James 3

1Ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili miti yanibek keremiziweki wilekpekka mizi nagani, purik mamokyaga teni miti yaniwili ngalege panu ngagozak keleyagiwili purik teni iwaka. 2Teni mabuwili kang nayengki purik ngago kokowa kisi kapura yombanu pugu kaiyengkirau ngago kokowa nara kai onobok pangka panubokko. Yombanu pilikpok korik kang pigi puwek mabuwekke ngaigi langaibokko. 3Tonugu liyeng osiwiliyegi keleyirik ngayeng wibek kilimbek kiligandaga uluwakiyi logo wibekka ulumi puwekke ngayeng korokwekko osimekki kiliganda ngangang mani logo purikku mizagewiyege tonugu kunagi keli pulogo osimek yeik kerewiya logo keli tenigi puragi kiriwei mizi. 4Keya sik yemaneyengkirau kumuli, piyeng yemane panuyengko logo kebarek unatubabokko orowei kang kele kapura sitiya koru panu ngizi kowiti purik sikmak orowei mizibekki keliragi kiriwei mizi penangai.

5Togo longokpek kilindiktau mabilik, songono kele kapura ngago lewegeyeng kaiya melibokko. Yeik kumuli, kalogolei yemane panu kele kapura yeziwilik songono pungezigu pulei mabulei langiyagi, 6logo longokpek yezizik kelikpokko, korowaliyengko wilak. Longokpek korik tenigi puwekke yolu piyeng kiling ngelaming yolu pobu, logo kaileyeng korik tenigi puwek mabuwekki pangka pangka orowei kang keya mizi. Yezi longokpekki puzik yereng yezi kusagi onozik ngori pura ngezeraga lewazikku logo teni wazaya pulaga paka ibengki pulogo koyi kang lewa pura kaile kaile kelemi. 7Yombanuwiligu wata keya winak keya kemale keya watabi nalangai nalangai wizambekke piyendau mabiyeng ulogo weiya logo keli yombanuwiligiragi kiriwei mizibene waligeleya logo ngoluk mabilik mizagi langai. 8Kapura yombanu nakkorau longokpek kuzige kelemiyagi ono, pi korowali panubokko keya pi otapazi kaiya melibek keya marasing yombanu neneng ngela melagi langaiyeng kilimbek. 9Teni longok tenigibokko tenigi Yemizibek keya Mangobekyegi wilik kagowing mei. Mabokko yongkambanu Anotogi kangmekke keremiza puwili ngago kaile yei. 10Kiligang maburaga wilik kagowingyeng keya ngago kaileyeng tabunda wali. Ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili, ini pilik mizagi onowili kani. 11Kai kulek narikka kemenak kai kolok kelibek keya kai solo kelibek tabunda ma talik? A'a'. 12Yengelei ngoyeileigu yengelei popoleigi wilekyeng wiragi? A'a'. Keya kopimerekko ngoyeileigi wilekyeng wiragi? A'a'. Keya solo kaibokko kai kolok kelibek lewagela wazamiyagi ono.

13Inigi tepekke yombanu kaileyengka pangkayeng iwaka nak ma? Ngezebokko pi ngizi pilik nak mizagirik kazing pangka pugumekka keya iwaka puguraga mizirikku keya watabi pugu kulengkebek miza wizimowei mizi piyengka. 14Kapura ni pangkayengka kaileyeng iwakabek keya wazonobek purikki lewegebek mizi nagani, purik tamizeige ya nuguraga nakko miziyengki ma nakki piyengki yagolok kopong sisik mizi, keya nazuwagawiliyegi kumuli ono kerezi mizi purik ikuyogorik kaile panurikku. 15Purik iwaka pilik pura paka ngalega lewa onorago, pura ngabelakpekkira keya wilek kang werebekkira logo puragi mangobek Sadang. 16Purik watabi nakki piyengki yagolok miza logo ngong kumuli pumok keya ni makngezeyegi keke kumuli pumoktau yolu pulogo kisageli meiya meli kang keya kazing korowali piyeng mabiyeng wizinda. 17Kapura iwaka paka ngalega pura solo panu lewarik korowali nayendau ono, pulaga ngai kelirau ono, kuzigera kiling keya kerewiyira kiling lewa. Pumok yalektago kola logo wazono kolokngagono lewagela wazami, yewizek mizi nariktau ono keya kiligang neyau lewa nariktau ono. 18Keya yombanu nazuwagawili kiling ya wamenara wizimowei nakko nak kiling ya wamenara koyibene keleyibokyegi wazono kolokngagono lewagela wiriyi penangai.

Copyright information for `BIG