John 17

Yisu ngago peyeng kaiya logo pulaga paka ngilumbekke langai pakela yongo mela logo pelik waberek miza, Peba, teng nugu watabi neyegi keleniyagiyeng lewagi kaiyara weik lewagela purik ne nigi Marekpek legi. Yeik nogora yongolok mei logo yeik nugura nogo yongolok meiweki. Purik nugu ne yongkambanu wizageya koyi kambeli puwiliyegi ngaiweki pangkara nana logo nugu ne nana puwiliyegi wik koyimagi pura nogo yaniweki. Keya wik koyimagi pura yombanu ni wamenak ngizi Anoto mizabok keya mabilik Yisu Kilisi nugu wezamelabokyegirau iwaka mizabokko welagi. Nogo weik yeik nugura ngabelakpekke pelege yongolok meiya. Purik yawe nogo miziweki nugu nana pura weik nogo miza. Peba ngilung keya ngabelak keremizagine ne ni kiling wizagomawekke yeik nogora yemane wiziya pilik weik mena nigi wirege yeik nogora yemane sibene kelemiye.

Nogo ni talik mizibek miza purikki nugu ngizi kumuli onowiligi tepekka niza nana puwiliyegi waligeleya. Puwili nuguwili logo nugu puwili ne nana keya puwili ngago nuguragi kerewiya logo miziwili. Puwili weik watabi nugu nana piyeng mabiyeng niyaga lewayeng purikki iwaka. Purik nogo puwiliyegi nugu kozak neiya piyeng nogo kozak yeiya kopong. Logo puragi kerewiya logo kiyebuk miza ono, segeya ne ni kiling wizagoma logo ne kayima purikki puwili iwaka keya ni ne wezanelabokyegi puwiligu kisirik, Wameik pugu pi wezamela, kisi.

Ne puwiligi wiyeke waberek mizi. Ne neyegi ngizi kumuli ono puwiligi waberek mizi ono kapura ne nugu nana puwiligi wiyeke waberek mizi purik puwili nuguwili legi. 10 Keya nigi puwili mabuwilirau nogowili. Keya negi puwili mabuwilirau nuguwili. Keya yeik nogora ngalege panu yongolok meirik ngizi kumuliwili kazing pangka lewengke yolu puwekke. 11 Keya ne weik niyegi lewa puloge, ne mawinda ngizi kumuli onowiligi tepekke wiziyagi ono kapura ngizi kumuli puwili kele ngoluk ngabelakpekke ngizi kumuli ono puwiligi tepekke yolugi. O Peba Anoto ni kaile nayendau onobek mena yeik nigi nugu ne nana puragi kozandaga ngizi kumuli puwili korowali piyengka iza warara wizei, logo towago kangka wamenakpekke yolu mabilik puwilirau kangka wamenakpekke yoluweki. 12 Ne puwili kiling wiziyawekke nogo kozang nuguragi ngaige nugu nana puwili mabuwiliyegi ngai wiziya logo puwiliyaga nak kazing nogo waligeleya puluwengka kemenak ibengki ono, kapura wamenak kele logo pok yogo Yuras kazing kumbekki lewengke ibengkibek. Pugu korowali mizayengki wiyeke pi kazing kumbekki lewengke ibengki purik pangka logo Anotogi Kapiya Walektikke piyegi langai lende miza pura ngiziweki.

13 Peba, ne weik niyegi lewa. Ne ngabelakka pelege ngoluk wizimowei ngago peyeng waberekmekke kozak kai logo nogo wilik kagowing yolu mabilik ngizi kumuli puwilirau wilik kagowing nogorago kolaweki. 14 Nogo ngago nugura puwiliyegi kozak yeiya logo puwili ngizi kumula logo piliktikki wiyeke ngizi kumuli onowili puwiliyegi sisik. Puwili ngizi kumuli ono puwiliyagawili ono keya puwili ngizi kumuli ono puwiligu kumulilik kumuli ono, puwili nogo kumulilik kumuli. 15 Ne nugu puwili ngizi kumuli onowiliyaga kazi iza oroweigirikki waberek mizi ono, kapura Sadang korowali mabiyengki mangobekyaga nugu puwili iza warara wiziyagirikki ne waberek mizi. 16 Nogo mizi mabilik puwilirau ngizi kumuli onowiligu kumuli pumokko kumuli ono. 17 Legi nugu puwili ngago nigi wameik puragi waberek kiriwei mizibene waligeleyagirikki ne nguk nei, purik puwili nigi keke yolu keya ngabelakpekke korowali yolu piyengka keke koyibene. Ngago nugura wameikta. 18 Nugu ne ngabelakpekkewiligi tepekke wezanela. Logo kazing mabilikmekke nogo puwili ngabelakpekkewiligi tepekke ngago nugura orowei kangweki wezayeli. 19 Nugu neyegi keleniyagi keli piyeng keleni mangaiweki ne makngezego ne mele nuguzikke nani, purik ne puwiliyegi keli kopong. Keya nogo pilik mizi purik puwiligu puwili ngezewili mele nuguzikke nanagi logo puwili ngezewili keli nuguraga mizibene logo puwiligu mizagi purik puwili ngago wameik nigi puragi iwaka kopong.

20 Keya nugu yombu nogo waligeleyi pewiliyegi sawelagirikki ne nguk nei purik ne yeik puwiliyegi keke sawelagirikki kai ono kapura segeya yongkambanu ngago pewiligu kisiyeng kerewiya logowekke neyegi ngizi kumulagi puwiliyegirau sawelagirikki ne nguk kai 21 logo puwili mabuwili kangka wamenakweki. Peba, ni negi yungke yolu keya ne nigi yungke yolu logo towa kangka wamenak. Logo kazing mabilikmekke puwili mabuwili towagi yungke yoluweki logo ngizi kumuli onowili nugu ne wezanela purikki ngizi kumuliweki, ne nguk nei. 22 Nogo yeik yemane nugu nana pura puwili yana logo puwili kangka wamenakpek kilingwiliweki, towago kangka wamenakpek kiling yolu mabilik. 23 Legi ne puwiligi yungke wizinda keya ni negi yungke wizinda logo puwili kangka wamenakpek kilingwiliweki. Logo ngabelakpekke ngizi kumuli onowili nugu ne pelege wezanela purikki keriyi nangaiweki, keya nugu neyegi keli mabilik nugu puwiliyegirau keli purikki puwili iwakagi.

24 Peba, nugu ne nana puwili nogo yolu pulogo ne kiling yoluweki ne keli keya ngaiwak nogorik keriyiweki, ngaiwak purik ngaiwak nugu watabi mabiyeng keremizi nangai wizigeya nugu were neyegi kela kopong ne nana purik.

25 O Peba, ni pangka panu. Keya ngizi kumuli onowili niyegi lusuwei kele kapura ne niyegi iwaka keya negi puwili nugu ne wezanela purikki weik iwaka. 26 Nogo puwili niyegi iwaka sibene keleya keya mawinda iwaka sibene keleyagi logo puwili nugu neyegi keli pura puwiliyegi wizeibene logo ne makngeze puwiligi wilek kangyengki yungke yolugi. Wameik panu.

Copyright information for `BIG