Hebrews 9

1Ngago were silok tiya puraga Anotoyegi ya kumulagirikki lo nayeng mela keya yongkambanuwiligu sela i walek Anotogi wirege inge laliyi keya ya kumuliweki namaktau ngiza. 2Puwiligu sela i walek namak ngabelakpekke pelege ngiza logo i yeke yungke mabulogo neyau ngiza wizigeya yenge yowerengkemak Walekmak meiya. Logo pumakki yungke yoluyeng lambek keya lalekta keya iwing perek Anotoyegi opa wiyazik. 3Pulagarik kagorik imakki waliya narik wiramiya logo kagorik purikki yeke kezangka pulogo i namak, Walekyauga Walek Panumak, meimak yolu. 4Logo i pumakke yungke alata kolak mizi koliyengka keremizara yolu keya loponglei koliyengka keremiza logo Ngago Silok Tiyaragi Loponglei meileirau pumakke yolu. Logo lopongleige yungke king tapele Mosego lo meleyau piyeng lende miza wazamiya piyau wiya, keya kelebak peleng koliyengka keremiza logo iwing perek Manayeng meiyeng wiya naktau, keya Alongki lukung peyeng lewa puleirau. 5Keya lopongleigi ngalege angela kung serabimyaugi kangmekke keremiza neyau mogosa. Logo piyau Anoto pulogo yolu purikki walimiziyau. Keya piyaugi sabengyau lopong wata iwiyeng wezamelaleigi ulurikki ngalengale tungkula logo pulei, Yalektagi Tundik, meilei. Watabi peyeng mabiyeng soloyeng kiling kapura ne piyeng mabiyengki soloyengki weik kozak kaiyagi ono.

6Weik piyeng mabiyeng pilik pangka pangka kelemiya wizigeya pulogo yombanu Anotoyegi kolak miziwili i yenge yowerengke pumakke puwiligu keli puwekke yawe puwiligiyeng mizageya koyimowei yeke iga yenge yowerengke mizi. 7Kapura puwiliyaga ngai yemane panubok ngezebek kirisimasi naraga wok wamenakka purik i yeke yungke Walekyauga Walek Panu pumakke kang mizi. Pi yeke yungke kang puwekkerik wata iwi nak orowei Anotoyegi kolak miziweki kang logo iwibokko ngezebokko kaile miza piyeng keya yongkambanu mamokko kaile miza piyendau tumula meliweki keya ngezebek keya yongkambanuwiligu lusuwei koyimowei kaile onoyeng mena miza kapura Anotoyegirik kaileyeng miza piyendau tumuliweki. 8Logo Kung Walekpokko mizagewiyege pilik pangka pangka mizi kayima purik ngoluk kazing yeke Walekyauga Walek Panu pumakki kandik yongkambanu yeikwiliyegi tiya ono purikki kimeike waligeleyi yagenda logo yongkambanuwili i yenge yowerengke mamakke kang wale piyengki yo keya to mizageya koya purikki. 9Logo purikku yokopekke teniyegi watabi yemane nayeng waligeleyi yagenda. Purik ngago silok tiya wereragirik watabi yeikyeng orowei lewa keya liyeng kolokngagono kolak miza kapura piyeng orowei wiriyawiligi yayengki kaile piyeng pilik kolak mizayengko ya puwiligiyeng kaigesa wazayagi langai ono. 10Logo purik ngago were silok tiya puragirik puwili ngeragi talikyeng nagi keya kang tamekke ngezewili kaigesagi keya kazing nalangai nalangai piyengki langai lo korikwekki ngalegeyeng keke mizageya koya. Yongkambanuwili lo piyeng teng puragirikki wiyeke Kilisi Anotogi kazing wik pangka panu puluweng kiling lewarikka puwili lo piyeng warara koya.

11Kapura Kilisi ngago wik silok tiya pangka panu mabek yolu puragi ngai yemane panu wezabek kayimawekkerik pi i walek yemane kangmekke panu paka ngilumbekke yombanuwiligu ngiza ma ngabelakpekka ono pumakke kiliya kuna. 12Logo kemenak iwibek orowei yeke I Walekyauga Walek Panumak mei pumakke kiliya kuna logo iwibek alataraga kukuk uli yongomo miza. Kapura yombanu Anotoyegi kolak miziwiligi ngai yemane panubokko mizi pilik liyeng keya pulangaiwiligi iwibokko miza ono, a'a'. Iwi ngezebekkibekke ngane teni kaileyengko wigira puraga weik kemenak wila wazaya. 13Keya ngago were silok tiyaraga liyeng memengwili keya pulumakauwiligi iwiyeng keya kau marek songono ngora pilikwiligi koza keya pilik piyengko yombanuwiligi kaile lo korikwekki ngalege piyeng ngeli pumok kaigesa purik wameik legi, 14Kilisigi iwibokko kumula tenigi piyeng watabi teni kazing kumbek ibengki puluwengki iza orowei kunagi pilik piyengka kaigesa wazayi purik wameik panu panu. Kilisigu ibeng sa purikku lo were teni yaliya wazayagi langai ono piyengki kiriwei mizagi purikki yangeze mizagi puraga yaliya wazaya logo teni Anoto wik yolubekyegi yawe miziweki kelibene keleyi. Purik Anotogi Kung Walek wizagomagibokki kozandago Kilisi ngezebek kaile tonuguyengki ibengweki ngezebokko ngezebek Anotoyegi mana. Logo Anotogo keriyarik purik pangka panu, purik pi kaile nangezirau ono pi yeik pangka panu wiziya legi.

15Tegi Kilisi ngago wik silok tiya puragi yombanu libugebek wizigeya yombanu ngago yeiya puwili mabuwili watabi palumu panu Mangogo pigi marek kalogoliwili miza puwiliyegi yanageya wizagomagi sawiya piyengka puwili kanda weibene. Purik weik Kilisigi ibendagi ngane puwiligu ngago were silok tiyarage kulengke koyawekke kaile miza piyengki wiyeke ngangang wagelagi puraga wila wazaya.

16Tamizeige yombanu nak ibeng logo watabi pugu wizami kang piyeng tak managi miza purikki kapiya yeik keya pilikwiligiyeng miza wiya pungindeing waze namele keya nakko weiya logo watabiyeng weiyagi ono. Kapiyangindeing ngoluk wiyi keya were yombanu kapiya pungindeing mizabek ngizi ibeng ma talik mizagi. 17Logo yombanu kapiya pungindeing mizabok ibeng puwekke purik weik kapiya pungindeingke watabiyeng weiweki yeikyeng miza yowiya puwili watabiyeng weiyagi. Kapura pi ngoluk wik wizigeya puriktau yaka puwili waze watabi puwiligu weiweki pugu yeiya piyeng puwili weiyagi ono. 18Logo piliktikki wiyeke ngoluk ngago were silok tiya puragirau kiriwei mizagine were liyeng keya pulangaiwili yela logo ibeng wizigeya iwiyeng kubuli yongomo miza logo purikku ngago were silok tiya pura kozang kelemiya. 19Purik Mosego yongkambanuwiliyegi Anotogi lo meleyau keya lo nayendau mabiyeng kozak yeiya logo weikwekke pi liyeng pulumakauwiligi kongwiligi iwiyeng kiling kai keya kapuk keya yengelei marek songono isop mei mereke meleyeng weiya logo iwibek kapiya loyeng lende mizarikke ngalengale wezameli keya yongkambanuwiligi ngalengale wezameli miza. 20Logo pugu pelik kaiya, Iwibokko ini keya Anotogi tepekke ngago silok tiya inugu kiriweiweki pura weik kozang kelemi purikki walimizi. 21Logo kazing mabilikmekke pugu iwibek sela i walek pumakke ngalengale wezameli keya watabi yeke ige Anotoyegi ya kumuliweki wei keya mizi piyengkirau mabilik miza. 22Logo loyengkirik watabi mabiyeng iwibokko kowiyeng piyengkiyeng kaigesiweki kai, keya iwibektau kubula ono purik kaileyendau Anotogo tumula logo keremareke wezamelagi ono.

23Piliktikki wiyeke Mosego ngabelakka pelege sela i walek ngiza pumak kiling pumakke yungke watabi paka ngalege yoluyengki yang miza piyeng miza logo piyeng mabiyeng kazing pilikmekke Mosego watabiyengki kowiyengyeng liyeng keya pulangaiwiligi iwiyengko tumula. Kapura i walek pelege yang miza piyengki paka ngalege ngizi panumak ngoluk liyeng keya pulangaiwiliyaga lewege panuyengko kaigesa wazamiya logo pilik kaigesa wazamiya purik Kilisigu yengeleileige ngalege ibeng sa purikku. 24Purik Kilisi i walek yombanuwiligi meleyengko keremiza logo yeik yang mizamakka kiliya kuna onorikki wiyeke. Pi paka ngalege lemeng ngeze lemengke kiliya kuna logo weik tenigi wiyeke ngago kaiweki Anotogi wirege lewagela. 25Keya kirisimasi mabiyengke purik Yudawiligi yombanu Anotoyegi wata kolak kelibene waliyi puwiligi ngai yemane panubek yeke Anotogi i walek yemanemakki yungke Walekyauga Walek Panumakka liyeng memeng keya pulumakauwiligi iwiyeng kiling kiliya kang miza. Kapura Kilisi mawiyarekka ibeng sa ono. 26Pilik kesak ngabelakpek keremiza ngiziga wizageya kayima perik pi ngangang mizi kayimi kak. Kapura segeya pi yeik kang wamenara kemenak lewagela, logo purik weik kirisimasi keya piyeng mabiyeng yeik siwekke mizi lewa ngizige. Pi pilik miza purik ngezebokko ibengkirago kaileyeng keya kaileyengki kozang pura neneng ngeliweki. 27Keya Anotogo sawiya mabilik yombanuwili kang wamenara ibengki keya pulaga ngagozak yemaneraga pigi wirege ngagozak mizagi. 28Togo Kilisi kang wamenara yongkambanu kolokngagonomekki kaileyengki wiyeke ibeng sa. Keya pi ngereke yogi kapura pi kaile yombanuwiligiyengki wiyeke ibengweki yogi ono. Pi yo purik piyegi tarikke keya mizageya koyimowei yuke puwili yaliya wazayageya pura weik kemenak yeikweki mizagi.

Copyright information for `BIG