aIngi Sam 69.9

John 2

1Wok neyau miza logo wok kalikebekke paka ngabelak Kalili meibokko yereng Kana mei puraga yongkambanu neyau wei. Yisugi panumelerau ngeragi kaimizi keya mizageya wizilege, 2keya Yisu kiling pugu waligeleyi puwilirau ngago yeiya logo pulogo koyilege. 3Yisugi panumele kai waing puwiligu nageya koyabek weik yeikwekke pugu Yisuyegi pelik meiya, Puwili kai waingki yeik, meiya. 4Pugu pelik meiya to mela, Kali, neyegi mizagiyengki kozak kai wak. Teng negi kozang nogora walimizagira weik pera ma talik, meiya. 5Kapura Yisugi panumologo imakke yawe miziwiliyegi pelik yeiya, Pugu iniyegi miziweki kozak yei piyeng mizizo, yeiya.

6Kaimi unatuba ngai kozang melenazik keya nazikka narayeng pulogo luwe wizilege. Kaimi piyeng Yudawiligu kaimela logo purik puwiligi kangmekke ngeragi nagine keya ngeragi na logo mele keya pulangaiyeng kaigesiyeng. Puwiligu pilik miza purik puwiligu kumularik puwili Anotogi wirege wazonowili miziweki mizarik. Kaimi piyengko kai kebangkela wiziyayengki maktik 20 keleng ma 30 kelengki pangka.

7Yisugu imakke yawe miziwiliyegi pelik yeiya, Kaimiyengke kai ngabeli, yeiya. Logo puwiligu kaimiyeng wilak sesak ngabela. 8Pilik miza logo pugu puwiliyegi pelik yeiya, Weik mena nayeng ngabela logo yombanu yemane ngeragi keya kai keya piyengki ngaibekyegi orowei kuni, yeiya.

Puwiligu yaka ngeragi keya kai keya piyengki ngaibekyegi orowei kuna
9logo pugu kai yaka Yisugu miza logo waing keremiza pok kolok ula. Waimbek talaga wiriyabek miza purik pi lusuwei kapura imakke yawe mizi yaka kaiyeng ngabela puwili ngezewiligu kele iwaka. Togo pugu mandik yongok weiyagibok ngago meiya, 10logo piyegi pelik meiya, Kazing tonugumekkerik yaka ngago yeiya pilik puwili were waing wazono panu pokka yani logo puwili ngelek na wizigeya kalike waing waze wazono panu ono pilikpokka yani. Kapura nugu waing lewege panubek kalike panu yani, meiya.

11Togo Yisu Anoto ngezebokko mizagi langaira Yisugu yereng Kana puraga miza pura pugu yombanu lembekke solo panu kozang pigi paka ngalega mana puragi walimizara. Logo pugu waligeleyi puwiligu ngizi kumularik pi wameik Mesiyabek mena miza.

12Yongkambanu wei pura weik yeik logo Yisu pongo Kapaneyam yerengke pongologo panu keya sakwili keya pugu waligeleyi puwili kiling kambela logo pulogo wok nayeng wiziya.

13Pi yolura weik wok Yudawiligu puwili ngabelak Isippekka Anotogo iza orowei wiriya logo puwiligu Pasoba meibok weik mereke logo pi paka Yirusalem wok pok keriyagi lemengke kambela. 14Pi kanda paka Anotogi i walek yemanemakki yerengke pura yongkambanuwili mabulogo liyeng kau keya liyeng memeng keya winakwiligi pundik keremizageya koyilege keya nawili lalekyengki mogosa wizigeya yombanu nalangaiwiligi king nalangai piyeng Yudawiligi king piyengke kowita to mela logo watabi pulogo piyengka weiweki mizageya koyilege. 15Togo Yisu kazing kaile pumokki pakela logo kiyebuk legi pi wizale kozang nak wi nayengka keremiza logo liyeng memengka liyeng kau mabuwili ula yela logo Anotogi i walek yemanemakki yerendikka kazi keya yombanu king nalangai piyeng kowita to melageya koya puwiligi kingyendau kubulagelega wezameli keya lalek keya puwiligi piyeng kowitagelega wezameli kang keya kelemiya. 16Pugu winakwili wiyiwiliyegi pelik yeiya, Inugu pelege warara yolu piyeng orowei kuni. Pemak negi Mangobekki imak. Pemakke pung inuwagirik keremizi wak, yeiya.

17Pulaga pugu waligeleyiwili Tawitigu Anotogi Kapiya Walektikke yungke pelik kaiyarikke ngereke kumula,

Keli negi Anotogi imak walekmak mizagi pura yemane panu logo purago neyegi ngai, kaiya purikki. a 
18Pugu watabi wiyiwiliyegi pilik keleya logo Yuda ngai pulogo koya nawiligu pelik meiya, Ni pilik mizagiweki pangkara warabokko mizi yagenda ma? Mena watabi Anoto ngezebokko mizagi langai pilik nara nugu mize logo tonugu wameik ni pangkara warabek miziweki, meiya. 19Tegi Yisugu pelik kanga yeiya to mela, Anotogi i walek yemane pemak topela logo nogo wok neyauganakke ngereke ngizagi mena, yeiya. 20Tegi Yuda ngaiwiligu pelik meiya, Anotogi i walek pemak ngizageya koyimarik kirisimasi yombu neyau keya melenazik keya ingenazikka nak. Logo mabektik tonugu wok panu ngizageya koyima pumak nugu wok neyau keya nakka ngereke ngiziwekirik ni pangka kai yagenda ma, meiya. 21Kapura Yisugu Anotogi i walek yemanemakki kaiya purik korik pigi puwekki kaiya wizinda, purik korik puguwek Anotogi i walekmak. 22Pugu puwiliyegi pilik yeiya logo kalik panuge pi ibeng sa logo yangalekta kang miza logowekke pugu waligeleyawili pugu kaiya puragi ngereke kumula to mela logo puwili Anotogi Kapiya Walektikke ngago pura keya Yisugu kaiya puragi ngizi kumula.

23Yisu paka Yirusalem pulogo Pasobara miziwekke watabi Anoto keya ngezebokko mizagi langai pilik piyeng mizarikku yongkambanu kolokngagono pi Mesiyabek miza logo ngizi kumula. 24Kapura Yisugu puwiliyegi wameik pi mabok yeiya ono purik pi puwiligu ngizi kumuli puragi wameik mizi yagenda miza ono kopong. 25Nakkorau piyegi yombanuwiligi kang pumokki kozak meiyagi ono, purik pi yombanuwiligi kumula piyeng iwaka legi.

Copyright information for `BIG