aIngi Sam 22:18
bIngi Sam 34:20
cSakaraya 12:10

John 19

1Pulaga Pailetgu Yisu ngereke yeke ige pikang yemane ngai kozangyengko wizale uliweki miza orowei kunibene kelemiya. 2Logo amiwiligu mabung ingak ngai merek kilulung wezabek keremiza logo Yisugi kebiraga ngalege wiya keya ngaigu King Ngaibek miza koyimowei melewangka King Ngaiwiligu wakiyi langai wago yokolong narik wakiya wazamiya. 3Pulaga puwili piyegi kanda purik pelik mei mizi, Aiya, ni wik yokolong yoluweki. Ni Yudawiligi King Ngaibek, meiya logo purik wiregawerege melegozok uli.

4Pulaga Pailet kang nararau mawinda yenge yerengke kuna logo Yudawiliyegi pelik yeiya, Keriyi, nogorau ngago korowali, pek ngagozak kelemiyagi langai nararau piyaga kerewiya ono, logo nogo pi ngereke iniyegi yerengke pelege miza orowei lewa logo inugu pi korowali nariktau ono purikki ini iwaka si nangaiweki, yeiya.

5Pulaga Yisu kilulung mabung ingakyengka keremizabok wakiyi keya melewangka yokolong wagorik wakiyi miza logo welagela kuna. Logo Pailetgu pelik yeiya, Yombanubekyegi pelege pakeli, yeiya. 6Logo yombanu Anotoyegi kolak miziwiligi ngai yemanewili keya wagela Anotogi i walek yemanemakki ngaiwiligi ngaiwili piyegi pakelawekke puwili ngalizi panu pelik kisa, Yengeleileige nili ula wazami. Pi uli. Yengeleileige luwe nili ula wazami, kisa logo puwiligu lewegeyau kisagela meiya meli kang keya miza. Logo Pailet pelik yeiya, Ini makngezego pi yengeleileige nili ula wazami. Purik nogorau korowali nangezi pekyegi wizilege pakela ono mena, yeiya. 7Pulaga Yudawiligu pelik meiya, Lo tonuguragirik pi ulagibokko, purik pi yombanu yeikpek kele kapura pugu pi Anotogi Marekpek kairikki wiyeke, meiya.

8Logo Pailet Yisugu pi Anotogi Marekpek kaiya purikki kerewiyawekke pi kazimek yemane miza. 9Logo pi kazi kopong Yisu ngereke miza orowei yeke ige yabela logo pi Anotogi Marekpek ma talik miza legi pelik nguk meiya, Ni talaga kayimabek, meiya. Kapura Yisugurau nara kanga meiya ono. 10Logo Yisu ngago nara kanga kai nangaiwekke Pailetgu pelik ngalik meiya, Ni neyegi ngago kai onobek? Nigi wik yolugirikki kaiyagirik keya ibengkirikki kaiyagirikki pangkara nogo wara purik ni iwaka ma talik, meiya. 11Logo Yisugu pelik meiya, Tamizeige Anotogo ni pangkara nani ono purik nugurau neyegi watabi nayeng mizagi ono. Keya yombanu ne niyegi niza nana puwiligi kaileyeng nuguyengka ngalege, meiya.

12Logo Pailet puragi kerewiyawekke pi weik Yisu wila wazamiyagimokko kelegele. Kapura Yuda ngaiwili ngalizi panu pelik kisi, Tamizeige ni pi wila wazami purik mabura ni Sisa Romwiligi King Ngaibokki kewengkebek ono. Yombanu ngezebokko ngezebek King Ngaiweki mizibok Sisayegi ngai mizibek, kisi.

13Logo Pailet pura kerewiyawekke pi kanda tung pugu ngagozakyeng kebangkeliwekke mogosirikke mogosa. Logo Yisu pugu mogosa yolu pulogo miza orowei wiriyibene yeiya, logo pugu mogosa pulumeng king ozokyeng poloraga semeng wezabek keremizi wiriya lemeng, logo Iburu ngago yeiktaga, Kabata, mei. Logo yeik puragi solorik, king ozokyeng kiling lemeng.

14Pilik mizarik wok melenazikpekke logo wokpok yongkambanuwili watabi Yudawiligi wok yawe mizi onobek Sabatpek meibekkiyeng ngayek mizibek, logo Sabatpok Sabat yemane Pasobabek meibek. Logo wok melenazikpekkerik paka ngilumbekke libuge yokmek weik 12 kilokweki mizi. Logo Pailetgu Yudawiliyegi pelik yeiya, King Ngai inugubek pelege, yeiya. 15Kapura puwiligu ngalizi pelik meiya to mela, Ibeng sa wazamiye. Ule. Ule. Yengeleileige nili ula wazamiye, meiya. Logo Pailetgu pelik yeiya, Nogo King Ngai inugubek yengeleileige nili ula wazamiyagi, yeiya. Logo Yudawiligi ngai yemanewili pelik meiya, Yombanubek King Ngai tonugubek ono, Sisa ngezebek King Ngai tonugubek, meiya.

16Pulaga Pailet puragi kerewiya logo puwiliyegi Yisu yengeleileige nili ula wazamiyagi yeiya. Logo amiwili pi miza orowei kuna.

17Pulaga amiwiligu Yisu yengelei ngezebek nili ula wazamiyagi nalei wagelibene mana logo pi pulei wageliwei kuna. Puwili weik ngabelak wale Kebi Kozarik meirikke kanda logo Yudawiligi ngago yeiktagarik, Kologata, mei. 18Logo Kologata pulogo Yisu puwiligu yengeleileige nili ula wazamiya logo yengeleilei luwe lewamiya. Keya yombanu neyaurau yengelei neyauge mabilik nili ula wazaya logo Yisu tepekke keya yombanuyau nak nazuwaga miza. 19Logo Pailetgu ngago lang nayeng pelang korokwekke pilik lende miza logo pugu yengeleileige Yisugi kebi wilekta yolulege ngalege uliweki yeiya. Logo ngago lende miza pura pelikta,

Pek Yisu yereng Nasarete mei puragabek Yudawiligi King Ngaibek, miza.
20Logo Yuda kolokngagono kanda ngago lang yaka miza wazamiya pura mei kaiyageya koya, purik Yisu yengeleileige nili ula wazamiya pulumeng Yirusalem yerendaga koweige ono. Ngago lang miza wazamiya purik ngago yeik neyauganaraga miza kapura solorik menalik. Logo ngago yeik piyeng ngago Iburura keya Latinda keya Kirikta. 21Kapura Yudawiligi yombu Anotogi i walek yemanemakki Anotoyegi wata kolak kelibene waliyi maniwiligi ngai yemanewili ngago lang puragi kiyebuk logo Pailetyegi pelik meiya, Ngago lang pelik miza wazamiya pura, Yudawiligi King Ngaibek, miza wazami kak onora kani, segeya pobilik kele miza wazamiyagirago, Pugu ngezebekyegi kairik pi Yudawiligi King Ngaibek kai, miza wazamiyagirago, meiya. 22Logo Pailetgu pelik yeiya, Nogo lende miza pura yeik mabilik wizi pani, yeiya.

23Rom Ami Yisu yengeleileige nili ula wazamiyawili mangobektau ono. Puwili pilik miza logorik puwili Yisugi kagorikyeng weiya logo ngezewiligi tepekke sanga miza. Kapura piyengka melewangka yeik yokolong panu lolo ularau onorik logo watabi wakiya piyengki ngalege wakiyarik wizilege. 24Logo puwili nakko nakyegi pelik meiya, Tonuwa perik wale mangoriktau ono keremiziweki koliyagelega wiyagi ono. Segeya tonuwa purikki wiyeke yengelei lek uliweki logo wini pilikpokko weibene. Puwiligu pilik kisa purik Anotogi Kapiya Walektikke pobilik lende miza pura ngizi miziweki.

Puwili kagorik nogoyeng ngezewiligi tepekke sanga miza keya melewangka yokolong nogorikki wiyeke yengelei lek ula. a 
Logo amiwiligu weik pilik pura ngizi miza.

25Kapura pilik mizageyarik Yisugi panumele, keya Yisugi panumelegi sakmele, yogo Kolopa meibekki yongokpumele Maliya, keya Maliya Matalenarau yengelei Yisu nili ulaleige ngezege luwe koya. 26Logo Yisu pigi panumele keya ne pugu waligeleyiwiliyaga pugu keli panubek mereke luwe koyilege keriyawekke pugu pigi panumeleyegi pelik meiya, Kali ni kiling menalege yolubok perikka purik weik nigi marekpek kani, meiya. 27Pulaga pugu neyegi pelik kai, Negi panumele nigi panumele miza logo piyegi ngai wizeimo, kai. Logo wokpokko nogo pi miza orowei panga i nogomakka piyegi ngaiweki kambela.

28Pilik kaiya logo weik Yisu watabi mizagi pilik piyeng mabiyeng weik mamiza logo piyegi langai Anotogi Kapiya Walektikku kaiya pura ngizi miziweki pi pelik kaiya, Ne kaigi keli, kaiya. 29Pulogo kai waing walek narik kaimi naraga wizilege puwiligu kapuk wezarik narik kai waing walekpekke yungke mela, logo tonugu ngo meibokki pangka puwiligu yengelei isop mei mereke leleng nak weiya, wizigeya kapuk wezarik purik isopmerekki lelembekke mela wizigeya Yisugi kiliraga mana wazamiya. 30Logo Yisu kai waing walektik na logo pelik kaiya, Ne weik watabi mizagi piyeng mabiyeng miza kaiya, logo pulaga weik kebira lawila logo kung pugubek weik pi wezami kang logo weik pi ibeng.

31Pulaga weik teni Yudawiligi ngai yemanewiligu Pailetyegi pugu amiwiliyegi yeiya logo Yisu keya yombanu yaka Yisu kiling yengelei kalogomok piyauge nili ula wazaya puwiligi ingeyeng liya wazaya logo puwili nguk namizi ibeng sa wizigeya puwili ngezangai waliyiweki yeibene nguk meiya. Puwili yombanuwili pilik kayima wok kalikebekkegi purikki kiyebuk, purik wok kalikebek Sabatpek yawe mizi onobektikki wiyeke keya Sabatpok, Sabat yemane Pasobaragabek. 32Logo amiwili kanda yombanu nakki ingeyau liya wazami, nakki ingeyaurau mabilik keleya. 33Kapura puwili kanda Yisuyegi pura pi weik ibeng mamiza wizigeya inge puguyaurau liya mowiya ono. 34Segeya ami nakko Yisu yelabege wizalikku yowa logo nguk namizi iwi keya kaiyau wala. 35Ne Yowan kapiya perik lende mizabokko piyeng keriya. Logo nogo kozak kai pura wameikta purik nogo iwaka. Tegi nogo kozak kai logo inirau ngizi kumuliweki. 36Logo piyeng pilik lewagela purik Anotogi Kapiya Walektikku lewagelagi kaiya mabilik lewagela. Logo pelik kaiya.

Puwiligurau koza pigi nak liyagi ono. b 
37Keya peliktarau lende miza,

Puwiligu wizalikku yowabok kalike puwiligu ngereke keriyagi, miza. c 

38Weik pilik miza wizigeya yombanu Yosep mei yereng Arimatiya meiragabek logo Yisuyegi kiriweiwiliyaga nak Pailetyegi kuna. Kapura pi Yuda ngai yemanewiliyegi kazi kopong pi nawiligu iwakagi purikki kiyebuk legi pi liwik kambela. Pi kanda Pailetyegi pugu Yisugi yasurik wawiyiweki Pailetgu pangka meiyagirikki nguk meiya logo Pailetgu pangka meiya. Logo pi nguk namizi kanda Yisugi yasurik wawiya. 39Logo Nikotimas walaka Yisu ngoluk wikwekke wok nakka kusaga piyegi kambela mabok Yosepyegi saweliweki kuna. Logo pi kamba pekik andet paungki pangka marasing neyau kiling ngelaming kelemiyarik logo kukngizi keliriktau orowei wiriya. 40Logo Yosep keya Nikotimas Yisugi yasurik weiya logo yaka kamba kukngizi keli puriktau kubuli yongomo miza logo kemenak sukumeng miza. Kazing pumok Yudawili yombanu waliyiweki ibengwiligi korikyeng ngezangai sok putiya wala nelegi mizimek. 41Keya puwiligu Yisu ula pulumeng yengelei olip ngeriyamekki ngezege logo pulogo king ururu yombanu waliyiweki keremiza namek wizilege kapura ngoluk yombanu naktau pulogo waliyi ono. 42Wok melenazikpekke puwili watabi puwiligi wok yawe mizi onobek wok Sabatpek meibekkiyeng ngayek mizibek, logo wokpek weik lewagelaweki mereke keya king ururumektau mereke miza legi pulogo Yisugi yasurik wiya.

Copyright information for `BIG