John 10

1Yisugu pelik yeiya, Kerewiyi, nogo iniyegi kozak yei pura wameiktago. Yombanu liyeng memengwiligi lemengmekke kiliya kangwekke kandik neing kiliya kang ono, ngereke lemengmekki libuga tameneng meibokyegi langai nogo meiyagirik ngoweibek keya i ngelibek meiyagi. 2Kapura yombanu liyeng memengwiliyegi ngaibok lemengmekki kandik neing kiliya wiriyi penangai. 3Logo yombanu kandikke ngai yolubokko liyeng memengwiliyegi ngaibokki kandik tiya mowiyi. Liyeng memengwili puwiliyegi ngaibokko ngagora puwili iwaka logo ngaibokko liyeng memeng pigi puwiligi yeikyeng mei logo puwili wanganerikki wiyeke lemengmekka welagela iza orowei kuniweki. 4Keya pi puwili ngago yeiyageyara weik puwekke purik pi ngezebek were kang. Keya liyeng memengwili puwiliyegi ngaibokki ngagora iwaka kopong puwili piyegi kiriwei kang. 5Kapura puwilirau nazuwaga nakyegi kiriwei kang onowili, keya puwili pokyegi lusuwei kopong puwili kazi kang, yeiya.

6Yisugu ngago saweli pura Palisiwiliyegi kozak yeiya kapura Palisiwili ngago puragi solorikki lusuwei miza. 7Tegi Yisugu ngereke pelik yeiya, Nogo iniyegi kozak yei pura wameiktago. Ne kang liyeng memengwiligu yeke lemengmekkiweki kiliya kang yongomorik kelik. 8Keya waligeleyi ne lewagine were teni Mesiyabek kisi kayima puwili mabuwili ngoweiwili keya i ngeliwili kelik. Logo puwiligu mizarik yombanuwili puwiliyegi kiriwei mizibene ikuyogorik keleyagi nobiyeng miza. Kapura yombanuwili liyeng memengwiligu mizilik yombanu puwiligu lusuweibekki ngagora kopong puwili kazi kuna. 9Ne kang liyeng memengwili yeke lemengmekki kiliyawekirik kelik. Keya kazing Anotogo ngai pugumekki ngai puragi kiliyawekimek, ne legi kazing nogomek neing kiliyabok nogo watabi kozaga kelemiyagi piyengka yaliya wazamiyagi. Keya liyeng memeng lemengmekka welagela kanda ngeragiyengki wela logo pulaga kiliya yo puwiliyegi ngai puwiligibokko puwiliyegi ngai pilik nogo puwiliyegi ngaigi. 10Kapura ngoweiwili liyeng memengwili ngowei keya yeli lewa logo liyeng memeng mabuwili yeik sawiyiweki. Ne kayima purik yongkambanu ne kiling saweli mamok ngizi koyimagi pura kilingweki keya puwiligu ngizi yolu puraga wilik kagowindago kola koyibene.

11Keya ne yombanu liyeng memengwili kelik puwiligi ngai wazonobek. Liyeng memengwiligi ngai wazonobokko liyeng memeng puguwili kaileyengka yaliya wazayagirikki weraga miza logo ibeng si penangai. 12Liyeng memengwiligi ngaibekyegi yombanu yawe mizibok liyeng memengwiligi mangobek ono. Pi yeik king wei purikki ngane liyengwiliyegi ngai. Togo pugu keriyi tagai keri wizing yemane namek yawerelege puwekkerik pi kazi kunagi logo liyeng memengwili ngezewili wezayagi. Logo keri wizing yemanemokko liyeng memeng nawili limitagi logo pi nawili limitageya puwekkerik nawili weik narikke mizagi. 13Logo yombanu yawe mizibokko pilik mizi purik pi yeik kingyengki yawe mizibek kopong. Logo pugurau liyeng memengwiliyegi keli ono. 14Ne yombanu neyegi ngizi kumuli puwiligi ngai wazonobek. Ne yongkambanu nogowiliyegi iwaka keya yongkambanu nogowili neyegi iwaka 15mabilik negi Mangobokko neyegi iwaka keya nogo negi Mangobekyegi iwaka yolu logo ne yombanu nogowiligi wiyeke ibeng yaka liyeng memengwiligi mangobokko puwiligi wiyeke ibengki pilik. 16Keya liyeng memeng negi nawilirau ngoluk koyinda. Kapura puwili ngoluk liyeng memeng kabe nogomek kiling leme wezayimekke yolu ono. Puwilirau nogo ngago yeiya logo pelege wiriyibene keleyagi. Logo nogo pilik mizi puwekke puwilirau ngago nogora kerewiyagi. Logo nogo kabe wamenakmek keleyagi, logo ne wamenakko puwili mabuwiliyegi ngaigi.

17Negi Mangobek neyegi keli purik ne liyeng memeng nogowiligi wiyeke yombanuwiligu ne nelibene ne makngezego ne makngeze ngaungaugu niza yani kopong logo pulaga ne yangalek meiya logo ngereke wik wizagomiweki. 18Ne nelagirikki keli ono kesak nakkorau ne neli ono. Kapura ne ngaungaugu ibengki. Keya ne ibengki puragi pangkara keya kozanda kilimbek, keya ne yangalek meiya logo ngereke wik wizagomagi puragi pangkara keya kozanda kilimbek. Nogo pilik mizi purik pangkarikku, purik negi Mangobokko miziweki neiya legi, yeiya.

19Yudawili kerewiyarikka ngago piyengki weraga puwili ngereke nawili namekke miza. 20Logo nawiligu pelik kisa, Ini nangki pugu kai puragi kerewiya yolu? Pi lelewe kani. Pi kerewa nak yenge yaga yolu kani, kisa. 21Kapura Yuda nawiligu pelik kisa, Pi kerewa nak yenge yaga yolu kesak pugu ngago kaiyageya pilik pi kai kak ono. Keya yombanu kerewa nak yenge yaga yolubokkorau wire kusa piyau ngereke ngaiwilibene keleyagi ono, kisa

22Yirusalem yerengke pulogo weik ngeragi yemane miza ni nara lewagelaweki mizi. Logo pura yongkambanuwili Anotogi i walek yemane puwiligimakka Yuda onowiligu kaile kaile miza logo puwiligi yelibungangwiligu walaka ngereke waberek ngizarikki kumula logo ngeragi yemane miza nira. 23Weik teng kebarekpek uli keya kilili miziraga logo Yisu Anotogi i walek yemanemakka wale Solomongi Parandara meirage wei kaiyageya wiziya. 24Logo Yuda ngaiwili kanda pi yawereng kelemiya logo pelik meiya, Ni wok talik talikke teni lelewe sara koyimowei keya ni tak miza purik teniyegi liwik mizageya wizagomi mangai? Tamizeige ni Kilisibek mabura wameikta teniyegi kozak kai, meiya. 25Logo Yisugu pelik kanga yeiya, Nogo iniyegi kimeike kozak yeiya kapura ini ngizi kumula ono. Nogo negi Mangobekki yeiktaga yawe mizi piyengko walimizirik ne pugu wezanelabek mizi. 26Kapura ini liyeng memeng nogowili ono kopong ini neyegi ngizi kumuli ono. 27Liyeng memeng nogowili ngago nogoragi kerewiyi, logo puwili neyegi kiriwei mizi. Logo ne nogowiliyegi iwaka. 28Nogo puwili wik koyimagira yani, logo puwili kemenak ibengki ono. Keya nogo puwili iza wara yolu logo nakkorau puwili neyaga yogok meiyagi ono. 29Negi Mangobokko yongkambanu nogowili neyegi nana. Purik kozang pugurago mamok yela. Keya pugu puwili iza wara yolu logo nakkorau puwili negi Mangobekyaga yogok meiyagi ono. 30Ne keya negi Mangobektau wamenak, yeiya.

31Pi pilik kaiwekke Yuda ngaiwili kingyeng weiya logo pi uliweki miza. 32Kapura Yisugu puwiliyegi pelik yeiya, Yawe wazono negi Mangobokko nogo miziweki kelayeng nogo weik miza wizinda logo iniyegi waligeleya. Legi yawe piyengka tarago mizagewiyege ini ne king neliweki mizi, yeiya. 33Logo Yudawiligu pelik kanga meiya, Teni yawe wazono nugu miza piyengki wiyeke king nelagi ono. Kapura tonugu king neliweki mizi purik peliktikki, nugu Anotoyegi langai korowali kai purik nugu ni Anoto kiling pangka pangkaweki mizi, ni yombanu yeikpek kapura, meiya. 34Logo Yisugu pelik kanga yeiya, Inigi lo lende miza piyengkirik Anotogo pelik kaiya, Ini anotowili, kaiya. 35Anotogi ngago pura ngaigu kai onora. Keya Anotogo kaiyarik yongkambanu pugu ngago pugura yani puwili anotowili. 36Logo tamizeige Anotogo ne ngabelakka pelege wezaneliweki sawiya mabura nangki nogo ne Anotogi Marekpek kaiwekke inugu ne Anotoyegi langai korowali kai, kisi? 37Keya tamizeige ne negi Mangobokko mizi onoyeng mizi mabura neyegi ngizi kumuli nagani. 38Kapura tamizeige ne Anotogi yawera mizi mabura nogo mizi piyengki weraga neyegi ngizi kumulizo, ini nogo kozak yei piyengki ngizi kumulagi ono kele kapura. Purik kazing pilikmokko ini iwakagi logo negi Mangobek negi yungke wizinda keya ne negi Mangobekki yungke wizinda purikki ini ngizi kumulibene, yeiya. 39Yisu ngago piyeng kaiya logo ngizige puwili ngereke pi kebangkeliweki miza kapura Yisu puwiliyaga kazi kuna.

40Pulaga Yisu kai Yolodang meiling wala uwei pangazuwaga ulogo Yowan kaimelibokko yongkambanu kaimelageya wiziya lemengke kanda kuna logo pulogo wiziya. 41Logo yongkambanu kolokngagono Yisugi ngagoyengki kerewiyiweki kayima. Logo piyegi langai ngezewiligi tepekke pelik kela, Yowan kaimelibek watabi nakkorau mizi ono Anoto ngezebokko mizi piyeng miza ono kele kapura pugu pekyegi langai watabi kaiya piyeng mabiyeng wameik, kela. 42Logo pulogo kolokngagonomek Yisuyegi ngizi kumula.

Copyright information for `BIG