John 5

Pilik piyeng miza logo waleleige wizigeya Yisu paka Yirusalem yerengke Isileiliwiligi wok yemane ngeragi miza ni piyengka nak lewagela, legi pi kambela. Paka Yirusalem pulogo kai luwang yemane panu yongkambanuwiligu kaigesi nak yolu. Kai luwambok kang yemane yerendage kiliya lewarikke ngezege, logo kang purikki yeikta, Liyeng Memengwili Kiliya Lewarik, meirik. Keya Iburuwiligi ngago yeiktaga kai luwambokki meirik, Petesara, mei. Keya kai luwambokki ngezege i marek songono melenazik yolu, logo piyengke yongkambanuwili leng mizi. Yongkambanu kolokngagono kemegemeyeng kilingwili i marek songono piyengki yareksara koyilege. Nawili wire kusawili keya nawili inge keya mele kailewili keya nawili korikwekke wale nayeng ibengwili miza logo puwili kaibek urukang mizirik kelegi yuke koyilege. Kang nayengki purik Yemizibekki angela nakko kanda kaibek urukang kelemi. Logo yombanu kaibek urukang mizi ngizige panga kaibekke were kiliyabok kemegeme pugu mizi pumokka yeik si. Keya yongkambanu pulogo koyawiligi tepekke yombanu kirisimasi yombu nak keya meleyau keya ingenazik keya nazikka neyauganak kemegeme mizageya wizagoma nak wizilege. Yisugu yombanubekyegi keriya logo yombanubek kirisimasi kolokngagono kemegeme wizagoma purik Yisugu iwaka. Togo Yisugu kemegemebekyegi pelik meiya, Ni yombiyangai sagi keli ma talik, meiya. Logo kemegemebokko pelik kanga meiya to mela, Yemanebek, kaibek urukang mizi puwekke neyegi sawela logo ne nguk namizi panga kaibekke wazaniyagi naktau ono, logo ne makngeze panga kaibekkiweki yelakkelek mizageya purik nak weik yaka were kuna wizigeya wilibek, meiya. Yisugu piyegi pelik meiya, Luwe sa logo yolumek nugurik weiya logo wei kune, meiya. Logo mabuwekke yombanubek yombiyangai sa logo yolumek pugurik weiya logo kuna. Pilik miza purik Yudawiligi wok yawe mizi onobek wok Sabatpek meibekke pilik miza.

10 Togo Yuda ngaiwiligu yombanu yombiyangai sabokyegi pelik meiya, Yokopek tenigi wok yawe mizi onobek, wok Sabatpek logo ni yolumek nugurik pilik wara purik yawe mizi yagenda, logo purik lo tonuguragirik ni kaile mizi yagenda, meiya. 11 Logo pugu pelik yeiya, Yombanu ne yombiyangai wazaniyabokko neyegi yolumek nugurik weiya logo wei kune neiya, yeiya. 12 Pilik kai legi puwiligu piyegi pelik nguk meiya, Yombanu niyegi pilik neiyabok tak, meiya. 13 Kapura yombanubek takko pi yombiyangai wazamiya miza purik pi lusuwei purik pilik mizawekkerik yongkambanu kolokngagono koya logo Yisu sengekta kuna.

14 Waleleige Yisugu Anotogi i walek yemanemakke yombanu pugu yombiyangai wazamiyabok wilek ula logo Yisugu piyegi pelik meiya, Keriye. Ni weik yombiyangai sa mena ni ngereke watabi kaile panu nayeng niyegi wiriya nera nugu kaile mizi piyeng weik wiyagirikki kai, meiya. 15 Yisugu pilik meiyawekke yombanubek Yisu wezamiya logo pi kanda Yuda ngaiwiliyegi yombanu ne yombiyangai sibene keleniyabok Yisu, yeiya.

16 Togo Yisu Yudawiligi wok yawe mizi onobekke yombanu yombiyangai wazayirikki wiyeke weik Yuda ngaiwili pi kuneng mana logo uliweki kozak kela. 17 Kapura Yisugu puwiliyegi pelik yeiya, Negi Mangobek ngoluk yawe mizageya, logo purikki wiyeke nerau yawe mizi, yeiya. 18 Keya pugu Anoto pigi Mangobek kairikki wiyeke puwili weik pi ulagi puragi mawiyarekka kozang panu mizi. Purik pi wok yawe mizi onobokki lora keke ngela ono kapura pi Anoto pigi Mangobek kai logo purikku pi keya Anotorau pangka pangka mizi legi puwili pi uliweki mizi.

19 Puwiligu sisik mizi puragi pi iwaka logo pugu pelik yeiya, Nogo kozak yei pura wameiktago. Ne Koyambokkorau watabi nayeng keke mizagi ono, ne Anoto negi Mangobokko miziyengki keriya logo ne piyeng keke mizi, purik watabi Anoto negi Mangobokko mizi piyeng ne Koyambokkorau mizi mizi. 20 Purik Anoto negi Mangobek ne pigi Marekpekyegi keli logo pugu mizi piyeng mabiyeng neyegi walimizi keya piyengka yemane panuyeng walimizagi logo nogo piyeng mizagi logo ini lelengkiragi. 21 Anoto, negi Mangobokko ibengwili ibendaga wik yangalekta wazayi mabilik nogorau wik koyimagira yanagi keli pilik puwiliyegi wik koyimagira yani. 22 Negi Mangobokkorau yongkambanuwili kaile puwiligiyengki wiyeke keleyagiyeng kozak kai ono, purik pilik yawe mizagi pura pugu ne pigi Marekpekki melezikke wiya. 23 Pugu pilik miza purik yongkambanuwiligu yeik pugura yongolok mei pilik yeik nogorarau yongolok meiweki. Pi ne wezanelabek, legi yongkambanu ne pigi Marekpekki yeikta yongolok mei ono puwili, negi Mangobekki yeiktarau yongolok mei yagenda ono.

24 Nogo kozak yei pura wameiktago. Yongkambanu ngago nogoragi kerewiya logo ne wezanelabokyegi ngizi kumuli puwili weik wik koyimagi pura kiling. Puwili kaile puwiligiyengki wiyeke puwili kemenak ngangang weiyagiragi yuke ono, purik kazing Anotoyegi kumbekki leweng ibendaga panga kazing Anotoyegi kumbekki leweng wikkiraga nogo kowita. 25 Nogo kozak yei pura wameiktago. Teng yongkambanu kazing kumbekki lewengke ibeng puwiligu ne Anotogi Marekpekki ngagoragi kerewiyagirik weik lewagela. Logo ngago nogoragi ngizi kumuli puwili kazing kumbekki lewengke wik wizagomagi. 26 Purik negi Mangobek kazing kumbekki lewengki wik wizagomagiragi mangobek mizi mabilik pugu ne pigi Marekpek kazing kumbekki lewengke wik wizagomagiragi mangobek keleniya. 27 Keya pugu ne yongkambanuwili ngagozak keleyagiweki pangkara nana kai, purik ne yombanu paka ngalega kayimabek legi. 28 Nogo yongkambanuwiligi wilek kangyeng wik wazayi purikki ini lebuk mizi nagani. Purik kalike wok nakka yongkambanu ibeng logo waliya puwili mabuwili ngago nogoragi kerewiyi nangai 29 logo ngereke yangalek meiyagi. Ne ngago kai puwekkerik kazing Anotogo kelimekke wiziya logo ibembok paka ngalege wik wizagomiweki yangalekta wazamiyagi kapura kazing Anotogo kiyebuk mizimekke wiziya logo ibembok kemenak ngangang weiyagiragi yangalekta wazamiyagi.

30 Nogorau watabi nayeng keke mizagi ono. Ne Anotogo kozak nei puragi kiriwei yongkambanuwili ngagozak keleyi. Nogo kazing ngagozak keleyimok pangkamekke purik ne, ne makngezego keliragi mizi ono, ne negi Mango ne wezanelabokko keli pura keke mizi.

31 Tamizeige nogo keke ne makngezeyegi langai ne tak miza purikki kai kesak inugu ngaigu kai kisi purik pangka. 32 Kapura negi Mangobektau wizinda. Pi ne tak miza purik kozak kaiyageya wizinda keya pugu neyegi langai kozak kai piyeng wameikyeng purik ne iwaka. 33 Inugu nawili neyegi langai Yowan kaimelibekyegi nguk meiweki wezayela logo Yowan kaimelibokko ngago neyegi langai kozak kaiya piyeng wameik. 34 Yongkambanuwiligu kozak kisi piyeng neyegi yemaneyeng ono. Ne yeik Yowan kaimelibokko iniyegi ngago kozak yeiya piyengki keke kai yagenda, purik ini ngago piyengki ngizi kumula logo ini yaliya wazayagi purikki ne keli. 35 Yowan kaimelibek lang wezarik wizimowei iniyegi ngaiwak wiyageya wiziya. Logo pugu ini ngaiwaktik yanageya wiziyawekkerik ini tek nangezige wilik miza. 36 Watabi yeik nogora kawela wiyagi nayeng ngoluk wizinda. Logo piyeng Yowan kaimelibokko kozak kai puraga ngalegeyeng logo piyeng yawe nogora keya piyeng yawe negi Mangobokko miziweki nanara logo purago iniyegi ne negi Mangobokko wezanelabek keleyiweki. 37 Keya negi Mango ne wezanelabokko kairik ne pigi Marekpek kai. Inugurau pi ngago kaiyagalege kerewiya ono keya inugurau pi keriya ono, 38 ma negi Mangobekki ngagora inugu ya inuguyengke wara ono logo pugu ne wezanela kele kapura ini neyegi ngizi kumuli ono. 39 Inugurik Kapiya Walektikku ini wik koyimagira weiyagirikki waligeleyagi nobiyeng ini Kapiya Walektik waberek panu mei kapura Kapiya Walektikku kozak kaibok neyegi langai kozak kai yagenda. 40 Kapura ini wik koyimagira weiweki neyegi ngizi kumulagirikki kiyebuk mizi.

41 Ne yombanuwiligu yeik nogora yongolok meiyagi purikki weli ono, 42 purik ya inuguyengki kazingmek nogo iwaka. Inirau Anotoyegi keli ono. 43 Ne negi Mangobokki yeiktage pugu kairagi kiriwei iniyegi kayima kapura ini neyegi ngizi kumuli ono. Kapura tamizeige iniyaga nakko kanda ngago ngezebekki nayeng kozak kai purik ini piyegi ngizi kumuli. 44 Inirau neyegi ngizi kumulagi langai ono, purik iniyegi langai nazuwaga nakko wazono kaiyagirikki ini kumuli kapura ini Anoto wamenakpokko iniyegi langai wazono kaiyagi purikkirau ini kumuli ono. 45 Kapura nogo piliktikki wiyeke negi Mangobekyegi iniyegi langai melebek yowagi ono, pilik mizagibek Mose. Mose iniyegi sawelagi nobiyeng inugu ngai yuke yolubokko piliktikki wiyeke iniyegi melebek yowi penangai. 46 Mosego lende miza piyeng neyegi langai lende miza. Togo tamizeige ini puwekke ngago pugu lende miza piyengki ngizi kumula kesak ini ngago nogoragirau ngizi kumuli kak. 47 Logo ini Mosego lende miza piyengki ngizi kumula ono legi ini nogo kozak yei piyengki ngizi kumulagi ono.

Copyright information for `BIG