John 3

1Yombanu yeikta Nikotimas mei nak wizagoma. Pi Palisiwili meiwiliyaga nak keya pi Yudawiligi ngai yemane nak. Yombu Palisiwili meiwili yombu Yuda kangka yemane Mosegi loyeng mabiyengki waberek panu kiriwei mizi keya puwiligi yelibungang kokawiligi ngago yogongyengkirau kozang panu kiriwei mizi miziwili. 2Nikotimas kusarikke Yisuyegi keriyiweki kayima. Logo pi kanda Yisuyegi pelik meiya, Kiriwagabek, ni teni waligeleyiweki paka Anotoyaga kayima purik ne iwaka. Ne iwaka purik nakkorau waze watabi Anoto ngezebokko mizagi langai nugu mizi pilik piyeng keke mizagi ono, tamizeige Anoto pilik pok kiling yolu keya Anotogo pilik pokyegi saweli miza purik kele, meiya. 3Logo Yisugu piyegi pelik meiya, Nogo kozak nei pura wameiktago. Yombu nak wik keremiza ono purik mabura pi Anotogi ngai pugu ngai yolumekki kiliyagi ono, meiya.

4Pulaga Nikotimasgu pelik meiya, Kapura talik miza wizigeya yombanu nak wik keremizagi? Yombusi nak ngereke mandik songono sa logo yeke panugi yaga yongola logo panugu ngereke wazamiyagi ono, meiya. 5Yisugu pelik kanga meiya to mela, Nogo kozak nei pura wameiktago. Yombanu kaibek keya Anotogi Kung Walekpokko miza logo wik keremizabok wamenak kele Anotogi ngai pugu ngai yolumokko kiliyagibek. 6Purik kazing korikwekki lewengkerik nakki panu keya mangoyaugu wazami kapura kazing kumbekki lewengkerik Anotogi Kung Walekpokko wazami logo wik keremizi. 7Nogo niyegi, Ni wik keremizagirikki kai, nei purikki lembek ngeli nagani. 8Anotogi Kung Walekpokko nak wik keremizirik kebarekpek kelik. Kebarekpekki ngagora kerewiyi kapura talaga lewa keya tamek neing kang miza purikki ini lusuwei mizi mabilik, yombanu Anotogi Kung Walekpokko kazing kumbekki lewengke wik wizeibene kelemiyabokyegirik pilik mizi. Talik miza logo pilik miza, miza purik teni lusuwei kele kapura kazing kumbekki lewengke pi wik yolu purik kimeike panu, meiya.

9Pulaga Nikotimasgu pelik nguk meiya, Talik miza logo pilikki, meiya. 10Tegi Yisugu pelik kanga meiya to mela, Ni Isileili yongkambanuwiliyegi Anotogi Kapiya Walektikka waligeleyibek, logo waligeleyi yemane nak kapura talik miza logo ni ngoluk nogo kozak kai poburagi langai iwaka panu ono? 11Nogo kozak nei pura wameiktago. Nogo pakela keya iwaka mizayengki ne iniyegi kozak yei yagenda kapura ini nogo yei piyengki ngizi kumuli ono. 12Tamizeige ini nogo ngabelakka pelege Anotogo miziyengki langai kozak kairikki ngizi kumuli ono mabura talik miza logo ini nogo paka ngalege Anotogo miziyengki langai kozak kairikki ngizi kumulagi. 13Nakkorau koka paka ngalege kambela logo yorik paka ngalege lemeng kang tamekke lemeng miza purikki kozak kaiya ono. Kapura ne yombanu paka ngalega kayimabek paka ngalege lemengki iwaka, purik ne paka ngalega pelege kayima logo nogo kozak kai purik pangka.

14Kumule, koka walaka ngabelak ngaingai kurung yeikwekkepekke Mosego kemale ngayengyengka keremiza namek yengelei wang yokolong naleige wiramiya wazamiya logo luwe lowamiya wazamiya logo kemalemekki pakeli puwili mabuwili ibengki ono. Kazing mabilikmekke ne yombanu paka ngalega kayimabok yengeleileige ngalege ula wazaniweki yengeleilei kiling luwe lowamiya wazaniyagi sa kani. 15Ne nela logo ibengki, logo neyegi ne Kilisibek miza logo ngizi panu kumuli puwili mabuwili kemenak ibengki ono, kapura wik koyimagira weiweki. 16Purik Anotogo ngabelakpekki yongkambanu pewili mabuwiliyegi kela panurikku pugu pigi Marek wamenakpek wezamela, logo piyegi pi Kilisibek miza logo ngizi panu kumuli puwili mabuwili kemenak ibengki ono, kapura wik koyimagira kilingwili miziweki. 17Kapura Anoto pigi Marekpek ngabelakka pelege yongkambanuwiligi kaileyengki wiyeke ngangang yaniweki wezamela ono, a'a'. Pugu pi wezamela purik yongkambanu mamok kaileyengki ngangang puraga yaliya wazayiweki.

18Togo yongkambanu Kilisigu puwili yaliya wazayirikki ngizi panu kumuli puwiliyegirau kemenak ngangang weiyageya koyimagi nara yuke ono. Kapura piyegi ngizi kumuli ono puwiliyegi kele kemenak ngangang weiyagiragi yuke, purik puwili Anotogi Marek wamenakpokyegi ngizi kumula ono legi. 19Puwili kemenak ngangang weiyagiragi yuke, purik wilangkarikki mangobek paka ngalegarik ngabelakka kayima kapura puwiligu miziyeng korowali kopong puwili kaileyengki kusabanurikki keli keya wilangkarikki mangobekyegi kiyebuk miza. 20Puwili wilangka paka ngalegarikki kiyebuk miza, purik puwili kaile mizagirikki kela kopong. Logo wilangkarikki mangobokko kaile puwiligiyeng kimeike walimiza nelegi puwili pigi wilangkarikka kungke koya. 21Kapura pangkaraga yolubok wilangkarikki wilik kagowinda kiling lewa purik mamokko pilik pokyegi pi Anotogo pugu miziweki keliragi kiriwei mizi yagenda mizibene, meiya.

22Pilik miza logo Yisu kiling pugu waligeleyi puwili Yirusalem yerenda wiya, logo ngabelak Yudaya meibekke kai kambela logo pulogo yongkambanu kaimelageyara koyima. 23Puwekkerik Yowan kaimelibek ngoluk wigira ono wizigeya. Pi yereng Inong mei, yereng Saling mei puragi mereke puraga yongkambanu piyegi wiriyawili kaimeli, pulogo kai kolokngagono kopong.

25Wok nakka Yowan kaimelibokko waligeleyiwili kiling Yuda nak puwiligu kaimeli puragi langai ngalik kela yongomo mizi. 26Togo puwili Yowan kaimelibekyegi kanda pelik meiya, Kiriwagabek, yombanu nugu kai Yolodang lingka pangazuwaga wilek ula logo nugu pi Mesiyabek kaibok, pirau yongkambanu kaimeli logo yongkambanuwili pelege lewagirik segeya ngereke panga piyegi kang, meiya. 27Yowan kaimelibokko pelik yeiya to mela, Yombanu nak kangka Anoto paka ngalege yolubokko manabokko kele yolu logo tak takyaga lewege miza purik Anoto ngezebokko sawiyi. 28Ini nogo pelik kaiya puragi iwaka, ne Mesiyabek ono. Ne yeik were Mesiya ngizi sawiya, kalika lewabokko kazing leweng keremiziweki kayimabek. 29Yek tek nangezi yombanu yongok weiweki mizi nakyegi langai kumuli. Yombanu yongokmele weibok yemanebokko, kapura yombubekki kewengkebek yeik luwe kerewiyara yolu logo pi yongok weibokki kiliragi kerewiyi puwekke pi wilik. Nerau mabilik wilik mizi. Logo ne wilik kagowingmokko pangka ono, purik yongkambanuwili Yisuyegi kerewiyi keya kiriwei mizi legi. 30Yeik pugura yemane si kang keya yeik nogora songono si kang purik yemanerikku, meiya.

31Togo pi paka ngalega kayimabek logo pi mamokyaga yemanebek. Purik ngabelakpekkabekki kangka yeik watabi ngabelakpekki piyengki keke iwaka kapura paka ngalega kayimabok mamokyaga ngalege. 32Pugu pakeli keya kerewiyayengki pi kozak kai kapura nakkorau pugu kozak kai puragi ngizi kumuli ono. 33Kapura pugu kozak kai piyengki ngizi kumuli puwiligu walimizirik Anoto wameiktago kola. 34Purik Anotogo paka ngalega wezamelabok, Anoto ngeze panubekki ngagora kozak kai, purik Anotogo pigi Kung Walekpek kiling Kung Walekpekki kozanda piyegi mabok kemenak mana. 35Mango Koyambekyegi keli panu, logo watabi mabiyeng ngai puguragi kulengke wiya wazamiya. 36Logo Koyambekyegi ngizi panu kumuli puwili weik wik koyimagi pura kiling, kapura pugu kai piyengki nagerewiyi puwili wik koyimagi purarau onogi segeya Anotogi sisikta puwili kiling wiziyagi.

Copyright information for `BIG