aIngi Sam 95:11
bGenesi 2:2
cIngi Sam 95:11
dIngi Sam 95:7,8

Hebrews 4

Anotogo teni piyegi kiliya kuna logo pi kiling leng miziweki kaiyara wizinda kele kapura teni Anoto kiling leng miziweki kiliya kunagirikki kazing pumok wangka ngela nelegi teni waberek panu ngaigi langaiwiligu. Purik Yisugi ngago wazonora teniyegi kozak yeiya wizinda mabilik puwiliyegi kozak yeiya pilik. Puwili kele ngago wazono puragi kerewiya kapura purago puwiliyegi wazono narik keleya ono logo purik peliktikki wiyeke, puwili puragi kerewiyawekkeriktau puwiligu puragi wameik miza ono logo puragi wilek kang tiya mana ono. Legi teni Yisuyegi ngizi kumuli puwili keke Anoto kiling leng miziweki kiliya kunagi. Kapura Yuda ngizi kumuli ono koka puwili kiliya kuna ono, Anotogo pelik kaiya purikki kiriwei,

Ne sisikmokko pangka ono logo ngago ngelagi ono pera pelik ngai wazamiya, Wameik panu, puwilirau ne kiling leng miziweki pelege kiliya wiriyagi ono. a 
Pugu solo ngabelakpek keremiza logo purikkarik pi kele puwili leng miziweki kiliya kunagirik wiragak mizara yuke wizagoma.
Logo pi wiragak mizara yolu purik teni iwaka, purik Kapiya Walektikke yungke wok melenazik keya nazikka neyaubekke pi leng miza purikki pelik kai,

Anoto yawe puguyeng mabiyeng mizi kanda wok melenazik keya nazikka neyaubekke leng miza, kai. b 
Kapura nawili pi kiling leng miziweki kiliya ono, purik pugu pelik kaiya puragi mawinda kumuli,

Puwilirau ne kiling pelege leng miziweki kiliya wiriyagi ono. c 
Logo ngago ngelagi ono pilik ngai wazamiya pura yolu logo nawili kiliya kang kapura yongkambanu ngago wazonoragi kerewiya logo Anotoyegi nagerewiyi miza puwili yeke yungke kiliya kunagirikka weik yeik purik puwiligu Anotoyegi nagerewiyi miza purago puwili piyegi ngizi kumuli ono mizi legi. Kapura pugu kang ngereke kiliya kunagi nara sawiya logo pura weik yokopekke pera. Logo nagerewiyi puwili kiliya kuna ono weik kirisimasi kolokngagono kambela wizigeya pulaga kalike Anotogo Tawiti ngago pera kozak kaibene kelemiya.

Yokopekke Anoto ngago kaiyagalege ini kerewiyi puwekke purik mabura kerangangyeng waliya logo nagerewiyi mizi nagani. d 
Pugu yereng leng mizagira kai pura Yosuwago yombanuwili iza orowei panga Isileili ngabelakpekke kuna pulogo ono. Purik Anoto pulumengki langai kaiya kesak ngago lang yokopekke kai purik kalike ngereke kozak kai kak ono. Tegi Anotogo wok melenazik keya nazikka neyaubekke leng miza mabilik Anotogi yongkambanu puwiligi kemenak ngizi panu leng mizagi nara wizinda. 10 Pulogo kiliya kang puwili yawe puwiligiyengka leng mizi yagenda mabilik Anotogo watabi mabiyeng keremiza wizigeya leng miza pilik. 11 Tenirau leng mizagi puragi kangkirikki kozang miziweki. Logo pilik mabura Isileiliwiligu Anotoyegi kerewiyirago puwiligu piyegi ngizi kumuli pura walimiza ono pilik miza ne logo puwiligu kiliya kunagimek waliya pilik miza nelegi teni waberek panu koyiweki.

12 Purik Anotogi ngagora ibeng ono, wik keya ngairago kolara logo lang walingina logo ngaimokko kola puwektau ula. Ngago pugura yombanuwiligi wilek kangyengki yungke panu ngeli logo tonugu kumuliyeng keya keliyeng kawela wiyi keya teniyegi nangaiyeng kaileyeng keya nangaiyeng pangkayeng keleyi. 13 Anoto wizageya koyi kambeli puwili mabuwiliyegi langai piyeng mabiyengki iwaka. Tonugu mizi piyeng mabiyeng Anotogi wireyaugu pakeli. Watabi nayendau piyaga liwik wiyagi ono keya piyegi tonugu miza piyeng kozak meiyagi.

14 Tegi Yisu Anotogi Marek ulogo teniyegi saweliweki paka ngilumbekke kambok tenigi ngai yemane panu teniyaga Anotoyegi mizibek legi teni piyegi ngizi kumuli tonugu warara yolu kisi puragi kozang kebangkelageyaweki. 15 Tenigi kozang kaileyengko yang keleyiyeng kik ula melagi nararau ono logo purikki ngai yemane panu tonugubokko iwaka logo pi teniyegi yalek purik pirau koka nalangai piyeng mabiyengko yang kelemiyabek kapura pirau kawiye ono. 16 Legi teni Anotoyegi kozang sowei kuniweki logo piyegi yalek puguragi nguk mei keya wazono tonugu weiyagi langai ono pugu yani logo teni yang keleyi puwekke teniyegi saweli puragi nguk meiweki.

Copyright information for `BIG