebuk. Logo puwiligu pilik miza purik puwili kalike yangalekta paka ngalege wazono koyimagi purikki ngizi kumula kopong. 36 Nawili ngago kaile yeiya logo pulaga wizale ngai kozangyengko yela keya nawili inge keya meleyeng tariya logo wigirayengke wazaya.

37 Nawili Anotoyegi ngizi kumula kopong kingyengko yela logo ibeng keya nawili soyengko libuga mita long ibeng. Nawili kailewiligu puwiligi ngizi kumulira wiyi purik puwili ibengki puraga wila wazayagi yei kapura puwili wizami ono legi kailewiligu lang yemaneyengko yeli. Nawili Anotoyegi ngizi kumula kopong kailewiligu yereng puwiligiyengka kiriwei keleya. Logo puwili liyengwiligi korik piyengka melewangka keya pulangai keremiza logo wakiya logo ngabelak ngaingai liya keya lewakyeng neing kambela keya king ururuyeng keya ngabelakyengke yunguyengke liwik kiliya koya. Puwili yagasi miza keya kemegeme miza keya nawiligu kaile kaile keleya. Yombanu pilikwili ngabelakpekke pelege koyagi purik pangka ono.

39 Logo yombanu ngizi kumulara kiling puwili Anotoyegi wilekpek ngalege wiyi keya Anotogo puwiliyegi langai wazono kaiya kele kapura puwiliyaga naktau Anotogo puwili yanagi kaiya piyeng mabiyeng weiya ono. 40 Purik Anotogo kelirik puwili yuke yolura teni kiling kemenak kanga lewege panu tenigi pugu kangkere miza wiya pura teni mabuwili sanga mizagirikki wiyeke.

Copyright information for `BIG