aIngi Sam 110:4
bIngi Sam 110:4

Hebrews 7

1Melekiserek meibok yereng Seleme mei puragi King Ngaibek keya pi Anoto Yemizi Ngizi Lewege Panubekyegi yawe mizabek. Abalam ngairaga kambela logo King Ngai nawiliyegi lewege mizarikki wiyeke wilik kagowing mizi yo tawereige pugu pi wilek ula logo Melekiserekko Anotogi yeikta weiya logo Abalamyegi wazono meiya. 2Pulaga Abalamgu ngairaga wawiya piyeng mabiyeng sanga miza logo limak meleyau keremizayengka limak narik Melekiserek mana. Melekiserekki yeiktago kai purik, pangka panu, logo pi pangkaragi King Ngaibek keya yereng pugu ngai puragi yeiktago kai purik, ngai keli ono, wazono yolu logo pi wazono yoluragi King Ngaibek. 3Melekiserekki mango naktau ono ma panu namelerau ono keya pigi yelibungang kokawiliyegi langai kapiya kozak kaiyagi nariktau ono. Pigi solo nariktau ono keya pigi yeik sa nariktau ono. Tegi pi Anotogi Marekpokko wizagomagi pilik ngai yemane panu yongkambanuwiligi wiyeke Anotoyegi kang kaiyageya wizagomagibek.

4Melekiserek yemane wiziya purikki kumulagirikki kai keya Abalam Yudawiligi mangobokko watabi ngairaga weiya piyengka limak narik mana purikki keriyagirikki kai. 5Abalam nangki pilik miza? Tamizeige teng puraga lo Mosego lende miza piyeng wiziya kesak Abalamgu pilik miza purikki teni iwaka, purik kalike Anotogo yombanu Lebigi ngaimekkawili Yuda yongkambanuwiligi wiyeke Anotogi wirege kuniweki iza. Logo Anotogo lo Mosego lende miza piyengki yungke yeiyarik puwili mabuwili Abalamgi yango keya marekngangwili kele kapura Yuda yongkambanuwiligu ngeragi ngeriya ni piyeng keya king wei piyengko limak meleyau keremiza piyengka limak narik Lebiwili yaniweki yeiya purik puwili yongkambanuwiligi wiyeke Anotogi wirege kangwili legi. 6Kapura Melekiserek Lebigi ngaimekkabek ono keya pi Abalamgi marekngangwiliyaga nak ono. Melekiserek Anotogi yeikta weiya logo Abalam Anotogo ngago sawiyayeng kozak meiyabokyegi Melekiserekko wazono meiya. Tegi Abalamgu Melekiserek watabi limak meleyau piyengka limak narik mana. 7Keya yombanu Anotogi yeikta weiya logo nakyegi wazono meibok yaka wazonora weiyabokyaga lewegebek purik teni iwaka. Tegi Melekiserek Abalamyaga lewege purik teni iwaka. 8Keya nariktau pelik. Yuda yongkambanuwili watabi limak meleyau piyengka limak narik yombanu Lebi yongkambanuwiligi wiyeke Anotoyegi kang puwili yani mizi. Logo Lebiwiliyegirik puwili yawe mizi kanda ibeng purik weik ibeng miziwili kapura Melekiserek Abalamgi watabi limak meleyauga limak narik weiyabokyegirik Kapiya Walektikku kairik pi ibeng sa ono Anotogo korikwek kiling miza orowei kambela logo pi wik yolu. 9Yombanu Yuda yongkambanuwiligi wiyeke Anotoyegi kang Lebiwili mei puwili kele watabi yaka pilik piyengka walerik weiwili kapura walaka Melekiserekko Abalamgiyengka wale narik weiya logo purik Lebiwiligi waleyendau weiya wizinda. 10Purik Melekiserek Abalam yoromaure mizawekkerik Lebiwili ngoluk lewagela ono kapura puwili kalike Abalamgi yango keya marekngangwili mizagine were pilik miza.

11Koka lorago kaiyarik Lebiwili yawe yongkambanuwiliyaga Anotoyegi mizagi pura puwiligu kebangkelara koyagira logo yawe puwiligi purago mizagewiyege yongkambanuwili Anoto kiling pangka wazayi mabura nangki yongkambanuwiliyaga Anotoyegi mizi Along Lebigi ngaimekkabek kelik ono, Melekiserek kelikpek ngereke lewaweki? 12Pi kayima purik Lebiwiligi yawerago yongkambanuwili pangka wazayagi langai ono logo Anotogo ngai wik nak wezamela. Logo ngai wikpokko lo wereyeng yeik sa wazamiya logo lo wikyeng keremiza. 13Kilisi Lebiwili mei puwiligi ngaimekkabek ono, Yudagi ngaimekkabek purik teni iwaka. Yudagi ngaimekkawili yawe yongkambanuwiliyaga Anotoyegi miziweki pura miziweki iza onowiligu. Purik Mosegorau yawe pura Yudagi ngaimekkawiligu mizibene yana ono.

15Togo yombanu wik Melekiserek kelik yongkambanuwiliyaga Anotoyegi mizagiweki nak lewagela logo puragi solorik kimeike panu wizinda. 16Keya ngai namokko ma yombanu nawiligu ma lo naragorau pi yongkambanuwiliyaga Anotoyegi miziweki kelemiya ono, a'a'. Pi kozang wik wizagomagi puraga lewa purago pilik kelemiya. 17Purik Kapiya Walektikku pelik kai,

Ni yombanu yongkambanuwiligi wiyeke Anotoyegi kambek mizageya wizagomagi, Melekiserekko miza mabilik. a 
18Ei, Anotogo lo Mosego lende miza koka piyeng weik wezamela purik lo piyeng kozang ono legi keya teniyegi sawelagi langai ono legi. 19Keya Mosego lo lende miza piyengkorau yongkambanu nawili Anoto kiling pangka wazaya ono. Anotogo kazing wik kalogomok naleweng tiya logo puluweng Kilisi logo Mosego lo lende miza piyendau ula logo teni weik kazing wik puluweng neing Anotoyegi mereke kunagi.

20Keya Anotogo yeik ngezebekkira Yisu yombanu yongkambanuwiliyaga Anotoyegi mizibek kelemiyawekke ngeriya wizinda. Kapura nawili yongkambanuwiliyaga Anotoyegi miziweki iziwekkeriktau pugu pilik miza ono. 21Kapura Anotogo yeik ngezebekkira ngeriyarikku Yisu yongkambanuwiligi wiyeke Anotogi wirege kunagiweki ngai yemane panubek kelemiya, Anotogo pelik meiyawekke,

Ne Yemizibokko yeik ne makngezegira ngeriya wizinda logo kangka nogobektau kowitagi ono, Ni ngai yombanu yongkambanuwiligi wiyeke Anotoyegi kambek mizageya wizagomagi, meiya. b 
22Purik Yisu yongkambanuwiliyaga Anotoyegi miziweki kelemiyawekkerik Anotogo yeik ngezebekkira ngeriya kopong purikku walimizi purik Yisugu ngago wazono Anotogo teni kiling silok tiya pura ngago koka Anotogo Abalam kiling silok tiya puraga lewege wizeibene kelemi penangai.

23Keya nariktau ngai yemane yongkambanuwiliyaga Anotoyegi miziweki koka koyima puwili kolokngagono logo purik puwiliyaga nak ibeng puwekkerik ngereke nak tundikke wazami kai kayima kopong. 24Kapura Yisuyegirik pi wik wizagomagi keya yawe pigi purarau nakyegi managi ono. 25Logo pugu pangka yombanu Yisuyegi ngizi kumulirikku Anotoyegi lewa puwili mabek pewekkeriktau keya wangki wizagomagi puriktau yaliya wazayagi logo purik pi wik wizagomagi wizigeya puwiligi wiyeke Anotoyegi nguk mei penangai.

26Yisu walek, keya kaile miza nayendau ono, keya pigi yungke kaile nangezirau ono keya Anotogo pi yombanu kaile kaile miziwiliyaga keke wazamiya keya Anotogo pi tung ngalege panurikke wazamiya legi pi ngai yemane panu tenigi wiyeke Anotoyegi kambek mizi purik pi pangkabokko. 27Pi ngai yemane panu yongkambanuwiliyaga Anotoyegi miziweki wok mabiyeng kaile ngezewiligiyengki kolak miza logo pulaga yongkambanuwiligi kaileyengki kolak mizi kaiyageya koyimi puwili kelik onobokko. Pugu kang wamenara kolak miza logo purik weik pangka logo purik korik ngezebekki puwek uliweki ngaungaugu yana mabuwekke. 28Mosegi loyengko yombanu kaileyeng kilingwili ngai yemane panu yongkambanuwiliyaga Anotoyegi miziweki keremiza wazaya kapura Anotogo ngago sawiya logo yeik ngezebekkira ngeriya logo loragi kalika kiriwei lewarago pigi Marek kaile nangezirau ono logo wizagomagibok ngai yemane panu yongkambanuwiliyaga Anotoyegi miziweki kelemiya.

Copyright information for `BIG